งานวิจัย

งานวิจัย

ประจำปี 2564

Re-024-64 :: Client-based Total Conversation Recording and Media Session Management to Support People with Hearing Impairment in Communication | Machigar Ongtang, Nattanun Thatphithakkul | The 10th International
Conference on Computer and Communications Management (ICCCM 2022), Okayama University, Japan | July 29-31, 2022
 
Re-023-64 :: การพัฒนาเอพีไอเกตเวย์ สำหรับอีคอมเมิร์ชแพลตฟอร์ม : Developing API Gate-Way for E-Commerce Platform | ศรัญญู เกษรา, กมลลักษณ์ แดงคราม, วรัฏฐา สุขพงษ์ไทย และ นัศน์ชาณัณ  ชินปัญช์ธนะ | การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 และเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 6 เรื่อง "ไทย-จีน" : เส้นทางสู่อนาคต เพื่อสร้างความรุ่งเรืองร่วมกัน" | 1 เมษายน 2565 | รอการตีพิมพ์ | https://www.dpu.ac.th/conference/
 
Re-022-64 :: เว็บแอปพลิเคชันสมุนไพรไทยสำหรับอีคอมเมิร์ช : Thai Herbal Medicine Web Application for E-Commerce | พงศกร ยงค์โพธิ์, ภูวดิษฐ์ วรนลินพัฒน์, อุดมลักษณ์ อำพันธ์ และ นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ | การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 และเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 6 เรื่อง "ไทย-จีน" : เส้นทางสู่อนาคต เพื่อสร้างความรุ่งเรืองร่วมกัน" | 1 เมษายน 2565 | รอการตีพิมพ์ | https://www.dpu.ac.th/conference/

Re-021-64 :: ระบบติดตามคลังสินค้าวัคซีนโควิด-19 ด้วยแอปพลิเคชั่นไลน์ : Tracking COVID-19 Vaccine Product Inventory System with LINE application | สุทธิพงศ์ ผ่องแผ้ว, สุเมธ ไชยโพธิ์, อรอุมา มูลวัตร และ นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 และเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 6 เรื่อง "ไทย-จีน" : เส้นทางสู่อนาคต เพื่อสร้างความรุ่งเรืองร่วมกัน" | 1 เมษายน 2565 | รอการตีพิมพ์ | https://www.dpu.ac.th/conference/

Re-020-64 :: The  Framework of Extracting Unstructured Usage for Big Data Platform | Chasupa  Tung-lersloy and Worapat  Paireekreng | The 2nd International Conference on Big Data Analytics and Practices 2021 | 26-27 สิงหาคม 2564 | https://bit.ly/IBDAP2021_Proceeding
 
Re-019-64 :: Recommendation System for Choosing Subject Area of Study Using auto encoder Technique | Atsawin  Surawatchayotin and Worapat  Paireekreng | The 2nd International Conference on Big Data Analytics and Practices 2021 | 26-27 สิงหาคม 2564 | https://bit.ly/IBDAP2021_Proceeding
 
Re-018-64 :: A Study of Project Manager Skills for Enterprise Data Platform Poject | Kittisak  Umaji and Worapat  Paireekreng | The 2nd International Conference on Big Data Analytics and Practices 2021 | 26-27 สิงหาคม 2564 | https://bit.ly/IBDAP2021_Proceeding
 
Re-017-64 :: การประเมินผลมาตรการการปรับปรุงพลังงานของกรอบอาคารในอาคารสถาน  ศึกษาโดยใช้แบบจำลองพลังงาน:กรณีศึกษาในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ |  ประยุทธ์ ฤทธิเดช,  อำนาจ ผดุงศิลป์ และ ศุภรัชชัย วรรัตน์ |  วารสารวิชาการปทุมวัน | ปีที่ 11 ฉบับที่ 31 พฤษภาคม - สิงหาคม 2564 (หน้า 128 -142) | http://paj.pit.ac.th/index.php/paj2014
 
Re-016-64 :: การปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร ของระบบการกรองน้ำของโรงงานผลิตน้ำขนาดใหญ่ โดยใช้การบำรุงรักษาทีวผลโดยทุกคนมีส่วนรวม : กรณีศึกษาโรงงานผลิตน้ำประปาแห่งชาติ "ศิรวิทย์ ปุสวิโร และ ศุภรัชชัย วรรัตน์ ,อำนาจ ผดุงศิลป์ | วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี |  ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 ฉบับที่ 1 | รอการตีพิมพ์ 
 
Re-015-64 :: การประเมินมาตรการการจัดการพลังงานในบ้านพักอาศัยสู่การใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ | ยศภัทรชัย คณิตปัญญาเจริญ และอำนาจ ผดุงศิลป์ | การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564 (หน้า 779 -784) |20 สิงหาคม 2564 | http://ict.ea.rmuti.ac.th/estacon12/
 
Re-014-64 :: การวิเคราะห์เส้นทางหนีไฟและระยะเวลาอพยพหนีไฟโดยวิธี Hydraulic Analogyในอาคารโรงพยาบาล | รัตนา นาป้อม และ อำนาจ ผดุงศิลป์ | การประชุมวิชาการการประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564 (หน้า 451-455) | 20 สิงหาคม 2564 20 สิงหาคม 2564 | http://ict.ea.rmuti.ac.th/estacon12/
 
Re-013-64 :: การประเมินผลมาตรการการปรับปรุงพลังงานของกรอบอาคารในอาคารสถานศึกษาโดยใช้แบบจำลองพลังงาน:กรณีศึกษาในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ | ประยุทธ์ ฤทธิเดช, อำนาจ ผดุงศิลป์ และ ศุภรัชชัย วรรัตน์  | วารสารวิชาการปทุมวัน | ปีที่ 11 ฉบับที่ 31 พฤษภาคม - สิงหาคม 2564 (หน้า 128 -142) | http://paj.pit.ac.th/index.php/paj2014
 
Re-012-64 ::  การปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร ของระบบการกรองน้ำของโรงงานผลิตน้ำขนาดใหญ่ โดยใช้การบำรุงรักษาทีวผลโดยทุกคนมีส่วนรวม : กรณีศึกษาโรงงานผลิตน้ำประปาแห่งชาติ "ศิรวิทย์ ปุสวิโร และ ศุภรัชชัย วรรัตน์ ,อำนาจ ผดุงศิลป์ | วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี | ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 ฉบับที่ 1 |  รอการตีพิมพ์
 
Re-011-64 :: การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการล้างคอยล์เย็นด้วยเครื่องล้างคอยล์เย็นแบบอัตโนมัติ : กรณีศึกษาการทำความสะอาดคอยล์เย็น |  ศตพรรษ สารการ, ศุภรัชชัย วรรัตน์  และ บุญชัย แซ่สิ้ว | การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564 (หน้า 391-396) | 20 สิงหาคม 2564 | http://ict.ea.rmuti.ac.th/estacon12/
 
Re-010-64 :: วิธีการสุ่มตัวอย่างตามการแบ่งกลุ่มของข้อมุลที่ไม่สมดุลหน้า 139-144 | อดิเทพ  จิตพิทยาพร และ เอกสิทธิ์  พัชรวงศ์ศักดา | การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการประยุกต์ใช้ ครั้งที่ 2 (BDAP2021) | 27-28 สิงหาคม 2564 | https://bit.ly/IBDAP2021_Proceeding
 
Re-009-64 :: การจัดกลุ่มข้อมูลเชิงพื้นที่ตามควมหนาแน่นของโครงการที่อยู่ อาศัยในกรุงเทพมหานคร หน้า 153-158  | วิทวัส  แสงสว่าง และ ดวงใจ จิตคงชื่น | การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการประยุกต์ใช้ ครั้งที่ 2 (BDAP2021) |26-27 สิงหาคม 2564 | https://bit.ly/IBDAP2021_Proceeding
 
Re-008-64 :: การพัฒนาตัวแบบต้นทุนโลจิสติกส์ สำหรับอุตสาหกรรมขนส่ง | ณัฐวดี กีรติศิริ   บุญชัย แซ่สิ้ว  RMUTT Global Business and Economics Review | ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2564| https://so03.tci-thaijo.org/index.php/RMUTT-Gber

Re-007-64 :: Fraudulent Transactions Predictions using Ensemble Method with Features Extractions Techniques p.53-56 | Duangjai Jitkongchuen, Warabhom Pima, and Amarita Ritthipakdee |  The 2nd International Conference on Big Data Analytics and Practices (IBDAP) |  26-27 สิงหาคม 2564 | https://bit.ly/IBDAP2021_Proceeding

Re-006-64 :: การวางแผนปฏิบัติการสำหรับโดรนในเครือข่าย 5G ด้วยเวอร์ชวลเน็ตเวิร์คฟังก์ชันสำหรับแอปพลิเคชันที่ใช้การประมวลผลจำนวนมาก | ทศพล เศรษฐวัชราวนิช และ บัณฑิต  กรดี | ประชุมวิชาการระดับประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 (หน้า 124 -128) | 28-29 ตุลาคม 2564 | Proceedings-of-NCIT2021_05112021.pdf (citt.or.th)

Re-005-64 ::  A large-Scale Flood Prediction in Thailand using Big Data and Machine Leaning Techniques | Sakolpuck Jearawattanasawadi, Chutimon Pakdeesirote,  Kantarakorn Jitharn and Eakasit Pacharawongsakda |The Sixteenth International Conference on Knowledge, Information and Creativity Support Systems (KICSS 2021) |24-26 พฤศจิกายน 2564| https://iisi.siit.tu.ac.th/KICSS2021/

Re-004-64 :: "การเพิ่มประสิทธิภาพของแบบจำลองในการพยากรณ์โอกาสเกิดความล่าช้าในการพัฒนา โครงการก่อสร้างของภาครัฐด้วยข้อมูลภายนอกและเทคนิควิศวกรรมคุณลักษณะ  หน้า 149-154"  | เอกสิทธิ์  พัชรวงศ์ศักดา , วิรัตน์ ชินนันท์ และ เอกลักษณ์ เหมทานนท์ | การประชุมวิชาการระดับประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 13 (NCIT2021) | 28-29 ตุลาคม 2564 | https://citt.or.th/ncit2021/

Re-003-64 :: การพยากรณ์ค่าความเข้มข้นฝุ่น PM2.5 ในประเทศไทยโดยใช้ข้อมูลแบบอนุกรมเวลา หน้า 159-165 | กันทรากร จิตต์หาญ, เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา , สกลภัค เจียรวัฒนสวัสดิ์, ชุติมณฑน์ ภักดีสิโรตม์,เอกชัย ธีรัทธานนท์ ,ธณัฐ  สุขรมย์ , น้ำมนต์ ตาลลักษณ์ , ประสงค์  ธัมมะปาละ และ เผ่าภัค ศิริสุข | การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการประยุกต์ใช้ ครั้งที่ 2  (BDAP2021) |  26-27 สิงหาคม 2564 | https://bit.ly/IBDAP2021_Proceeding

Re-002-64 ::  การพยากรณ์การเกิดอุทกภัย ดินโคลนถล่มและภัยแล้งในประเทศไทยด้วยการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่และวิธีการเรียนรู้ของเครื่องหน้า 145-152 | เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา, สกลภัค เจียรวัฒนสวัสดิ์, ชุติมณฑน์ ภักดีสิโรตม์, โชติมา ดีพัฒน์, กันทรากร จิตต์หาญ, เอกชัย ธีรัทธานนท์ ,ธณัฐ  สุขรมย์ , น้ำมนต์ ตาลลักษณ์ , ประสงค์  ธัมมะปาละ และ เผ่าภัค ศิริสุข | การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการประยุกต์ใช้ ครั้งที่ 2  (BDAP2021) | 26-27 สิงหาคม 2564 | https://bit.ly/IBDAP2021_Proceeding

Re-001-64 :: Causal Pathway Extraction from Web-Board Documents | Chaveevan Pechsiri and Rapepun Piriyakul | Appl. Sci. 2021, 11, 10342. https.//doi.org/10.3390/app112110342 | https://www.mdpi.com/journal/applsci

ประจำปี 2563

Re-031-63 :: การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการสื่อสาร 5G ย่านความถี่ 28 GHz และ 2.6 GHz สำหรับการใช้งานภายนอกอาคาร  | ณรงค์  รัตนะ, ธนัญ จารุวิทยโกวิท  | การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 13 |12-14 พฤษภาคม 2564

Re-030-63 :: แนวโน้มการเลือกแผนการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้การเรียนรู้ของเครื่องร่วมกับ SCIKIT-LEARN PACKAGE | ฐิติชัย  รักบำรุง, ชัยพร  เขมะภาตะพันธ์  |  การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5 |15-16 มกราคม 2564

Re-029-63 :: การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำนายผลการเรียนวิชา Web database ของนิสิตสาขาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล (Data mining)  | วีระพันธ์  พานิชย์, ชัยพร  เขมะภาตะพันธ์ | การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5 | 15 มกราคม 2564 16 มกราคม 2564

Re-028-63 :: การใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลเพื่อคัดกรองเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ | นคร  ละลอกน้ำ, ชัยพร  เขมะภาตะพันธ์ | การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5 | 15-16 มกราคม 2564

Re-027-63 :: การคัดกรองบุคคลที่มีแนวโน้มสัมฤทธิผลสำหรับการเรียนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา โดยเทคนิคเหมืองข้อมูล | ธนะวัฒน์  วรรณประภา, ชัยพร  เขมะภาตะพันธ์  |  การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5 |15-16 มกราคม 2564

Re-026-63 :: ระบบวิเคราะห์สื่อโฆษณาตามกลุ่มเป้าหมาย ด้วยเทคโนโลยีการตรวจจับเพศและช่วงอายุ | ฑีภากรณ์  สำเภา, ชัยพร  เขมะภาตะพันธ์  | งานประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 11" | 17-18 กันยายน 2563

Re-025-63 :: Development of IT Problem-Reporting System: Case Study of Office of the Permanent Secretary for Defence |  ชนาธิป  อินพักทัน, นันทิกา ปริญญาพล, วรภัทร ไพรีเกรง  | งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ DPU International Conference on Business Innovation and Social Sciences 2021 (DPU ICBISS 2021) |20-21 พฤษภาคม 2564

Re-024-63 :: Smart Sales and Promotion Analysis System for Business |  เศรษฐพงษ์  ล้ำสกุลวงศ์, วรภัทร  ไพรีเกรง, นันทิกา  ปริญญาพล  |  งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ DPU International Conference on Business Innovation and Social Sciences 2021 (DPU ICBISS 2021) |20-21 พฤษภาคม 2564

Re-023-63 ::  การจําลองและวิเคราะห์การไหลของอากาศในอาคารสํานักงานโดยใช้แบบจําลองการไหลของอากาศแบบหลายโซน  | "นลิน ไทยกลาง,อํานาจ ผดุงศิลป์ | การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 The 5th UTCCNational Conference |8 มิถุนายน 2564

Re-022-63 :: การปรับปรุงระบบสินค้าคงคลัง กรณีศึกษา บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด(มหาชน)  | เบญจพล กมลเสถียร,,ศุภรัชชัย วรรัตน์ | DPU International and National Conference on Business Innovation and Social Sciences 2021 (DPU ICBISS 2021) | 20-21 พฤษภาคม 2564

Re-021-63 ::การปรับปรุงคุณภาพและลดของเสียในกระบวนการผลิตแผงวงจรพิมพ์ | สิริกัญญา เจริญฉ่ำ,ศุภรัชชัย วรรัตน์  | DPU International and National Conference on Business Innovation and Social Sciences 2021 (DPU ICBISS 2021) | 20-21 พฤษภาคม 2564

Re-020-63 :: การเลือกใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีของคลังสินค้าด้วยวิธี เอเอซพี กรณีศึกษา บริษัทโคโนอิเกะ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด |  วัชริศน์ วิศิษฏ์วงศ์, ศุภรัชชัย วรรัตน์  |  DPU International and National Conference on Business Innovation and Social Sciences 2021 (DPU ICBISS 2021) | 20-21 พฤษภาคม 2564

Re-019-63 :: ปรับปรุงลีดเฟรมดีไซน์เพื่อแก้ปัญหาโพรงอากาศ ที่แพ็กเกจ 64L TQFP 10X10  | นฤพล อุปพงษ์, ศุภรัชชัย วรรัตน์  |  DPU International and National Conference on Business Innovation and Social Sciences 2021 (DPU ICBISS 2021) |  20-21 พฤษภาคม 2564

Re-018-63 :: การประยุกต์ใช้ AHP และ TOPSIS ในการคัดเลือกแบตเตอรี่สำหรับชุมสาย : กรณีศึกษา ชุมสายบริษัทผู้ให้บริการด้านโครงข่าย |  พงษ์พันธุ์ พันธุมจินดา, ศุภรัชชัย วรรัตน์  |  DPU International and National Conference on Business Innovation and Social Sciences 2021 (DPU ICBISS 2021) | 20-21 พฤษภาคม 2564

Re-017-63 ::  การบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงระบบภายในอาคารเชิงป้องกัน กรณีศึกษาอาคารศูนย์ข้อมูลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร | ธรรมรัตน์ สมพืช,ศุภรัชชัย วรรัตน์ |  DPU International and National Conference on Business Innovation and Social Sciences 2021 (DPU ICBISS 2021) | 20-21 พฤษภาคม 2564

Re-016-63 :: การวางแผนเส้นทางเดินรถโดยใช้เซฟวิ่งอัลกอริทึมและปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย กรณีศึกษา บริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จํากัด  | ปิยะนาถ วงษ์จําปา,ศุภรัชชัย วรรัตน์  |  DPU International and National Conference on Business Innovation and Social Sciences 2021 (DPU ICBISS 2021) | 20-21 พฤษภาคม 2564

Re-015-63 :: แนวโน้มการเลือกแผนการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้การเรียนรู้ของเครื่องร่วมกับ SCIKIT-LEARN PACKAGE | ไชยยันต์ ชะโกทอง และ ธนภัทร ฆังคะจิตร  |  การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 17NCCIT2021 หน้า 379-384. | 13-14 พฤษภาคม 2564

Re-014-63 :: กล่องปลูกพืชอวบน้ำอัจฉริยะ | ศศลักษณ์ ธรรมศิริ, สลิลทิพย์ ธรรมศิริ,  กิตติภูมิ แสงอร่าม , รัฐศิลป์ รานอกภานุวัชร์,โทนี่วิลเลี่ยม กองสมบัติ  | การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 17NCCIT2021 หน้า528-535  | 14-15 พฤษภาคม 2564

Re-013-63 :: DB2SM: An Efficient Resampling Technique for Imbalanced Data Classification | Pharnuphon Jiraamphorn and Eakasit Pacharawongsakda | Lecture Notes in Networks and Systems , volume 251 pp.1-12

Re-012-63 ::  การจำแนกความรู้สึกการออกเสียงของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง |  อุเทน คำเกตุ, รัฐศิลป์ รานอกภานุวัชร์ , วรพล พงษ์เพ็ชร  | การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการประยุกต์ใช้ ครั้งที่ 1 หน้า165-170 |25-26 กันยายน 2563

Re-011-63 :: ระบบการวิเคราะห์แนวโน้มแฟชั่นโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก | บุญยง วงศ์สิรสวัสดิ์ , ธนภัทร  ฆังคะจิตร | การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการประยุกต์ใช้ ครั้งที่ 1 หน้า 159-164 |  25-26 กันยายน 2563

Re-010-63 :: BoydCut: Bidirectional LSTM-CNN Model for Thai Sentence Segmenter | Sorratat Sirirattanajakarin, Duangjai Jitkongchuen, Peerasak Intarapaiboon  |  The 1st National Conference on Big Data Analytics and Practices (BDAP 2020) p.130-133 | 25-26 กันยายน 2563

Re-009-63 :: การเปรียบเทียบวิธีการคัดเลือคุณลักษณะด้วยริลีฟเอฟสำหรับหลายป้ายคำศัพท์เพื่อปรับปรุงการจำแนกความหมายภาพ | เตชค์ฐสิณป์ เพียซ้าย, นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ  |  วารสารวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม–มิถุนายน 2564 83-90 , มกราคม–มิถุนายน 2564

Re-008-63 :: Construction Cost Estimation for Government Building Using Artificial Neural Network Technique | Sitthikorn Sitthikankun, Damrongsak Rinchumphu, Chinnapat Buachart and Eakasit Pacharawongsakda |  International Transaction  Journal of Engineering ,Management, & Applied Sciences & Technologies (ITJEMAST),  Volume 12 Issue 6 : March 2021 p.1-12.

Re-007-63 :: การแจกแจงผสมแบบเกาส์ด้วยค่าคาดหมายสูงสุดสำหรับการจำแนกภาพท่าทางกิจวัตรประจำวันของมนุษย์ (GAUSSIAN MIXTURE MODELS WITH EXPECTATION MAXIMIZATION FOR HUMAN DAILY ACTIVITIES CLASSIFICATION)  |  เตชค์ฐสิณป์  เพียซ้าย, นัศพ์ชาณัณ  ชินปัญช์ธนะ |  วารสารระดับชาติ วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ,  ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2564 หน้าที่ 58-73

Re-006-63 :: An Adaptive Nature Based Algorithms to Determine The Relevant Factor on Customer Relationship Problem |  Duangjai Jitkongchuen, Worapat Paireekreng  |  The 6th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 4th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON) p.185-188 | 3-6 มีนาคม 2564

Re-005-63 :: Factors influencing to Mobile Banking' Service Quality Satisfaction in Thailand | Busaya Vongchavalitkul, Ampol Navavongsathian, Tanakorn Limsarun and Worapat Paireekreng  |  The 6th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 4th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON) p.185-188  

Re-004-63:: การลดปัญหาสินค้าขาดสต๊อกของร้านค้าปลีกรองเท้ากีฬา : กรณีศึกษาบริษัท XYZ จำกัด | ดร.สมหญิง งามพรประเสริฐ | วารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | ปีที่6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 หน้าที่ 102-113

Re-003-63  :: การจำแนกความหมายภาพด้วยวิธีการคัดเลือกคุณลักษณะแบบรีลีฟ  : Image Classification with Relief-based Feature Selection |  รศ.นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ |  งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8  | 28 พฤศจิกายน 2563

Re-002-63 :: University-wide Online Learning during COVID-19 : from Policy to Practice | Nuengwong Tuaycharoen | International Journal of Interactive Moblie Technologies (iJIM) 

Re-001-63 :: Comparison between Analytical and Simulink Model for the DFIG Rotor-Side Converter Circuit | Oradee preutisararunyanont and Yutana Chongjarearn | The 43rd Electrical Engineering Conference (EECON-43) การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 43 | 28-30 ตุลาคม 2563
 
ประจำปี 2562

Re-027-62 :: การออกแบบการทดลองเพื่อหาค่าที่เหมาะสมในการคั่วเมล็ดกาแฟ  | ฐิติรัตน์ ลิ่มรัชชพงศ์, ณัฐวัตร ห้วยลึก, อธิวัฒน์ ลีนะธรรม และพิพัฒน์ ไพศาลภาณุมาศ | การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรม ครั้งที่ 11 | 24 เมษายน 2563

Re-026-62 :: การออกแบบและจัดวางผังโรงงาน กรณีศึกษาโรงงานเฟอร์นิเจอร์  | เจนจิรา สุขศรีสวัสดิ์, ปาณิสรา เกิดทอง และอธิวัฒน์ ลีนะธรรม | การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรม ครั้งที่ 11 | 24 เมษายน 2563

Re-025-62 :: การประยุกต์ใช้กำหนดการเชิงเส้นตัวแบบการผลิตแบบผสมในโรงงานเฟอร์นิเจอร  | ชณัญชิฎา สรรพคง, เมธาวี แม้นศรีสม และอธิวัฒน์ ลีนะธรรม | การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรม ครั้งที่ 11 | 24 เมษายน 2563

Re-024-62 :: Passenger Detection System for Security of Van | อ.นุชนาถ  สัตย์วินิจ และ นายปรีชา  จารึกกลาง | ประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 16 (NCCIT2020)| 14-15พ.ค. 63

Re-023-62 :: Automatic Vehicle Theft Prevention System Using Deep Learning Models | ธนากร ตั้งอุดมเลิศ และ ธนภัทร ฆังคะจิตร |  การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่16 (NCCIT2020) | 14-15พ.ค. 63

Re-022-62 :: Kanchanaburi Tourist Route Recommendation System using Genetic Algorithm for Group Tour Satisfaction | Jarayut Prateepvorakan, Narongdech Keeratipranon and Chaiyaporn Khemapatapan | The 14 th International Sysposium in Science and Technology (ISST 2019) |7-9 สิงหาคม 2562

Re-021-62:: Design and Implementation of Transaction Signing Process with OTP Encryption Keys by Using Biometric Features |Narroup Rakngam, Chaiyaporn Khemapatapan | The 14 th International Sysposium in Science and Technology (ISST 2019) |7-9 สิงหาคม 2562

Re-020-62 :: Distribution File on Multi-Cloud Storages Using Convolutional Coding Combination with Block-interleaver Coded Modulation to Improve Security and Privacy. | Tanagrit Chansaeng, Chaiyaporn Khemapatapan | The 14 th International Sysposium in Science and Technology (ISST 2019) |7-9 สิงหาคม 2562

Re-019-62 :: เว็บแอปพลิเคชันการตรวจสอบพลังงานไฟฟ้าภายในบ้าน Web application of power and energy electronic monitoring in home | ธนพล บูรพา, ศุภวิจ พรมภักดี,อุดมลักษณ์ อำพันธุ์, นัศพ์ชาณัน ชินปัญช์ธนะ| การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และนานาชาติ ครั้งที่ 2 “บทบาทของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนสังคมแห่งนวัตกรรมและพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง “Roles of the university as the driver for changes and Innovation-based society” | 13-14 กุมภาพันธ์ 2563

Re-018-62 :: แอปพลิเคชันเว็บไซต์หางานให้กับนักโทษและผู้พ้นโทษ “FreeMann” | ธรรมนูญ วันชะเอม, ชลัมพล ชาวชน, ณัฐพงศ์ สัตถาธำรง, อุดมลักษณ์ อำพันธุ์, นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ | การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และนานาชาติ ครั้งที่ 2  “บทบาทของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนสังคมแห่งนวัตกรรมและพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง “Roles of the university as the driver for changes and Innovation-based society” | 13-14 กุมภาพันธ์ 2563

Re-017-62 :: การยอมรับเทคโนโลยีและความภักดีทางอิเล็กทรอนิกส์ของแอปพลิเคชั่นขนส่งอาหารอนนไลน์ของผู้บริโภคกลุ่มเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร | ภุชงค์ สุภาสาคร , ฐานิดา จิตรสุภาพและเอกสิทธิ์  พัชรวงศ์ศักดา | วารสารบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ปีที่2 ฉบับที่3  กันยายน-ธันวาคม 2562

Re-016-62:: Combining Extreme Multi-label Classification and Principal Label Space Transformation for Cold Start Thread Recommendation | Kantarakorn Jitharn , Eakasit Pacharawongsakda | The 14th International Joint Symposium on Artificial Intelligence and Natural Language Processing (iSAI-NLP2019) | Oct,30 2019 - Nov,1 2019

Re-015-62 :: Multi-Label Classification of Employee Job Performance Prediction by DISC Personality | Patompat Kamta ,  Duangjai Jitkongchuen and Eakasit Pacharawongsakda | The 2nd International Conference on Computing and Big Data (ICCBD2019) |Oct,18-20,2019

Re-014-62 :: วิธีการเลือกข้อมูลที่ไม่มีป้ายกำกับอย่างอัตโนมัติเพื่อการสร้างโมเดลการเรียนรู้ร่วมแบบกึ่งมีผู้สอน | ศิริขวัญ คีรีสุวรรณกุล  ดร.เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา | Journal of Information Science and Technology (JIST) Volume 10, No.1 Jan-Jun 2020 , pp 10-23

Re-013-62 :: กลยุทธ์การป้องกันพอร์ตการลงทุนด้วยวิธีตั้งจุดตัดขาดทุนโดยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง | ธนภัทร คำใสอินทร์ , ธนภัทร ฆังคะจิตร| การประชุมวิชาการระดับประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 11 (NCIT2019)| 24-25 ตุลาคม 2562

Re-012-62 :: Stock Graph Pattern Detection Using Deep Learning| อภิสิทธิ์ รุ่งมานะกุล, ธนภัทร ฆังคะจิตร | การประชุมวิชาการระดับประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 11 (NCIT2019) | 24-25 ตุลาคม 2562

Re-011-62 :: การปรับปรุงกระบวนการผลิตลวดแกนกลางของผลิตภัณฑ์สายสวนหลอดเลือดหัวใจด้วยวิธีการออกแบบการทดลอง| อธิวัฒน์ ลีนะธรรม และเปรมพร เขมาวุฆฒ์ | วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2562

Re-010-62 :: Causal Web Determination from Texts | Chaveevan Pechsiri , Narongdech Keeratipranon,Intaka Piriyakul | Journal of Advances in Information Technology Vol.11, No.2, May 2020, P.64

Re-009-62 :: การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย | ศุภรัชชัย วรรัตน์  บุญชัย แซ่ลิ้ว | วารสารวิชาการคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562

Re-008-62 :: ระบบสแกนใบหน้าเพื่อปลดล็อคประตูโดยใช้การเรียนรู้เครื่อง | ดร.รัฐศิลป์ รานอกภานุวัชร์ |  ประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 16 (NCCIT2020) | 14-15 พฤษภาคม 2563

Re-007-62 :: การทำนายท่าทางผู้สูงวัยด้วยการแมชชิ่งความสัมพันธ์ข้อมูลด้วยกราฟ (Postural Prediction in older Adults with Matching Relation Features based on Conceptual Graph) | รศ.นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ | การประชุุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย คร้ังที่ 9 (PHAYAO RESEARCH CONFERENCE | 23 - 24 มกราคม 2563

Re-006-62 :: A New Proposed Method in Converter Modelling for DFIG FRT Capability Investigation |  Oradee Preutisrunyanont and Yutana Chongjarearn การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 42 (The 42nd Electrical Engineering Conference (EECON) ) |30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2562

Re-005-62 :: Causal Web Determination from Texts | รศ.ดร.ฉวีวรรณ เพ็ชรศิริ และ  ผศ.ดร.ณรงค์เดช กีรติพรานนท์ | 2019 11th International Conference on Software Technology and Engineering (ICSTE 2019) | October 26-28, 2019

Re-004-62 :: การศึกษาเทคนิคการพยากรณ์แบบอนุกรมเวลาที่เหมาะสม กรณีศึกษา : โรงงานผลิตอาหารสัตว์ |  "ศุภรัชชัย วรรัตน์  บุญชัย แซ่ลิ้ว" | วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต KASEM BUNDIT Engineering Journal| ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2562 (หน้าที่ 54 -70)

Re-003-62 :: An Analytical Study on Email Classifition Using 10-Fold Cross-Validation Piyanuch Chaipornkeaw | 2019  5th International Conference on Science in Information Technology (ICSITech)| October 23-24, 2019

Re-002-62 :: A Prediction Model for Human Happiness Using Machine Learing Techniques Piyanuch Chaipornkeaw | 2019  5th International Conference on Science in Information Technology (ICSITech) | October 23-24, 2019

Re-001-62 :: Problem Event Extraction to Develop Causal Loop Representation from Texts | Chaveevan Pechsiri , Narongdech Keeratipranon | 2019 5th International Conference on Science in Information Technology (ICSITech) | October 23-24, 2019
 
 
ประจำปี 2561

Re-036-61 :: การประยุุกต์ใช้กระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้นสำหรับการวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อรถของพนักงานใหม่ (Using Analytic Hierarchy Process for Car Buyer Behavior Analysis of New Employee) | นันทิกา ปริญญาพล | การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 เรื่อง "Digital Technology for Sustainable Wellbeing and Smart Society " |  ณ ห้องประชุม ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ อาคาร 6 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ | 21 มิถุนายน 2562 | http://www.dpu.ac.th/conference/ 

Re-035-61 :: Client-based Mulitipoint Media Mixer to Support People with Hearing Impairment in Communication | Machigar Ongtang , Nattanun Thatphithakkul | ICCCM 2019: The 7th International Conference on Computer and Communications Management | CHATEAU DE BANGKOK, Bangkok, Thailand |July 27-29, 2019 | http://icccm.org/index.html  (To be published).

Re-034-61 :: Handling Imbalanced Data Classification Problem using Artificial Immune System with Mahalanobis Distance | Duangjai Jitkongchuen , Warattha Sukpongthai | 20th  IEEE/ACIS International Coference on Software Engineering, Artificial Intelligence, Networking and Parallel/ Distributed Computing (SNPD 2019), Toyama, Japan | July 8-10, 2019  (To be published)

Re-033-61 :: Cold Chain Logistics in Thailand : Overuiew | Passawan Phuntang and Aumnad Phdungsilpa |Asian Conference on Engineering and Natural Sciences J   ( 2019 ACENS ) , Hokkaido, Japan | Jan 22-24 ,2019 | http://www.acens-conf.org/page.php?menuid=8&id=39

Re-032-61 :: The Assessment of Bangkok Metropolitan Region By Sustainable Development Goal 11 | Pachachit Limwattananond and Aumnad Phdungsilpa |Asian Conference on Engineering and Natural Sciences J   ( 2019 ACENS ) , Hokkaido, Japan | Jan 22-24 ,2019 | http://www.acens-conf.org/page.php?menuid=8&id=39

Re-031-61 :: A Framework for Sustainable Energy Planning of Campus Buildings: A Case of Dhurakij Pundit University, Thailand | Prayuth Rittidatch and Aumnad Phdungsilpa | Asian Conference on Engineering and Natural Sciences J   ( 2019 ACENS ) , Hokkaido, Japan | Jan 22-24 ,2019 | http://www.acens-conf.org/page.php?menuid=8&id=39

Re-030-61 :: Study on the Stair Width for the Evacuation Time of High-Rise Buildings in
Thailand Using Simulation Model Method | Panit Supasiriluk and Aumnad Phdungsilpa | Asian Conference on Engineering and Natural Sciences J   ( 2019 ACENS ) , Hokkaido, Japan | Jan 22-24 ,2019 | http://www.acens-conf.org/page.php?menuid=8&id=39

Re-029-61 :: การทดสอบบล็อกเชนแพลตฟอร์มสำหรับระบบงานลูกค้าสัมพันธ์ หน้า 276-281 | กรพัชรา ศรีหัวแฮ, ผศ.ดร.ดวงใจ จิตคงชื่น และ วรพล พงษ์เพ็ชร | การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่9 (ESTCON2018) , อาคาร 50 ปี เทคนิค ไทย-เยอรมัน ขอนแก่น , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น | 7 กันยายน 2561 |  http://apps.eng.rmuti.ac.th/estacon2018/

Re-028-61 :: Extracting a Sequence of Cause-Effect concept Pairs from Texts | Chaveevan Pechsiri, Renu Sukharomana, Intaka Piriyakul | The 6 th International Conference on Enterprise  Systems (ES 2018) , Limassol Cyprus | Oct 1-2, 2018 | http://www.cyprusconferences.org/es2018/

Re-027-61 :: การประยุกต์ใช้การทำเหมืองข้อมูลกับพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟนของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ | อ.ปิยลักษณ์ พงษ์ทวีวิรัตน์ และ รศ.ดร.ฉวีวรรณ เพ็ชรศิริ | การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 เรื่อง "Digital Technology for Sustainable Wellbeing and Smart Society " , ณ ห้องประชุม ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ อาคาร 6 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ | 21 มิถุนายน 2562 | http://www.dpu.ac.th/conference/ 

Re-026-61 :: การจำแนกความหมายภาพด้วยความสัมพันธ์แอ๊คชันภายในเพื่อช่วยเหลือผู้สูงวัย | นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ | การประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 11 หัวข้อ "Smart Research and Innovation to Thailand 4.0 " (The 11th Walailak Research National Conference), มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | 27-28 มีนาคม 2562 | https://research.wu.ac.th/ 

Re-025-61 :: Predicting Critical Courses Affecting Students Dropout : A Case Study of Dhurakij Pundit University | Chaloemphon Sirikayon and Pongsak Phaidang | International Conference on Emerging Trends of Engineering & Technology (ICETET 2019), Zurich, Switzerland, March 27-28, 2019 | http://www.icetet.iisarc.com/icetet/ 

Re-024-61 :: Looking to the Future: Thailand’s Electric Vehicles and the Environment | S. Nirukkanaporn and N. Petcharaks | The IEEE-PES GTD Grand International Conference & Exposition Asia 2019 (IEEE-PES GTD Asia 2019),Bangkok, Thailand , March 21-23, 2019  | http://www.ieeegt-d.org/ (To be published)

Re-023-61 :: A Modified Dynamic Programing for Generation Scheduling –Environmental Impact Analysis for EV Penetration | S. Nirukkanaporn and N. Petcharaks | The 2019 International Electrical Engineering Congress (iEECON 2019), Hua Hin, Thailand. |  March 6-8, 2019 http://www.ieecon2019.mut.ac.th/

Re-022-61 :: Integrated Optimization of Differential Evolution with Grasshopper Optimization Algorithm | Jitkongchuen D. and Ampant U. |Journal of Robotics, Networking and Artificial Life, vol.5, no. 3 (December 2018) pp. 166-170.| https://www.atlantis-press.com/journals/jrnal/issue/270

Re-021-61 :: ICT and the Sustainable Development Goals: Energy and Climate Change Goals | Aumnad Phdungsilpa | Asian Conference on Engineering and Natural Sciences (ACENS 2019),Hokkaido, Japan | January 22-24, 2019| http://acens-conf.org/site/page.aspx?pid=901&sid=6057&lang=en

Re-020-61 :: Prediction heating and cooling loads of building using evolutionary grey wolf algorithms |  Duangjai Jitkongchuen, Eakasit Pacharawongsakda | The 4th International Conference on Digital Arts, Media and Technology and 2nd ECTI Northen Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering, Nan, Thailand , Rajamangkala University of Technology Lanna Nan | January 30 - February  2 , 2019 | http://www.icdamt.org

Re-019-61 :: INDUSTRIAL LOGISTC PERFORMANCE INDICATORS OF THAI FOOD INDUSTY | Suparatchai Vorarat |4th International Conference on Engineering Science and Technology (ICEST 2018) | Diamond Suites and Residences, Cebu, Philippines | November  23-25 , 2018 

Re-018-61 :: Extraction of Problem Events from Web Documents to Construct Cause-Effect Loop | Chaveevan Pechsiri, Renu Sukharomana | Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering (JTEC) | Vol 10, No 2-8 Embracing The 4th Industrial Revolution: Innovation in Telecommunication, Electronic Computer Engineering IV | http://journal.utem.edu.my/index.php/jtec/article/view/4455 

Re-017-61 :: Determination of Event-Pair Relation: Property-Usage Pair Relation from Web Documents | C Pechsiri, S Phainoun, R Piriyakul |American Scientific Publishers | Advanced Science Letters, Volume 24, Number 11, November 2018, pp. 8613-8621(9) | ttps://doi.org/10.1166/asl.2018.12312

Re-016-61 :: Driving Factors of Social Networking Usage in Customer Relationship Management for Tourism Industry | Worarat Paireekreng, Duangjai Jitkongchuen, Busaya Vongchavalitkul and Chutiyaphal Varit | International Conference on Emerging Trends in Engineering and Technology (ICETET 2019), Mercure Hotel Stoller, Zurich, Switzerland | March 27-28,  2019 (To be published) | http://www.icetet.iisarc.com/icetet/

Re-015-61 :: The Feature Selection Using Grey Wolf Algorithm for Decision Making on Social Customer Relation Management | Duangjai Jitkongchuen, Worapat Paireekreng | International Conference on Emerging Trends in Engineering and Technology ( ICETET 2019 ), Mercure Hotel Stoller, Zurich, Switzerland .| March 27-28,  2019 (To be published) | http://www.icetet.iisarc.com/icetet/

Re-014-61 :: Learning Style Classification with Weighted Distance Grey Wolf optimization  | Duangjai  Jitkongchuen and Piyalak  Pongtawevirat | The 2019 International Conference on Artificial Life and Robotics, B-Con Plaza, Beppu, Oita, Japan | January 10-13, 2019 | http://alife-robotics.co.jp/

Re-013-61 :: Aligning Nationally Determined Contribution Target and the UN Sustainable Development Goal 7 in Thailand  | ผศ.ดร.อำนาจ ผดุงศิลป์ | การประชุมวิชาการ International Conference on Engineering, Science and Applications (ICESA 2018) | August 22 - 24, 2018 | http://icesa2018.gaics.org/site/page.aspx?pid=901&sid=1195&lang=en

Re-012-61 :: การลดของเสียในกระบวนการผลิตเลนส์ถ่ายภาพ | นายกฤษณะ สุรินทร์ และ  ผศ.ดร.ศุภรัชชัย วรรัตน์ | การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลคร้ังที่10 “ราชมงคลขับ เคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0” | ณ โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง | 1-3 สิงหาคม 2561 | http://rmutcon2018.rmutsv.ac.th/ 

Re-011-61 :: The potential peptides against angiotensin-I converting enzyme through a virtual tripeptide-constructing library | Thitima Panyayai, Papungkorn Sangsawad, Eakasit Pacharawongsakda, Orathai Sawaddichaikul, Sissades Tongsima and Kiattawee Choowongkomon |  Computational Biology and Chemistry, Volume 77, December 2018, Pages 207-213 | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1476927118303839  

Re-010-61 :: การหาความหมายภาพด้วยการวัดความคล้ายภาพด้วยเปรียบเทียบคู่ที่เหมาะสม (Semantic Images by Similarity Measure Images with Appropriate Pairwise comparisons) | ผศ.ดร.นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ | ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 หัวข้อ “สู่วิจัยรับใช้สังคม ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์” : The 5th Conference on Research and Creative Innovations : CRCI-2018 | ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก อำเภอเมือง จ.ตาก | 6-8 ธันวาคม 2561 | http://www.w3conference.org/index?annual=2018

Re-009-61 :: Review of Wind Turbirn Technologies and Combined Scheme for DFIG FRT Capability | Yutana Chongjarearn | The 41th Electical Engineering conference (EECON-41), Sunee Grand Hotel & Convention Center, Ubon Ratchathani | November 21-23, 2018

Re-008-61 :: Cloud computing platform using diskless computer node | ปกรณ์ ดวงดี และ ชัยพร เขมะภาตะพันธ์ | การประชุมเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2561  มหาวิทยาลัยรังสิต หน้า 2591-2600  |  Aug 16, 2018

Re-007-61 :: Performance evaluation and comparison of ingress controllers on kubernetes cluster | อาธิป พวงลำใย และ ชัยพร เขมะภาตะพันธ์ | การประชุมเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2561  มหาวิทยาลัยรังสิต หน้า 2601-2609  |  Aug 16, 2018

Re-006-61 ::การใช้เครือข่ายทางสังคมในการค้นหารูปแบบการทุจริตทางการแพทย์ | วราภรณ์ พิมา , ดวงใจ จิตคงชื่น และ วรพล พงษ์เพ็ชร | การประชุมวิชาการระดับประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (National Conference on Information Technology: NCIT2018) | ณ โรงแแรม Pullman Hotel จังหวัดขอนแก่น | 24-25 ตุลาคม 2561 | http://it.msu.ac.th/ncit2018/

Re-005-61 :: การจำแนกพระเครื่องโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก | อรรถพล เรืองสุข และ ธนภัทร ฆังคะจิตร | การประชุมวิชาการระดับประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (National Conference on Information Technology: NCIT2018) | ณ โรงแแรม Pullman Hotel จังหวัดขอนแก่น | 24-25 ตุลาคม 2561 | http://it.msu.ac.th/ncit2018/

Re-004-61 :: SEDC-Stream : Straint-based discriminative dimension selection for clustering data streams with large number of dimensions | Thanapat Kangkachit and Kitsana Waiyamai | The 4th International Conference on Science in Information Technology (ICSITech) | Melaka, Malaysia. |  October 30-31, 2018 | http://icsitech.org/2018/

Re-003-61 :: โรงเรือนผักไฮโดรโปรนิกส์อัตโนมัติโดยใช้เทคโนโลยี IoT และการเรียนรู้ของเครื่อง | รัฐศิลป์  รานอกภานุวัชร์ | การประชุมวิชาการระดับประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (National Conference on Information Technology: NCIT2018) | ณ โรงแแรม Pullman Hotel จังหวัดขอนแก่น | 24-25 ตุลาคม 2561 | http://it.msu.ac.th/ncit2018/

Re-002-61 :: ระบบตรวจวัดและให้น้ำพืชอัตโนมัติตามค่าความชื้นในดินโดยใช้เทคโนโลยี IoT และ AWS Cloud | รัฐศิลป์  รานอกภานุวัชร์ | การประชุมวิชาการระดับประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (National Conference on Information Technology: NCIT2018) | ณ โรงแแรม Pullman Hotel จังหวัดขอนแก่น | 24-25 ตุลาคม 2561 | http://it.msu.ac.th/ncit2018/

Re-001-61 :: Event-Concept Pair Series Extraction to Represent Medical Complications from Texts | Chaveevan  Pechsiri, Sumran  Phainoun | 2018 International Conference on Science in Information Technology (ICSITech) | Melaka, Malaysia. |  October 30-31, 2018 | http://icsitech.org/2018/

ประจำปี 2560

Re-019-60 :: การลดต้นทุนความสูญเสียในโซ่อุปทานความเย็น โดยใช้หลักการควบคุมกระบวนการ | ชัชกรณ์ ศรัณย์เวชกุล, บุญชัย แซ่สิ้ว และศุภรัชชัย วรรัตน์ | การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 | 7-9 สิงหาคม 2560

Re-018-60 :: Smart indoor environmental quality online monitoring mobile unit’s architecture | Chetnarong Kueankaeo, Aumnad Phdungsilp and Suparatchai Vorarat  | Asian Conference on Engineering and Natural Sciences, Japan |  6-8 February 2018

Re-017-60 :: Study on the Energy Usage in Water Treatment Plant by Sankey Diagram | Denchai Maneenoon, Aumnad Phdungsilp  | Asian Conference on Engineering and Natural Sciences, Japan | 6-8 February 2018

Re-016-60 :: Study on the evacuation time of high-rise buildings in Thailand by simulation model method | Panit Supasiriluk, Aumnad Phdungsilp | Asian Conference on Engineering and Natural Sciences, Japan | 6-8 February 2018

Re-015-60 :: A Review on Tools of Maintenance Management Systems in Buildings | Kerkrat Tangvonguthai, suparatchai vorarat  | Asian Conference on Engineering and Natural Sciences, Japan | 6-8 February 2018

Re-014-60 :: The Assessment of Eco-Industrial Park in Thailand Using TOPSIS Method | Pachachit Limwattananond and  Natapat Areerakulkan | Asian Conference on Engineering and Natural Sciences, Japan |  6-8 February 2018

Re-013-60 :: Energy Planning Framework Based on a Multi-objective Optimization Approach for University Campus Buildings | Aumnad Phdungsilp International Conference on Engineering, Science and Applications, Japan | 16-18 August 2017

Re-012-60 :: Total cost of ownership analysis for alternative gasoline and gasoline hybrid electric vehicle in Thailand | Suparatchai Vorarat | Annual Conference on Engineering and Applied Science (ACEAT 2017), Japan | 6-9 November 2017

Re-011-60 ::  The new technique based on the galaxy based search algorithm for solving the symmetric travelling salesman problem | Ajchara Phu-ang and Duangjai Jitkongchuen | International Conference on Digital Arts, Media and Technology | February 25-28, 2018

Re-010-60 ::  Integrated Optimization of Differential Evolution with Gresshopper Optimization Algorithm | Duangjai Jitkongchuen and Udomlux Ampant |  The 2018 International Conference on Arificial Life and Roboties (ICAROB 2018), Beppu International Convention Center (B-Con Plaza), Oita, Japan February 1-4, 2018

Re-009-60 :: Extraction of ObjectProperty-UsageMethod Relation from Web Documents | Chaveevan Pechsiri, Sumran Phainoun and Rapeepun Piriyakul | Journal of Information Processing System (JIPS), Volume : 13, No: 5, Page: 1103 ~ 1125 | October, 2017

Re-008-60 :: การออกแบบและสร้างการส่งกำลังไฟฟ้าไร้สายอาศัยการควบคู่แม่เหล็กที่สภาวะความถี่เรโซแนนซ์ 35 kHz ( Design and Construction of Wireless Transfer via Magnetic Resonant Coupling at 35 Hz | ยุทธนา จงเจริญ, อรรถวุธ เย็นฉ่ำ และอาทิตย์ เฉลิมเกียรตินูกูล | งานประชุมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า EECON 40 ณ โรงแรม เดอะ ซายน์ (The Zign Hotel) จ.ชลบุรี | 15-17 พฤศจิกายน 2560

Re-007-60 :: A Comparative Study of Ensemble Back-propagation Neural Network for the Regression Problems | เจษฎา ขจรฤทธิ์,ปิยนุช ชัยพรแก้ว | The 2nd International Conference on Information Technology (InCIT 2017), at Faculty of ICT, Mahidol University (MU), Salaya Campus, Nakhon Pathom, Thailand | November 2-3, 2017

Re-006-60 :: ระบบควบคุมไฟฟ้าสำหรับบ้านอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี Internet of Things | หนึ่งฤทัย เอ้งฉ้วน, เจษฎา ขจรฤทธิ์,ปิยนุช ชัยพรแก้ว  | การประชุมวิชาการระดับประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (The 9 th National Conference on Information Technology: NCIT2017), คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม | 1-2 พฤศจิกายน 2560

 

Re-005-60 :: The Improved Ensemble Classification Technique Using Wolf Algorithm | Duangjai Jitkongchuen and Worapat Paireekreng | The 9th International Conference on Information Technology and Electrical Engineering (ICITEE 2017), at Centara Grand Beach Resort Phuket, Thailand | October 12-13, 2017
 
Re-004-60 :: การค้นคืนข้อมูลภาพด้วยการทำนายความสัมพันธ์ของแอ็คชัน |  นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ | การประชุมวิชาการระดับชาติ ณ จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 7 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา | 25-26 มกราคม 2561

Re-003-60 :: การค้นคืนฐานข้อมูลภาพดิจิทัลด้วยความสัมพันธ์แบบกราฟลำดับชั้น | นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ | การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฎสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | 22-24 ตุลาคม 2560 | http://www.conference.sru.ac.th/sruconference2017/

Re-002-60 :: Comparative Study of Using Word Co-occurrence to Extract Disease Symptoms from Web Documents | Chaveevan Pechsiri, Sumran Phainoun, Renu Sukharomana | The 8th Internation Conference on ICT Convergence | Jeju Island, Korea | October 18-20, 2017

Re-001-60 :: A Deep Textual Searching for Visual Semantics of Personal Photo Collection with Hybrid Similarty Measure | Nutchanun Chinpanthana and Tejtasin Phiasai | 2017 International Symposium on Computer  Science and Intelligent Controls | Budapest, Hungary | October 20-22, 2017

 

ประจำปี 2558 - 2559

Re-001-58-59 :: การลดของเสียในขั้นตอนกระบวนการบรรจุ โดยการประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลอง กรณีศึกษา: บริษัทผลิตขนมขบเคี้ยว | อ.บุญชัย  แซ่สิ้ว อ.ณัฐธยาน์  โสกุล l วารสารวิชาการ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 l 19 ธันวาคม 2559

Re-002-58-59 :: การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อค้นหาพื้นที่เพาะปลูกข้าวและพื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทยด้วยภาพถ่ายดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ( A Development Mobile Application for Searching Rice and Resources Forest Area in Thailand by using Satellite Remote Sening and Geographic Information System | อนุวัช พริบไหว นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ และนันทิกา ปริญญาพล | การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 5 (ASTC 2017 : The 5th Academic Science and Technology Conference 2017 | 25 พฤษภาคม 2560

Re-003-58-59 :: การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในวิธีการสอนวิชาสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือกิจกรรมแบบเพื่อนคู่คิด | สำราญ ไผ่นวล และ อุดมลักษณ์ อำพันธุ์ | การประชุมวิชาการระดับชาติ ณ จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 6 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา | 26-27 มกราคม 2560

Re-004-58-59 :: การแปลความหมายภาพด้วยวิธีการวัดความคล้ายกันของกราฟแบบจับคู่ Semantic Images Interpretation using a Similarity Measure with Graph Matching | นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ และ สำราญ ไผ่นวล | การประชุมวิชาการระดับชาติ ณ จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 6 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา | 26-27 มกราคม 2560

Re-005-58-59 :: The Optimized Function Selection Using Wolf Algorithm for Classfication | Duangjai Jitkongchuen and Worapat Paireekreng | The 2017 International Conference on Artficial Life and Robotics (ICAROB 2017) | Seagaia Convention Center, Miyazaki, Japan | January 19-22, 2017

Re-006-58-59 :: Collection of Herbal Medicinal Property Relation Extracted from Texts,
Chaveevan Pechsiri | 

Re-007-58-59 :: An Application of Collaborative Filtering in Student Grade Prediction | Chaloemphon Sirikayon and Panita Thusaranon | The 2017 International Conference on Artficial Life and Robotics (ICAROB 2017) | Seagaia Convention Center, Miyazaki, Japan | January 19-22, 2017

Re-008-58-59 :: An adaptive elitsm-based immigration for grey wolf optimization algorithm | Duangjai Jitkongchen, Pongsak Phaidang and Piyalak Pongtawevirat | International Conference Digital Arts, Media and Technology | Chiang Mai, Thailand |  March 1-4, 2017 

Re-009-58-59 :: The Dac Resolution Enhancement for DC Applications By Using Multiple Pwms On Atmega328 | Nut Neamnark | The IIER International Conference, Bangkok, Thailand  ISBN : 978-93-86291-88-2 |  June 5-6 , 2017 

Re-010-58-59 :: Muti Fuels Allocation for Power Generation using Genetic Algorithm | Anurak Choeichum, Narongdech Keeratipranon and Chaiyaporn Khemapatapan | International Conference on Economics, Finance and Statistics, (ICEFS 2017), HongKong, January 14 -15, 2017

Re-011-58-59 :: Optimal Active Power Loss with Feeder Routing Collaborate Distributed Generation Allocation and Sizing in Smart Grid Distribution | Phatcharasak Phawanaphinyo, Narongdech Keeratipranon and Chaiyaporn Khemapatapan | International Conference on Economics, Finance and Statistics, (ICEFS 2017), HongKong | January 14 -15, 2017

Re-012-58-59 :: Using Social Interactions Network Grapg and Centrality to Identify KeyPlayers | Alex Pongpech | Asian Conference on Engineering and Natural Sciences (2017 ACENS), Hokkaido, Japan | January 19-21, 2017

Re-013-58-59 :: เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานลมจากลมระบายความร้อนของคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ ( A Wind Turbine Generator from the Exhausted Air of Air-Conditioning Compressor | สนม แซ่โค้ว ทวีสันต์ เสนาะวาที ประยุทธ์ ฤทธิเดช และยุทธนา จงเจริญ | การประชุมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 39 ( The 39th Electrical Engineering Conference หรือ EECON-39) ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ชะอำบีชรีสอร์ท จ.เพชรบุรี | 2-4 พฤศจิกายน 2559

Re-014-58-59 :: แนวคิดการจัดตารางการใช้งานเพื่อลดการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ | วิฑูรย์ เย็นเจริญ และเนื่องวงศ์ ทวยเจริญ | การประชุมวิชาการระดับประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( National Conference on Information Technology : NCIT2016 ), ณ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า อ่าวนาง จ.กระบี่ | 26 - 27 ตุลาคม 2559

Re-015-58-59 :: ระบบเว็บแผนที่สำหรับทวนสอบเส้นทางสาธรณะในกรุงเทพมหานคร(A Web-based Map System for Bangkok Public Transportation Route Verification) | เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ สรไกร บัวแก้ว และวัฒนา เทียมกลาง | การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (EENET 2017) | ณ โรงแรมเคพีแกรนด์ จ.จันทบุรี | 2-4 พฤษภาคม 2560

Re-016-58-59 :: Life Cycle Cost Model for Estimating and Forecasting Future Needs for Machinery | Suparachai Vorarat | Asian Conference on Engineering and Natural Sciences | Hokkaido, Japan | January 19-21, 2017

Re-017-58-59 :: The Assessment of Eco-Industrial Parks in Thailand Using VIKOR Method | Natapat Areerakulkan, Somying  Ngarmpornprasert | Asian Conference on Engineering and Natural Sciences (2017 ACENS) | Hokkaido, Japan | January 19-21, 2017

Re-018-58-59 :: A Survey of Behavior Interactive  during Online Gameplay : Skills, Duration and Money Spent | Udomlux Ampant Lalita Santiworarak and Wilawan Inchamnan | 6th International Symposium on the Fusion of Science and Technologies (ISFT 2017), Jeju, S.Korea | July 17 - 21, 2017

Re-019-58-59 :: Personal Image Retrieval with Hierarchical Similarity Measure Based on WordNet Framework | Nutchanun Chinpanthana | 2017 International Conference on Materials Engineering and Functional Materials , Muong Thanh Grand Hotel Hanoi, Vietnam | May 8-10, 2017

Re-020-58-59 :: Weighted Distance Grey Wolf Optimization with Immigration Operation for Global Optimization Problems | Duangjai Jitkongchuen, Warattha sukpongthai and Arit Thammano | 18 th IEEE/ACIs International Conference on Software Engineering, Artificial Intelligence, Networking and Parallel/distributed Computing (SNPD 2017), Kanazawa, Japan | June 26-28,2017

Re-021-58-59 :: DifferSheet : A Web-based Diary Social Network for Primary Student's Writing Practice | Nuengwong Tuaycharoen and Thakornkrid Thanatharapokin |

Re-022-58-59 :: A Web-based Application for School Class Scheduling | Nuengworg Tuaycharoen, Ekkarat Adsawinnawanawa, and Sittiphon Thinputsa | International Science Technology Engineering Mathematics-Education Conference (iSTEM-Ed 2017) | Chaiang Mai, Thailand | July 12-14, 2017

Re-023-58-59 :: การออกแบบและสร้างวงจรแปลงผันไฟฟ้าแระแสสลับหนึ่งเฟสเป็นกระแสตรงโดยใช้ เอสซีอาร์ | ยุทธนา จงเจริญ, ธนพล ครุฑน้อย และกิตติกร พุ่มรื่น |  การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ วิศวศึกษาประจำปี พศ. 2560 ครั้งที่ 15 ณ โรงแรม พลูแมน พัทยา จี จังหวัดชลบุรี | 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2560

Re-024-58-59 :: การประยุกต์ใช้เทคนิค FMEA เพื่อเพิ่มความปลอดภัย : กรณีศึกษารถประหยัดพลังงานประเภท UrbanConcept
( An Application of FMEA Technique to intcrease safety : a Case Study of an UrbanConcept Eco-car ) | อรดี พฤติศรัณยนนท์ ยุทธนา จงเจริญ สัณห์ รัฐวิบูลย์  สิรีธร ประทานทิพย์พิชัย และอนุวรรณ อร่ามเมฆ | การประชุมวิชาการเครือข่ายงานวิจัยสาขาบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้องาน "Innovative Business and Thailand 4.0 ecosystem" | ณ ห้องประชุมไสว สุทธิพิทักษ์ อาคาร 6ชั้น 7 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ | 29 - 30 มิถุนายน 2560

Re-025-58-59 :: ระบบเว็บสำหรับแสดงรูปภาพแผนที่ระบบขนส่งสาธารณะและค้นหาเส้นทางรถสาธารณะในกรุงเทพมหานคร (A Web-based Application for Bangkok Public Transportation Map Image and Route Planning) | เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ สรไกร บัวแก้ว และวัฒนา เทียมกลาง |  งานประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 (9th ECTI-CARD 2017) | โรงแรม เชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน จ.เลย | 25-28 กรกฎาคม 2560

Re-026-58-59 :: ระบบเว็บสำหรับสร้างแบบจำลองธุรกิจด้วยแนวคิด Business Model Canvas (A Web-based Application for Business Model Creation with Business Model Canvas) | เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ และ จิรัชญา นาคแจ้ง | งานประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 (9th ECTI-CARD 2017) | โรงแรม เชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน จ.เลย | 25-28 กรกฎาคม 2560

Re-027-58-59 :: ระบบสารสนเทศบนเว็บและแอนดรอยด์สำหรับคลินิกผู้มีบุตรยาก (A Web-based Application and Android Application for Fertility Clinic) | เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ และ วรรณิศา หมวดชนะ | งานประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 (9th ECTI-CARD 2017) | โรงแรม เชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน จ.เลย | 25-28 กรกฎาคม 2560

Re-028-58-59 :: ระบบค้นหาและเรียกรถขนย้ายสิ่งของ (Searching and Calling System of Delivery Vechicles) | นุชนาถ สัตย์วินิจ ธวัชชัย ด่านลาเคน และมารุต ธรรมานนท์ | งานประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 (9th ECTI-CARD 2017) | โรงแรม เชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน จ.เลย | 25-28 กรกฎาคม 2560

Re-029-58-59 :: แอปพลิเคชันสำหรับผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ (Applications for Patients with Alzheimer's Disease) | นุชนาถ สัตย์วินิจ สุรศักดิ์ หาญลำยวง และ อนรรฆพล ประธานราษฎร์ | งานประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 (9th ECTI-CARD 2017) | โรงแรม เชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน จ.เลย | 25-28 กรกฎาคม 2560

Re-030-58-59 :: โรงเรือนโฮโดรโปนิกส์อัตโนมัติ (Hydroponic Greenhouse Automation) | คำคูณ พันธวงศ์ และ รัฐสิลป์ รานอกภาณุวัชร์ | งานประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 (9th ECTI-CARD 2017) | โรงแรม เชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน จ.เลย | 25-28 กรกฎาคม 2560

Re-031-58-59 :: แอปพลิเคชันส่งเสริมการตรวจเต้านมด้วยตัวเองบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Application for promoting Breast Self-Examination based on Andriod Operating System) | บัณฑิต กรดี และ อนุษรา ต่อคุ้ม | งานประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 (9th ECTI-CARD 2017) | โรงแรม เชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน จ.เลย | 25-28 กรกฎาคม 2560

ประจำปี 2557 - 2558

Re-001-57-58 :: การออกแบบและพัฒนาเครื่องตัดแผ่นฉนวนกันความร้อนประสิทธิภาพ เพื่อลดต้นทุนในกระบวนการผลิต
ผศ.ดร.ศุภรัชชัย วรรัตน์ อ.บุญชัย แซ่สิ้ว l การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ IE Network Conference 2014 , Novotel Suvarnabhumi Airport Hotel : สมุทรปราการ. (Paper ID 208 ,น. 116) l 30 - 31 ตุลาคม 2557

Re-002-57-58 :: การออกแบบพัฒนาเครื่องบรรจุน้ำเพื่อเพิ่มผลิตภาพในกระบวนการผลิต : กรณีศึกษา โรงงานผลิตน้ำนมข้าวโพด
ผศ.ดร.ศุภรัชชัย วรรัตน์ อ.บุญชัย แซ่สิ้ว l การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ IE Network Conference 2014 , Novotel Suvarnabhumi Airport Hotel : สมุทรปราการ. (Paper ID 208 ,น. 118) l 30 - 31 ตุลาคม 2557

Re-003-57-58 :: การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิต โดยใช้หลักควบคุมคุณภาพ 7 อย่าง : กรณีศึกษาการผลิตขึ้นรูปพลาสติกด้วยระบบสุญญากาศ | ผศ.ดร.ศุภรัชชัย วรรัตน์ อ.บุญชัย แซ่สิ้ว l การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ IE Network Conference 2014 , Novotel Suvarnabhumi Airport Hotel : สมุทรปราการ. (Paper ID 208 ,น. 119) l 30 - 31 ตุลาคม 2557

Re-004-57-58 :: เกษตรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับฟาร์มกล้วยไม้ l อ.รัฐศิลป์ รานอกภานุวัชร, นางสาวสาวิตรี วิไลโรจน์ l ECT-Card 2015 ครั้งที่ 7 ที่จังหวัดตรัง l 20 กรกฏาคม 2558

Re-005-57-58 :: มาย สติ๊กเกอร์ โมบาย แอพพลิเคชั่น l ผศ.ดร.เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ, นางสาวอะดาว น้องวี l ECT-Card 2015 ครั้งที่ 7 ที่จังหวัดตรัง l 20 กรกฏาคม 2558

Re-006-57-58 :: แผนที่แบบเสริมความจริง:กรณีศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ | ผศ.ดร.เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ, นายพิเชษฐ ปลื้มจิตร l ECT-Card 2015 ครั้งที่ 7 ที่จังหวัดตรัง l 20 กรกฏาคม 2558

Re-007-57-58 :: ระบบสารสนเทศบนเว็บสำหรับรายงานการติดสินบนตำรวจจราจรผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ IOS ด้วย TOR ผศ.ดร.เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ ,นายสิทธิชัย ชุ่มใจ l ECT-Card 2015 ครั้งที่ 7 ที่จังหวัดตรัง l 20 กรกฏาคม 2558

Re-008-57-58 :: การจำลองการควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสชนิดกรงกระรอกโดยโปรแกรม MATlab/Simuling
อ.ยุทธนา  จงเจริญ, นายสันติสุข ศิริพันธ์ l ECT-Card 2015 ครั้งที่ 7 ที่จังหวัดตรัง l 20 กรกฏาคม 2558

Re-009-57-58 :: ระบบส่งเสริมการขายประยุกต์ใช้ไอบีคอน | อ.นุชนาถ  สัตย์วินิจ, อ.ทิตยา วีระทอง l ECT-Card 2015 ครั้งที่ 7 ที่จังหวัดตรัง l 20 กรกฏาคม 2558

Re-010-57-58 :: ระบบบริการและติดตามการขนส่งน้ำดื่ม | อ.นุชนาถ  สัตย์วินิจ, นายสุทิวัส เลื่อมใสธรรม l ECT-Card 2015 ครั้งที่ 7 ที่จังหวัดตรัง l 20 กรกฏาคม 2558 Re-011-57-58

Re-011-57-58 :: แอปพลิเคชั่นสำหรับผู้ปกครองในการดูแลลูกวัยอนุบาล | อ.นุชนาถ  สัตย์วินิจ, นายธีรยุทธ ถิ่นน้ำใส l ECT-Card 2015 ครั้งที่ 7 ที่จังหวัดตรัง l 20 กรกฏาคม 2558

การปรับปรุงโครงสร้างโปรแกรมตรวจสอบข้อมูลแรงดันน้ำในท่อประปาแบบเวลาจริงด้วยสถาปัตยกรรม Node.js.
ผศ.ดร.เนื่องวงศ์  ทวยเจริญ l ECT-Card 2015 ครั้งที่ 7 ที่จังหวัดตรัง l 8 - 10 กรกฏาคม 2558

ระบบการแจ้งเตือนข้อขัดข้องอุปกรณ์ในระบบสื่อสารสำหรับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ผศ.ดร.เนื่องวงศ์  ทวยเจริญ l ECT-Card 2015 ครั้งที่ 7 ที่จังหวัดตรัง l 8 - 10 กรกฏาคม 2558

การประยุกต์ใช้ฟัซซีลอจิก เพื่อจัดสรรหน่วยความจำของเวอร์ชวลแมชชีนในการประมวลผลคลาวด์
ดร.ชัยพร เขมะภาตะพันธ์ l การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 11 NCCIT 2015 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (หน้า 18-23) l 2 - 3 กรกฏาคม 2558

การทำเจซันแคชด้วยโนเอสคิวแอล
ผศ.ดร.เนื่องวงศ์  ทวยเจริญ l การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 11 NCCIT 2015 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (หน้า 1,012 - 1,017) l 2 - 3 กรกฏาคม 2558

Tor's API on iOS
ผศ.ดร.เนื่องวงศ์  ทวยเจริญ l The 12th International Conference on Computing and Information Technology (IC2IT 2015) : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (หน้า 267-274) l 2 - 3 กรกฏาคม 2558

ระบบศูนย์บริการลุกค้าผ่านเว็บด้วยเทคโนโลยีเสียงผ่านอินเตอร์เน็ต
ดร.ธนัญ จารุวิทยโกวิท l การประชุมวิชาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ NCCIT ครั้งที่ 11  กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (หน้า 265-270) l 2 - 3 กรกฏาคม 2558

การออกแบบวิธีการประจุแบตเตอรี่แบบกระแสไฟฟ้าคงที่-แรงดันไฟฟ้าคงที่โดยใช้พลังงานไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์
ดร.มนฑล นาวงษ์ l งานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ l 18 - 20 มิถุนายน 2558

The Role of Energy Efficiency in Decarbonizing Thailand's Energy
ผศ.ดร.อำนาจ  ผดุงศิลป์ l The 7th PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology l 18 - 20 มิถุนายน 2558

Assessing energy security performance in Thailand user different scenarios and policy implication
ผศ.ดร.อำนาจ ผดุงศิลป์ l Energy Procedia 2015 l 20 มิถุนายน 2558

การประเมินผลวิชาโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์โดยใช้รูบริกซ์
ผศ.ดร.เนื่องวงศ์  ทวยเจริญ l การประชุมวิชาการวิศวศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 : ชลบุรี l 27 - 29 พฤษภาคม 2558

การเรียนการสอนที่ใช้วิจัยเป็นฐานในรายวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์
ผศ.ดร.เนื่องวงศ์  ทวยเจริญ l การประชุมวิชาการวิศวศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 : ชลบุรี l 27 - 29 พฤษภาคม 2558

ห้องเรียนกลับทางในรายวิชาระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
อ.รัฐศิลป์  รานอกภานุวัชร์ l การประชุมวิชาการวิศวศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 : ชลบุรี l 27 - 29 พฤษภาคม 2558

An Embedded System Control for Hot Air Drying Process Applied in Drying Durian Peel Fiber Particleboards
ดร.ณรงค์เดช กีรติพรานนท์ l The 5th TSME International Conference on Mechanical Engineering : เชียงใหม่ l 17 - 19 ธันวาคม 2557 

Lightning Protection Zones in Substation Using Shield Wires
ผศ.ดร.นิตย์ เพ็ชรรักษ์ l Rangsit Journal of Arts and Sciences (RJAS), Volume 4 l กรกฏาคม - ธันวาคม 2557

Generation Scheduling in Electrical Power System : A Literature Review
ผศ.ดร.นิตย์ เพ็ชรรักษ์ l การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 37 EECON 37 l 19 - 21 พฤศจิกายน 2557

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเส้นแรงแม่เหล็กพุ่งตามแนวแกนโรเตอร์สำหรับระบบกังหันขนาดเล็กชนิดวอเตอร์วีล.
อ.ยุทธนา จงเจริญ l การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 37 EECON 37 l 19 - 21 พฤศจิกายน 2557

วิธีประจุแบตเตอรี่ด้วยบัคคอนเวอร์เตอร์สำหรับการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์
อ.มนฑล นาวงษ์ l การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 37 EECON 37 l 19 - 21 พฤศจิกายน 2557

การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการตัดต่อวิดีโอบนระบบปฏิบัติการไอโอเอสกรณีซ้อนภาพนิ่งลงบนวิดีโอ
ดร.ชัยพร เขมะภาตะพันธ์ l การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 37 EECON 37 : มหาวิทยาลัยขอนแก่น(หน้า 845-848) l 19 - 21 พฤศจิกายน 2557

ขั้นตอนวิธีการประมาณรอรถโดยสารประจำทางสำหรับระบบสารสนเทศอัจฉริยะสำหรับการรอรถโดยสารประจำทาง
ผศ.ดร.เนื่องวงศ์  ทวยเจริญ l การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 37 EECON 37 : มหาวิทยาลัยขอนแก่น(หน้า 802-812) l 19 - 21 พฤศจิกายน 2557

ระบบช่วยผู้นำเที่ยว
ผศ.ดร.เนื่องวงศ์  ทวยเจริญ l การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 37 EECON 37 : มหาวิทยาลัยขอนแก่น(หน้า 813-815) l 19 - 21 พฤศจิกายน 2557

การบริหารจัดการคิวเพื่อรับประกันคุณภาพการให้บริการของบริการแบบเรียลไทม์ในโครงข่าย LTE
ดร.ธนัญ  จารุวิทยโกวิท l การประชุมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 37 เล่มที่ 2  ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น (หน้า.631-633) l 19 - 21 พฤศจิกายน 2557

การควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตผงปรุงรสปลาหมึก กรณีศึกษา ปัญหาการพบสิ่งแปลกปลอม
ดร.ณรงค์เดช กีรติพรานนท์ อ.ธนกฤต แก้วนุ้ย l การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ IE Network Conference 2014 l 30 - 31 ตุลาคม 2557

การศึกษาอัตราการใช้เชื้องเพลิงจริงของรถบรรทุกที่ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงและการศึกษาการลดต้นทุนการใช้เชื้อเพลิงด้วยระบบเชื้อเพลิงร่วม
ผศ.ดร.ศุภรัชชัย วรรัตน์ l การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ IE Network Conference 2014 , Novotel Suvarnabhumi Airport Hotel : สมุทรปราการ. (Paper ID 208 ,น. 57) l 30 - 31 ตุลาคม 2557

P.Juk : a Personal Rection Robot
ดร.ณรงค์เดช  กีรติพรานนท์, ผศ.ดร.เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ l IEEE TENCON-2014 l 22 - 25 ตุลาคม 2557

การวิเคราะห์กระบวนการอบแห้งแผ่นชิ้นไม้อัดจากเปลืองทุเรียนด้วยเครื่องอบแห้งลมร้อนร่วมกับระบบสมองกลฝังตัวและระบบประมวลภาพ
ดร.ณรงค์เดช กีรติพรานนท์ l การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 : ขอนแก่น l 15 - 17 ตุลาคม 2557

The Fourth IIEEJ International Workshop on Image Electronics and Visual Computing 
อ.ฐิติ  รุ่งเจริญไพศาล l IEVC2014 Timetable l 7 - 10 ตุลาคม 2557

Active principal components of  image histogram sets for affine and non-affine aspects
รศ.ดร.บงการ  หอมนาน l Advances in Computing, Communications and Informatics (ICACCI, Proceedings of on 2014 International Conference on). Delhi,India l 24 - 25 กันยายน 2557

The effect of policy on photovoltaic competitiveness: Analysis on household on-grid application in rural Thailand
ผศ.ดร.อำนาจ  ผดุงศิลป์ l SDEWES2014 l เดือนกันยายน 2557

การศึกษาการจัดการโซ่อุปทาน : กรณีศึกษาบริษัทจิรสินแมชชีนเนอรี่เซอร์วิส จำกัด
ดร.สัณห์ รัฐวิบูลย์ l รายงานสืบเนื่องการประชุมทางวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ Proceedings "Interdisciplinary Research and Studies on Sustainable Development", มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร : กำแพงเพชร (หน้า 95-99) l 5 สิงหาคม 2557

ระบบประชุมทางไกลด้วยภาพและเสียง โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพรโทคอล
ดร.ธนัญ  จารุวิทยโกวิท l การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 6 เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านน้า (หน้า 430-433) l 21 - 23 พฤษภาคม 2557
 

ประจำปี 2556 - 2557

Intelligent Traffic Life Control Model in Semi-actuated System
อ.อาทิตย์ บูรณสิงห์ l การประชุมวิชาการ 2013 The 2nd Hong Kong International Conference on Engineering and Applied Science, เกาะฮ่องกง ประเทศจีน l 19 - 21 ธันวาคม 2557

Storm Intensity Prediction using Symbolic Aggregate Approximation (sax) Artificial Neural Network
อ.อาทิตย์ บูรณสิงห์ l The 18th International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC-2014),: Hotel Pullman Khon Kaen Raja Orchid, Khon Kaen l 30 กรกฏาคม - 1 สิงหาคม 2557

ระบบสารสนเทศบนเว็บสำหรับการรายงานสินบนตำรวจจราจรผ่านโทรศัพท์แอนดรอยด์
ผศ.ดร.เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ, อ.ยุรนันท์ ฉิมบรรเลง l การประชุมวิชาการงานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 6 (ECTI-CARD 2014), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  l 21 - 23 พฤษภาคม 2557

ขับไม่โทร : แอปพลิเคชั่นป้องกันการใช้โทรศัพท์เวลาขับรถบนโทรศัพท์แอนดรอยด์
ผศ.ดร.เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ, อ.ยุรนันท์ ฉิมบรรเลง, นายทวีชัย ตันติวิชาญ l การประชุมวิชาการงานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 6 (ECTI-CARD 2014), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา l 21 - 23 พฤษภาคม 2557

Program for substation Grouding Design Using Fuzzy Logic
ผศ.ดร.นิตย์ เพ็ชรรักษ์ l The Second Asian International Conference on Quality Management and Technology Innovation-ACQMT2014 l 17 พฤษภาคม 2557

New Method of Setting the Maximum Crowbar Resistance for Doubly-Fed Induction Genereters Under Grid Faults
อ.ยุทธนา จงเจริญ l การประชุมวิชาการนานาชาติ Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunication, Information ครั้งที่ 11 (ECTI-CON 2014) จังหวัดนครราชสีมา l 14 - 17 พฤษภาคม 2557

การเรียนการสอนที่ใช้การวิจัยเป็นฐานในรายวิชาการโปรแกรมเว็บ
ผศ.ดร.เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ, อ.ภาคภูมิ มุกดาสนิท l การประชุมวิชาการวิศวศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่12 , จังหวัดนครนายก l 15 - 17 พฤษภาคม 2557

การส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ด้วยการเรียนการสอนที่ใช้ปัญหาเป็นฐานในรายวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ผศ.ดร.เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ, อ.ภาคภูมิ มุกดาสนิท l การประชุมวิชาการวิศวศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่12 , จังหวัดนครนายก l 15 - 17 พฤษภาคม 2557

โปรแกรมประยุกต์เพื่อนำชมเรื่องรามเกียรติ์บนกำแพงวัดพระแก้ว
ผศ.ดร.เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ, อ.รัฐศิลป์ รานอกภานุวัชร์, นายกรกช เพ็งสมบูรณ์, นายวัชรพัฐ เลานวัฒนา, นายประวิทย์ อ่องจรูญ l การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10 (NCCTI 2014), จังหวัดภูเก็ต l 8 - 9 พฤษภาคม 2557

การตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์กรณีข้อมูลคลุมเครือ
ดร.ณัฐพัชร์ อารีรัชกุลกานต์ l The 5th Conference on Industrial Operation Development 2014 l 9 พฤษภาคม 2557

Crowbar Protection for Dopubly - Feed Induction Generators unfer Gid Fanlf
อ.ยุทธนา จงเจริญ l การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 36 (EECON'36),จังหวัดกาญจนบุรี l 11 - 13 ธันวาคม 2556

โปรแกรมประยุกต์แจ้งเตือนขอความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุร้ายบนรถแท็กซี่ด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์
ผศ.ดร.เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ l การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 36 (EECON'36),จังหวัดกาญจนบุรี l 11 - 13 ธันวาคม 2556

การประมวลความรู้สึกจากสีของรูปภาพบนโทรศัพท์มือถือแอนดรอยด์
ผศ.ดร.เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ, นายอาทิตย์ จินดาสวัสดิ์ l การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 36 (EECON'36),จังหวัดกาญจนบุรี l 11 - 13 ธันวาคม 2556

Intermediate Inverse Image Histogram
B.Homnan, W.Benjapolakul l CSE 2013 (Proceeding) pp.675-679 IEE online, ICESS Symposium INSPEC AN 14145933 l 3 - 5 ธันวาคม 2556

Storm Intensity Prediction using an Artificial Neural Network
อ.อาทิตย์ บูรณสิงห์ l International Conference on "Southease Asain Weather and Climate 2013 (ICSA-WC2013) จังหวัดเชียงใหม่ l 27 - 29 พฤศจิกายน 2556

Comparison of the Spatial Resolution with the Histohram Equalization Obligated Linear Function on Structural Pixel Position Scheme
B.Homnan, W.Benjapolakul l ISCIT2013: The 13th International symposium on Communications and Information Technologies, Samui Island, Thailand l 4 - 6 กันยายน 2556

Of order-handoffs for hyper-erlang traffics in cellular wireless networks
B.Homnan, W.Benjapolakul l ICSEC 2013 (Proceeding) pp.272-275 IEEE online ISBN 978-1-4673-5322-9 l 4 - 6 กันยายน 2556

A Framework for Integrated Energy Systems Infrastructure, and Services Optimization with Visualization and Simulation Platform for Low-carbon Precincts
Phdungsilp, A., Martinac, I., and Ngo, T. l International Symposium for Next Generation Infrastructure, Wollongong, Australia. l  30 กันยายน - 4 ตุลาคม 2556

 

 


 
 

 

Re-014-64 :: การวิเคราะห์เส้นทางหนีไฟและระยะเวลาอพยพหนีไฟโดยวิธี Hydraulic Analogyในอาคารโรงพยาบาล รัตนา นาป้อม และ อำนาจ ผดุงศิลป์ | การประชุมวิชาการการประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564 (หน้า 451-455) | 20 สิงหาคม 2564 20 สิงหาคม 2564 http://ict.ea.rmuti.ac.th/estacon12/