ดร.รัฐศิลป์ รานอกภานุวัชร์ (อ.บอส) หัวหน้าหลักสูตร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ดร.รัฐศิลป์    รานอกภานุวัชร์  (อ.บอส)  หัวหน้าหลักสูตร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ได้ รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ในงาน The 3rd BADs  ที่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) NIDA  เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561
ในหัวข้อ IoT meets Big Data เลยนำสไลด์มาแบ่งปัน สำหรับผู้ที่สนใจครับ https://www.slideshare.net/ratthaslipran…/iot-meets-big-data

             “ข้อมูล IoT จากอุปกรณ์มีปริมาณมาก และมีความไดนามิกต่อเนื่องตลอดเวลา มีหลายมิติ ทำอย่างไร
จึงจะประมวผลได้เร็วและตอบสนองแบบทันทีได้ โดยใช้เครื่องมือ Streaming processing and bigdata analytics”