ทางวิทยาลัย CITE ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและบัณฑิต CITE

ทางวิทยาลัย CITE ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและบัณฑิต CITE ที่ได้ รางวัลจากการประกวดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น เครือข่ายสถาบันการศึกษาอุดมศึกษาภาคกลางตอนบนที่ มจพ. ประจำปี พ.ศ. 2566

รองชนะเลิศอันดับ 2 สำหรับประเภทที่ 5 นักศึกษาสหกิจศึกษาที่มีโครงงาน ผลการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น
นายภาณุ แซ่เฮ้ง บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 สำหรับประเภทที่ 7 นักศึกษาสหกิจศึกษาที่มีโครงงานนวัตกรรม
นายนิติพนธ์ ผายรัศมี, นายนภพล ฉัตรวิฆเนศ, นายเอกราช เหล็งนุ้ย, นายธนวัฒน์ พูพุ่ม และนายภานุพงษ์ ภาระเปลื้อง
นักศึกษาสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

ในวันอังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ มจพ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ https://www.tgde.kmutnb.ac.th/cwie_network/