รับพระราชทานเหรีญรางวัลเรียนดี

ขอแสดงความยินดี และชื่นชมกับนางสาวสุภานัน เจนจรัสสกุล เข้ารับพระราชทานเหรีญรางวัลเรียนดี ร่วมกับคณะของคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2561

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานรางวัลให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและสอบได้เป็นลำดับที่ 1 ประจำปี 2561 เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี  วันที่ 2ุ6 ธันวาคม 2561 ณ ศาลาสหทัยสมาคม โดยนางสาวสุภานัน เจนจรัสสกุล นักศึกษาสาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   มีผลการเรียน 4.00