เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้าน Big Data ของภาครัฐ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ตกลงจะทำความร่วมมือทางวิชาการ กับ 
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาขน)
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
และ บริษัทกสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
              โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้สามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (ฺBig Data) ได้อย่างเป็นระบบ และเป็นรูปธรรม โดยทั้ง ๒๑ ฝ่ายตกลงที่จะทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในเรื่องการพัฒนาบุคลากรเพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลภาครัฐ  
               ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องโถง  ชั้น ๗  ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ลาดพร้าวฮิล เพื่อเป็นการเสดงเจตนารมณ์ในความร่วมมือระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานของท่านในการดำเนินการพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้สามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ได้อย่างเป็นรูปธรรม