กำหนดการในกิจกรรม CITE PROUD ประจำปี 2561

กำหนดการในกิจกรรม CITE PROUD ประจำปี 2561

  • การประกวดสิ่งประดิษฐ์ “ต่อยอดนวัตกรรม”  สำหรับนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มัธยมศึกษาตอนปลาย 

  • การสอบทุนเรียนดีด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 6 (คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, ความถนัดทางวิศวกรรม และภาษาอังกฤษ)

  • กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Mobile App with App Inventor, Internet of Things :IoT , Lego Robot , Web App 

    กำหนดการ คลิก