วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ : CITE ร่วมกับศูนย์บริการวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (College of Innovative Technology and Engineering : CITE)   ร่วมกับศูนย์บริการวิจัย  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  จึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 (NCITE2019) ในหัวข้อ " Digital Technology for Sustainable Wellbeing and Smart Society "

    

              โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยอันจะนำไปสู่การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งเป็นเวทีส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้องในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ นำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่

              โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก อ.ดร.ดวงดาว วิชาดากุล หัวข้อบรรยาย : Digital heath for personalized medicine through the aspect of -omics data analytics and insights และ  นพ.อกนิษฐ์ ศรีสุขวัฒนา กรรมการผู้จัดการ Avarin Running and Triathlon หัวข้อบรรยาย : Digital Technology for Wellness