Mono Zeed Young Partnership Technology

เพราะไอเดียดีๆของคนรุ่นใหม่มีค่า ไม่ควรเก็บไว้คนเดียว...  

Mono Zeed Young Partnership Technology ชวนนักศึกษารุ่นใหม่ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิศวกรรมซอฟแวร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการดีๆ กับเรา Young Partnership Technology เปิดโอกาสให้น้องๆ นำเสนอโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุน พบกัน วันที่ 24 สิงหาคมนี้เวลา 13.30 ห้องประชุมสำนักอธิการบดี 5-2 กิจกรรมดีๆ จาก Mono Group และ CITE : วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ 

สมัครได้ที่ 
http://resume-online.mono.co.th/MonoZeed_U4/Detail.php