ทางวิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี Facilitator of the year 2022

ทางวิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี  Facilitator of the year 2022 อาจารย์ที่ได้รับรางวัล 
ได้แก่  รางวัล Rising Star Award สาขาวิทยาศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทิกา ปริญญาพล  อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโท และ ปริญญาเอก   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

รางวัล Excellent Award สาขาวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรดี พฤติศรัณยนนท์ ผู้ช่วยรองคณบดี   


รางวัล CITATION AWARD สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ จิตคงชื่น 

 

ดร. ชัยพร เขมะภาตะพันธ์ คณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์