ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและคณาจารย์ วิทยาลัยนวัตกรรมเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE)

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและคณาจารย์ วิทยาลัยนวัตกรรมเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ได้รับเกียรติบัตรและรางวัลในงาน DPU CWIE Day ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 
มี 2 โครงงาน CITE ที่ได้รับเกียรติบัตรเนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงาน CWIE ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ที่จัดโดยเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ภาคกลางตอนบน ซึ่งประกอบด้วยมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนรวม 44 มหาวิทยาลัย โดยได้รางวัลดังนี้
1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ประเภทนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงงานด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น โครงงานชื่อ “หุ่นยนต์ตรวจตราและเฝ้าระวังสำหรับสถานการณ์ COVID” ของนายนิติพนธ์ ผายรัศมี นายนภพล ฉัตรวิฆเนศ นายเอกราช เหล็งนุ้ย นายธนวัฒน์ พูพุ่ม และนายภานุพงษ์ ภาระเปลื้อง นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ภายใต้การดูแลของคุณพีรเดช เปรมใจ ประธานบริษัทและวิศวกรแผนกวิจัยและพัฒนาการออกแบบและประกอบหุ่นยนต์ บริษัท อินโนซอฟท์บิส จำกัด และผู้ช่วยศาสตราจารย์อรดี พฤติศรันยนนท์ ที่ปรึกษาโครงงาน


2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ประเภทนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น โครงงานเรื่อง “การกำหนด ABC Analysis Part PC STORE LAYOUT” ของนายภาณุ แซ่เฮ้ง นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ ภายใต้การดูแลของคุณนภาภรณ์ จันทร์เกษม TS แผนก Assy & Delivery Control บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด และอาจารย์ณัฐธยาน์ โสกุล ที่ปรึกษาโครงงาน

มี 2 โครงงานที่ได้รางวัลจากการประกวดโปสเตอร์ ดังนี้
1. โครงงานเรื่อง "หุ่นยนต์แขนกลเพื่อการศึกษา" ของนายนครินทร์ เสริมปัญญสิริ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โดยได้รับ 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น และรางวัลโครงงานด้านนวัตกรรม CWIE ดีเด่น โดยอยู่ภายใต้การดูแลของคุณอานนท์ หม้อสุวรรณ ประธานบริษัท ทีอีเอสอาร์จำกัด และผู้ช่วยศาสตราจารย์อรดี พฤติศรันยนนท์ ที่ปรึกษาโครงงาน

 

 

2. โครงงานเรื่อง "แอพพลิเคชั่นสำหรับจองที่พัก Pool Villa Thailand" ของนางสาวรภิตยา งอนจัตุรัส นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล ได้รับรางวัลโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น โดยอยู่ภายใต้การดูแลของคุณอัมพวัน พระงาม ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท วันดีดีเฮาส์ จำกัด และอาจารย์อุดมลักษณ์ อำพันธ์ ที่ปรึกษาโครงงาน

รางวัลนำเสนอโครงงาน CWIE ดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกในระดับวิทยาลัย ได้แก่ โครงงานเรื่อง "แนวทางการป้องกันสินค้าเสียหายในการ  Loading and Discharge (Steel Coils)" ของนายพักตร์ เถื่อนพนม หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ ภายใต้การดูแลของคุณพัทธพล ธรมธัช บริษัท V PROMPT LOGISTIC Co., Ltd และอาจารย์ณัฐธยาน์ โสกุล ที่ปรึกษาโครงงาน

สุดท้าย รางวัลอาจารย์ CWIE ที่ดำเนินการตามเกณฑ์ CWIE ดีเด่นของวิทยาลัย ได้แก่ อาจารย์ณัฐธยาน์ โสกุล หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์