ทุนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทุนการศึกษา

  • ทุนเรียนดี
  • ทุนสำหรับบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • ทุนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจและวิสาหกิจเอกชน
  • ทุนข้าราชการในราชสำนัก
  • ทุนนักกีฬาดีเด่น
  • ทุนศิลปินและสื่อมวลชน