ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมโครงการ Programmer Bootcamp

หมายเหตุ

-กำหนดการปฐมนิเทศ และมอบตัว (ทุกคน)

1 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00น. ห้อง 424 อาคาร 4 ชั้น 2

-รายชื่อสีเหลือง เป็นผู้สอบผ่านทักษะโปรแกรมเมอร์ เริ่มอบรม วันที่ 3 กรกฎาคม 2561
-รายชื่อสีขาว เริ่มอบรมวันที่ 1 มิถุนายน 2561