วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (SAR)

วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์  ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (SAR) ระดับคณะวิชาในปีการศึกษา 2562 ได้ผลการประเมินอยู่ใน ระดับดีมาก  ทางวิทยาลัยขอขอบคุณคณะกรรมการ ผู้ประเมินคุณภาพ
ผศ.พฤกษา ดวงผาสุข  ผศ.ดร.รังสิต ศรจิตติ และ ผศ.ดร.ณัฐกฤตา โชติภัคธนสุข ที่ให้เกียรติ
มาประเมินคุณภาพภายใน และให้คำแนะนำทางวิทยาลัย มาพัฒนาต่อไป

และที่สำคัญ ขอบคุณ ผศ.ดร ณรงค์เดช กีรติพรานนท์  และ รองคณบดี  หัวหน้าสาขา/ผอ.หลักสูตร  เลขาคณะ  คณาจารย์ ทีมงานครูปฏิบัติการ ทีมงานเลขา ทีมงานโรบอท  ที่รวมกันทำงานจนทำให้วิทยาลัยได้รับผลการประเมินใน ระดับดีมาก ในครั้งนี้