ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาปี 2 ขึ้นไป ประจำปีการศึกษา 2560

ตามที่วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ ได้กำหนดมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาปี 2 ขึ้นไป ประจำปีการศึกษา 2560 โดยแบ่งออกเป็นประภทของ "ทุนเรียนดี" และ "ทุนเสริมโอกาส" ดังรายชื่อที่แนบในประกาศนี้