วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามความร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามความร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
         ในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ระดับปวช. และปวส. ด้านเทคโนโลยี และนวัตกกรรมทางด้านหุ่นยนต์ โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผอ. ธํารงค์ สว่างเดือน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี และผศ.ดร. ณรงค์เดช กีรติพรานนท์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมลงนามในการพัฒนาหลักสูตร และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการให้แกน้องๆ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศในกลุ่มอุตสาหกรรม new s curve