In CITE Training อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับน้องๆ ม.1- ม.6

ลงทะเบียนออนไลน์

วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ ้จัดโครงการ “STEM Education” นวัตกรรมการศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การนำความรู้ทุกแขนงมาใช้ในการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ในชีวิตประจำวัน เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยตามแนวทาง Thailand 4.0 (ประเทศไทย4.0) โดยได้บูรณาการองค์ความรู้ทางด้าน วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) โดยเรียกวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบนี้ว่า STEM Education ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอน เพื่อนำไปสู่การคิดแก้ปัญหาและการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ตลอดจนมุ่งพัฒนาผลิตกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้

โดยในการอบรมเชิงปฏิบัตการในครั้งนี้ จัดขึ้นในวันที่ 3 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีหัวข้อในการอบรมมีดังนี้

1. Lego Robot  ในปัจจุบัน เทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์กำลังได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง ทั้งการประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรม และในครัวเรือน อีกทั้งการครอบคลุมถึง การใช้งานเพื่อความบันเทิง ประกอบกับ สถาบันการศึกษาในประเทศไทย หลายสถาบัน ได้รับรางวัลด้านหุ่นยนต์ ในระดับโลกอย่างต่อเนื่อง วิทยาลัย CITE มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ถือเป็นหนึ่งในสถาบันที่มีชื่อเสียง ด้านการสร้างสรรค์หุ่นยนต์ ในระดับชาติ โดยได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ระดับชาติหลายรายการ เช่น ได้รับรางวัลชนะเลิศรายการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU Robot   ประเทศไทยถึง 6 ปีซ้อน

2.Internet of Things : Smart Home Workshop  สนุกไปกับการสร้างอุปกรณ์สำหรับบ้านอัจฉริยะที่สามารถเปิดปิดไฟได้ด้วยโทรศัพท์มือถือ ในการอบรมนี้ นักเรียนจะได้เรียนรู้พื้นฐานการต่อวงจร อิเล็กทรอนิกส์บนบอร์ดที่มากความสามารถอย่าง Raspberry Pi และเขียน โปรแกรมเพื่อควบคุมวงจรด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ Android ด้วยการปฏิบัติจริง กับอุปกรณ์จริงหากนักพัฒนาต้องการต่อยอด เพื่อพัฒนา โครงงาน IoT : Internet of Things  ที่ก็สามารถเพิ่มการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมภาษา C ควบคุม Arduino และการพัฒนาโครงงานที่มีการรับค่าผ่านเซนเซอร์ และActuator รวมถึงการเชื่อมต่อกับ Cloud ของ Amazon Web Service

3.Web Programming for Beginners  เรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์  การรับค่าอินพุต  การประมวลผล  การแสดงผล  การแยกใช้ไลบรารีการจัดการไฟล์ การพัฒนา Web Application และการเชื่อมต่อฐานข้อมูล โดยสามารถเลือกเรียนเป็น ภาษา Node.JS, R, Python, หรือ Java ก็ได้

4.Basic Mobile Application with AppInventor  นักเรียนจะได้เรียนรู้การสร้าง Mobile App จากโปรแกรม App Invertor ของ MIT มหาวิทยาลัยด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่ดีที่สุดของโลก ที่ทำให้เรื่องการ พัฒนา Mobile App เป็นเรื่องง่ายโดยไม่ต้องเรียนรู้การเขียนโปรแกรมมาก่อน

ลงทะเบียนออนไลน์