ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าอบรมหลักสูตร Data Engineer