รายละเอียดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ “ต่อยอดนวัตกรรม” ในกิจกรรม CITE PROUD ประจำปี 2561

รายละเอียดการประกวดสิ่งประดิษฐ์   “ต่อยอดนวัตกรรม” ในกิจกรรม CITE PROUD ประจำปี 2561 

1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวด

1.1 ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มัธยมศึกษาตอนปลาย

1.2 ผู้สมัครเข้าร่วมการประกวดในแต่ละทีม มีจำนวน 1-2 คน

1.3 การประกวดผลงาน ไม่มีการแบ่งประกวดผลงานระหว่างผู้สมัครในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มัธยมศึกษาตอนปลาย

1.4 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่ไม่ได้ลอกเลียนมาจากผลงานอื่นและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

1.5 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด

1.6 ผลงานที่ส่งเข้าประกวด และผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นสิทธ์ของผู้เข้าประกวด

1.7 สถาบันที่ส่งผลงานเข้าประกวดอย่างน้อย 3 ผลงาน จะได้รับค่าสนับสนุนการเดินทาง

      สถาบันละ 1,500 บาท

2. กำหนดการ

ลำดับ

กิจกรรม

กำหนดการ

1

สมัครเข้าประกวด (ผู้สมัครส่งเอกสารการสมัคร)

1 – 27 มีนาคม 2561

2

ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบคัดเลือก ผ่านทาง http://cite.dpu.ac.th

28 มีนาคม 2561

3

ทีมที่ส่งผลงานเข้าประกวด นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการในงาน CITE PROUD ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม ปรีดี พนมยงค์ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

3 เมษายน 2561

4

ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล

3 เมษายน 2561

 

3. เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลงาน

การตัดสินผลงานแบ่งออกเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบการคัดเลือก และ รอบการตัดสิน โดยมีเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน ดังนี้

เกณฑ์ในการพิจารณา

รอบคัดเลือก

รอบสุดท้าย

การนำความรู้ที่ได้จากการศึกษามาต่อยอดนวัตกรรม

20

10

ระดับความใหม่ของนวัตกรรม และเทคโนโลยี

15

10

ความสมบูรณ์ของชิ้นงาน

15

10

ประโยชน์ในการใช้สอย

25

10

ความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ได้จริง และการต่อยอดในเชิงพาณิชย์

25

10

รูปแบบและวิธีในการนำเสนอ

-

25

การตอบคำถาม

-

25

รวม

100

100

 

คลิกที่นี่ เพื่อ Download ใบสมัคร

คลิกที่นี่ เพื่อ Download รายละเอียดการประกวดนวัตกรรม