ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยพร เขมะภาตะพันธ์ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับ ดร. ชัยพร เขมะภาตะพันธ์ คณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ 
ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์