ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรภัทร ไพรีเกรง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรภัทร   ไพรีเกรง

การศึกษา

 • Ph.D.(Information Technology) Murdoch University, Australia, 2556
 • วท.ม. (การจัดการระบบสารสนเทศ), เกียรตินิยม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2543
 • บธ.บ.(ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540

บทความวิจัยและบทความวิชาการ

 • ภูวดล ศิริกองธรรม และ วรภัทร ไพรีเกรง. “ผลการเปลี่ยนแปลงคลื่นไฟฟ้าสมองกรณีศึกษาโรคกลัวความสูงผ่านเทคโนโลยีเสมือนจริง” Journal of Information Science and Technology Volume 2019, NO 2 | JUL – DEC 2019 | 56- 62
 • ยุทธพล พิชัยณรงค์, นัฐพงศ์ ส่งเนียม, ดุษณี ศุภวรรธนะกุล และวรภัทร ไพรีเกรง. “แบบความมั่นคงปลอดภัยในการประมวลผลแบบคลาวด์สำหรับองค์การภาครัฐ” วารสารวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.,25 ธันวาคม 2562
 • Duangjai Jitkongchuen, Worapat Paireekreng “The Feature Selection Using Grey Wolf Algorithm for Decision Making on Social Customer Relation Management” International Conference on Emerging Trends in Engineering and Technology ( ICETET 2019) 27 March 2019
 • Duangjai Jitkongchuen, Worapat Paireekreng. “Driving Factors of Social Networking Usage in Customer Relationship Management for Tourism Industry” International Conference on Emerging Trends in Engineering and Technology ( ICETET 2019) 27 March 2019
 • Puwadol Sirikongtham, Worapat Paireekreng, Suwannit Chareen Chit. “Brainwave Detection Model for Panic Attacks Based on Event-related Potential” Journal of University of Babylon, Pure and Applied Science, Iraq. Apr 1, 2019
 • Apichaya Nimkoompai, Worapat Paireekreng, Suwannit Chareen Chit. “Enhancing User Experience for Mobile Learning Using Augmented  Reality and Learning Style” Journal of University of Babylon, Pure and Applied Science, Iraq. Apr 1, 2019
 • ณัชชา ศรีทองสุข และ วรภัทร ไพรีเกรง “ระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่การใช้น้ำระดับแปลงนากรมชลประทาน” งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 "Digital Technology for Sustainable Wellbeing and Smart Society" 21 มิถุนายน 2562
 • พิชิตชัย คำอินทร์ และวรภัทร ไพรีเกรง “รูปแบบการใช้งานสมาร์ทโฟนที่ส่งผลต่อการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์” งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 "Digital Technology for Sustainable Wellbeing and Smart Society" 21 มิถุนายน 2562
 • พิศิษฐ์  บวรเลิศสุธี,วรภัทร  ไพรีเกรง “การสร้างตัวแบบการวิเคราะห์ความรู้สึกทางอารมณ์สำหรับบทความแนะนำ สินค้าออนไลน์โดยการตรวจสอบความคิดเห็นเชิงลบ”งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 "Digital Technology for Sustainable Wellbeing and Smart Society" 21 มิถุนายน 2562
 • อภิชญา  นิ้มคุ้มภัย,วรภัทร  ไพรีเกรง “รูปแบบประสบการณ์ผู้ใช้เอ็มเลิร์นนิ่งเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 "Digital Technology for Sustainable Wellbeing and Smart Society" 21 มิถุนายน 2562
 • ภูวดล  ศิริกองธรรม, วรภัทร  ไพรีเกรง “การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมองในการเล่นเกมสยองขวัญบนเทคโนโลยีเสมือนจริง” งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 "Digital Technology for Sustainable Wellbeing and Smart Society" 21 มิถุนายน 2562
 • อุษณียา  เพชรนาท, วรภัทร  ไพรีเกรง “การศึกษาการเตรียมความพร้อมของครูในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน” งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 "Digital Technology for Sustainable Wellbeing and Smart Society" 21 มิถุนายน 2562