STEM Education

Innovation On Tour By CITE  Free!!!!

วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ ้จัดโครงการ “Innovation On Tour” เตรียมความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งโลกอนาคต เพื่อเตรียมความพร้อมพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี ให้แก่น้องๆ ชั้น ม.6 ปวช.3 และปวส.2 เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยตามแนวทาง Thailand 4.0 (ประเทศไทย4.0) โดยได้บูรณาการองค์ความรู้ทางด้าน วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) เพื่อนำไปสู่การคิดแก้ปัญหาและการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ตลอดจนมุ่งพัฒนาผลิตกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้

โดยในการอบรมเชิงปฏิบัตการในครั้งนี้ ทางโรงเรียนสามารถเลือกกิจกรรมที่สนใจ และเลือกวันเวลา สถานที่จัดในการอบรมได้ นักศึกษาชั้น ม.6 ปวช.3 และปวส.2 ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากวิทยาลัยนวัตกรรม ด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์  ซึ่งหัวข้อในการอบรมมีดังนี้

 

 

1. แนะแนวอาชีพ STEM โดยทูต STEM สสวท.
การบรรยายสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพด้าน STEM สไตล์ TED Talk โดยทูต STEM ของ สสวท. และ British Council ที่ผ่านการ บรรยาย ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมปลายหลายร้อยคน ทั้งในงาน Thailand STEM Festival และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

 

 

2. แคมป์หุ่นยนต์ …สำหรับนักเรียน
ในปัจจุบัน เทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์กำลังได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง ทั้งการประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรม และในครัวเรือน อีกทั้งการครอบคลุมถึง การใช้งานเพื่อความบันเทิง ประกอบกับ สถาบันการศึกษาในประเทศไทย หลายสถาบัน ได้รับรางวัลด้านหุ่นยนต์ ในระดับโลกอย่างต่อเนื่อง วิทยาลัย CITE มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ถือเป็นหนึ่งในสถาบันที่มีชื่อเสียง ด้านการสร้างสรรค์หุ่นยนต์ ในระดับชาติ โดยได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ระดับชาติหลายรายการ เช่น ได้รับรางวัลชนะเลิศรายการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU Robot   ประเทศไทยถึง 7 สมัย

       ผศ.ดร.ณรงค์เดช กีรติพรานนท์ คณบดีและอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมหุ่นยนต์ จึงได้จัดโครงการแคมป์หุ่นยนต์ขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านหุ่นยนต์ให้กับ นักเรียนระดับมัธยมปลายและอาชีวะ โดยในโครงการนี้ นักเรียนจะได้มีโอกาส สัมผัสกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ โดยตรง ผ่านทางการออกแบบ สร้างสรรค์ และควบคุมหุ่นยนต์ด้วยตนเอง อันจะก่อให้เกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ในอนาคต  และเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
  - นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประมาณ 30-50 คน/รอบ
ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม 
  - หุ่นยนต์เบื้องต้นโดยใช้หุ่นยนต์ mbot 1 วัน เรียนรู้เขียนโปรแกรมสั่งงานคำสั่งพื้นฐานและสนุกกับเกมส์การแข่งขัน การใช้เซ็นต์เซอร์ ในการเดินตามเส้น ตรวจจับวัตถุ การเขียนโปรแกรมพื้นฐาน สนุกกับการแข่งขันกับโจทย์ที่ได้รับ

  - การสร้างหุ่นยนต์ mbotและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น: 2 วัน เรียนรู้พื้นฐานการสร้างหุ่นยนต์ การใช้เครื่องมือช่างเบื้องต้น การเจาะ การตัด การออกแบบโครงสร้างหุ่นยนต์ ฯลฯ รวมถึงการติดตั้งเชื่อมต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เข้ากับ Sensor และระบบควบคุม โดยเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วยบอร์ด mbot

 

 

3. Internet of Things : Smart Home Workshop
สนุกไปกับการสร้างอุปกรณ์สำหรับบ้านอัจฉริยะที่สามารถเปิดปิดไฟได้ด้วยโทรศัพท์มือถือ ในการอบรมนี้ นักเรียนจะได้เรียนรู้พื้นฐานการต่อวงจร อิเล็กทรอนิกส์บนบอร์ดที่มากความสามารถอย่าง Raspberry Pi และเขียน โปรแกรมเพื่อควบคุมวงจรด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ Android ด้วยการปฏิบัติจริง กับอุปกรณ์จริงหากนักพัฒนาต้องการต่อยอด เพื่อพัฒนา โครงงาน IoT : Internet of Things  ที่ก็สามารถเพิ่มการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมภาษา C ควบคุม Arduino และการพัฒนาโครงงานที่มีการรับค่าผ่านเซนเซอร์ และActuator รวมถึงการเชื่อมต่อกับ Cloud ของ Amazon Web Service

 

 

4. Board Game แบบจำลองการแก้ปัญหาทางธุรกิจ
กิจกรรมการจำลองสถานการณ์การบริหารชัพพลายเชน (SC Management Simulation) โดยจำลองเกมส์ให้เป็นเรื่องของการบริหารงานองค์กร เกมนี้ถูกพัฒนาโดย ภาควิชาการบริหารสโลน (Sloan School of Management) แห่งสถาบันเอ็มไอที (MIT) มีชื่อว่า “Beer Game / เบียร์เกม” และเบียร์เกมนี้ได้ถูกนำมาเล่นในการฝึกอบรมบุคลากรทั่วโลก เกมนี้เป็นเกมสำหรับฝึกอบรมการผลิตและการกระจายสินค้า พยายามทำให้ต้นทุนของทีมตนเองนั้นต่ำที่สุด

 

 

5. Basic Mobile App Development
นักเรียนจะได้เรียนรู้การสร้าง Mobile App จากโปรแกรม App Invertor ของ MIT มหาวิทยาลัยด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่ดีที่สุดของโลก ที่ทำให้เรื่องการ พัฒนา Mobile App เป็นเรื่องง่ายโดยไม่ต้องเรียนรู้การเขียนโปรแกรมมาก่อน เช่น การสร้างภาพวาด การสร้างหน้าจอ การสร้างแอป การระบุตำแหน่งที่อยู่ การสร้างบล็อก (Block) และ การทำงาน (Procedure) เพื่อใช้ในการสั่งงานแอป

 

 

6. Principle Infographic with PowerPoint
หลักการสร้างอินโฟกราฟิก รูปทรง การใช้เลือกใช้สี การแปลงข้อมูลจากข้อความ ตัวเลข ให้เป็นสัญลักษณ์ การเลือกใช้ประเภทของกราฟิกให้เหมาะสมกับประเภทข้อมูล การกำหนดขนาดของสื่อที่เหมาะสมกับผู้รับสาร การสร้างอินโฟกราฟิกด้วยโปรแกรม PowerPoint 

 

 

7. Chatbot and AI Fundamental
เรียนรู้หลักการเบื้องต้นของปัญญาประดิษฐ์ การเรียนรู้ของเครื่องจักร วิธีการสร้าง Chatbot การสั่งงานให้ Chatbot เรียนรู้ การปฏิสัมพันธ์กับ Chatbot และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง การเพิ่มคำศัพท์ในการเรียนรู้ของ Chatbot

 

 

8. Coding with Python
เรียนรู้หลักการในการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ด้วยคำสั่งภาษา Python คำสั่งในการทำงานประเภทของตัวแปร ไฟล์ การเขียนประโยคสัญลักษณ์สำหรับการสั่งงาน การเรียกใช้งานฟังก์ชัน โครงสร้างการทำงานแบบทางเลือก โครงสร้างการทำงานแบบทำซ้ำ

 

 

9. Excel for Business
การใช้งานโปรแกรม Excel เพื่อสร้างตารางข้อมูล การคำนวณข้อมูลสำหรับตาราง การใช้สร้าง Pivot Table การปรับปรุงข้อมูลใน Pivot Table เพื่อแสดงผลข้อมูลเชิงลึก การจัดกลุ่มข้อมูลใน Pivot Table การสร้าง Pivot Chart

 

 

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม (สมัครออนไลน์)

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม (เอกสาร และจดหมายเชิญ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

อ.บุญชัย (บอย) 084-642-4983  Line ID : @cite_dpu (คลิก)


ภาพบรรยากาศการอบรม (รับชมเพิ่มเติมคลิกที่ภาพ)