อาจารย์อุดมลักษณ์ อำพันธุ์

อาจารย์อุดมลักษณ์ อำพันธุ์

การศึกษา

 • พ.ศ. 2534, ปริญญาตรี, วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
 • พ.ศ. 2541, ปริญญาตรี, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   (การตลาด)

Certificate of Achievements

 • สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, “การสร้างโปรแกรมบน Windowsด้วย visual Basic” รุ่นที่ 3, ระหว่างวันที่ 20-24 พฤษภาคม 2545
 • Microsoft Office Specialist, Microsoft Office Word 2003, Issued on: November 19,2005
 • Microsoft Office Specialist,  Microsoft Office Excel 2003, Issued on: December 1,2005
 • กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, “โครงการ e-Commerce Online : ความรู้เบื้องต้นด้านพาณิชอิเล็กทรอนิกส์”,ระหว่างวันที่ 20 กรกฏาคม – 31 สิงหาคม 2550
 •  Microsoftกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, “โครงการ e-Commerce Online : การตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์”,ระหว่างวันที่ 20 กรกฏาคม – 31 สิงหาคม 2550
 •  NECTEC a member of NSTDA, Advanced Excel XP/2003: Designing Macro and Programming, Period of 27 April—1 May, 2009

วิทยากรรับเชิญ

 • วิทยากรบรรยาย โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์” สำนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 (Microsoft Excel 2010) วันที่ 17 สิงหาคม 2556 และ วันที่ 31 สิงหาคม 2556  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • วิทยากรบรรยาย  หลักสูตร “เคล็ดลับการประยุกต์ใช้ Microsoft Excel เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทฺธิผล” วันที่ 12 มีนาคม 2558 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • วิทยากรบรรยาย หลักสูตร “สร้างสุดยอด Presentation ด้วย Microsoft PowerPoint 2010” วันที่ 29 พฤษภาคม  2558 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • วิทยากรบรรยาย หลักสูตร “เทคนิคและการใช้งาน Microsoft Excel 2010” เทศบาลปากเกร็ด วันที่ 1 เมษายน 2559 ศูนย์ฝึกอบรม TOT

บทความวิจัยและบทความวิชาการ

 • เฉลิมพล ศิริกายน, ปาณิตา ธูสรานนท์, อุดมลักษณ์ อำพันธุ์ ,“การทำนายผลการเรียนโดยใช้เทคนิคการกรองแบบร่วมมือ (Student Performance Prediction using Collaborative Filtering)”, การประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีการศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30, พิษณุโลก, ประเทศไทย, 21-22 มกราคม 2559
 • Kunyanuth Kularbphettong, Satian Janpla, Udomlux Ampant,  “THE RECOMMENDER SYSTEM FOR SELECTING USER CARS", 18th International Scientific Conference on Economic and Social Development “Building Resilient Society”, Zagreb, Croatia, 9-10 December 2016
 • Kunyanuth Kularbphettong, Praewphan Danchaiyaphuma, Udomlux Ampant, “DEVELOPING OF E-LEARNING SYSTEM FOR THAI CUISINE", 18th International Scientific Conference on Economic and Social Development “Building Resilient Society”, Zagreb, Croatia, 9-10 December 2016
 • สำราญ ไผ่นวล, อุดมลักษณ์ อำพันธุ์,  “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในวิธีสอนวิชาสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือกิจกรรมแบบเพื่อนคู่คิด (A Study of Learning Achievement and Satisfaction in Teaching on Electronic Office with Cooperative Learning by Think-Pair-Share Technique)” การประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 26 - 27 มกราคม 2560