รองคณบดีฝ่ายเครือข่ายบริการวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิกา  อ่องแตง
รองคณบดีฝ่ายเครือข่ายบริการวิชาการ

การศึกษา

Ph.D. in Computer Science and Engineering, The Pennsylvania State University, USA
MSc. in Information Technology for Manufacture (Graduated with Distinction), University of Warwick, UK
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) มหาวิทยาลัยมหิดล