ขอแสดงความยินดี กับ นายศรัณย์ฑร เอี้ยวซิโป

ทางวิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์  ขอแสดงความยินดีกับ นายศรัณย์ฑร เอี้ยวซิโป (พี่อัลเลน)
ได้รับรางวัลนักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 
ในงานการประชุมวิชาการระดับประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (National Conference on Information Technology: NCIT2018)
และ The 3rd International Conference on Information Technology (InCIT 2018)  ในวันที่ 24 ตุลาคม 2561

โดยสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย