กิจกรรม

Word Didac ร่วมกับ วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ จัดเสวนาวิชาการครั้งที่ 5 “60 Minutes Future Talk ตอน Learning Style สร้างคนอาชีวะยุค 4.0 ” ในวันอังคารที่ 27 มิย 2560 เชิญร่วมพบปะและแลกเปลี่ยนมุมมองกับคณาจารย์อาชีวศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิกับเครือข่ายภาคเอกชนในการพัฒนานักเรียนอาชีวะเพื่อรองรับผู้ประกอบการและอุตสาหกรรม 4.0 อาธิเช่น คุณจารุพันธุ์ จารโยภาส ผอ.กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ดร.มงคลชัย สมอุดร ที่ปรึกษาด้านมาตราฐานอาชีวศึกษาเกษตกรรมและประมง สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ผศ.ดร.ณรงค์เดช กีรติพรานนท์ คณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ คุณประวัฒน์ เปรมธีรสมบูรณ์  กรรมการผู้จัดการ บ.ทีทีเอส แอสเซสเซอร์รี่ จำกัด เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุม ทวี บุณยเกตุ (6-1) ชั้น 6 ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์