CIO / CTO Academy

ทำไมถึงน่าเรียน ?

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสาขาที่พัฒนาบุคลากรให้มี
องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ ดิจิทัล เพื่อนำเทคโนโลยีเหล่านี้ไปใช้งานในองค์กร
และสร้างการเปลี่ยนแปลงในองค์กร หรือ ธุรกิจให้นำสมัย เพื่อสร้างความยั่งยืน

การบริหารจัดการสถาปัตยกรรมองค์กร

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจและการทำเหมืองข้อมูล

สื่อสังคมและการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมสำหรับธุรกิจ

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน

การวิเคราะห์งานระบบวางแผนบริหารทรัพยากรองค์การ

ต่อภาคการศึกษา
สามารถแบ่งผ่อนชำระเงิน ได้ 3 งวด / ภาคการศึกษา

32,500 บาท

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ

195,000 บาท

สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร ?

 1. ผู้ที่ต้องการ Upskill เพิ่มเติมความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. บุคลากรทางด้านไอทีที่ต้องการปรับวุฒิต่อยอดในสายงาน
 3. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 4. ผู้ที่ต้องการนำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใช้เพื่อการเปลี่ยนแปลงในองค์กร

ต่อยอดสายงาน
อะไรได้บ้าง ?


นักพัฒนาโปรแกรม

นักพัฒนาธุรกิจดิจิทัล

นักพัฒนาระบบ

นักวิเคราะห์ระบบ

ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เจ้าของธุรกิจดิจิทัล

ผู้จัดการโครงการทางด้าน IT

Chief Information Officer (CIO)

อาจารย์

ศิษย์เก่า-ปัจจุบัน ที่มีชื่อเสียง

 1. เรียนปรับพื้นเพื่อเตรียมความพร้อม
 2. เรียนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารจัดการเป็นวิชาหลัก 2 ภาคเรียน (6 วิชา ภาคละ 3 วิชา)
 3. เรียนวิชาเลือก จำนวน 4 วิชา (ภาคฤดูร้อน 1 ปี 2 ภาคเรียนที่ 1 3 วิชา)
 4. เลือกแผนสารนิพนธ์ หรือ วิทยานิพนธ์ได้
 • ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
 • ชื่อย่อ (ไทย) : วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
 • ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Science (Information Technology)
 • ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.Sc. (Information Technology)
 • รับปริญญาตรี ทุกสาขา
หลักสูตร 2 ปี โดยจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาประกอบด้วย ภาคการศึกษาปกติ 2 ภาค คือภาคต้น และภาคปลาย
 • ระยะเวลาเรียนแต่ละภาค 16 สัปดาห์
 • ระยะเวลาการศึกษาให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 4 ปีการศึกษา
 • การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน มีระยะเวลาเรียนประมาณ 8 สัปดาห์
 • เรียนเฉพาะวันเสาร์ ระหว่างเวลา 09.00-17.00 น.
  หมายเหตุ สำหรับผู้ที่ต้องเรียนปรับพื้นฐาน อาจจัดให้มีเรียนเพิ่มก่อนเปิดภาคเรียนปกติ
ค่าเทอมเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา 31,500 บาท
 • ตลอดหลักสูตร 189,000 บาท
 • ค่ามอบตัว 9,000 บาท
  **ค่าเทอมสามารถแบ่งชำระ ได้ 3 งวด ต่อภาคการศึกษา
สามารถสมัครเรียน ได้ทาง online จาก https://www.dpu.ac.th/applygrad/ และปฎิบัติตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
 • กรอกข้อความในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนชัดเจน
 • ปริ๊นเอกสารยืนยันการสมัคร เก็บไว้เป็นหลักฐาน
 • รอทางมหาวิทยาลัยติดต่อกลับเพื่อนัดหมายวันสอบกับท่านอีกครั้ง
การสมัครและค่าธรรมเนียม
 • ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร และชำระค่าสมัครสอบที่ สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในช่วงเวลาทำการ คือ วันอังคาร - วันเสาร์ เวลา 10.30 - 18.30 น. (ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)
  ***ค่าธรรมเนียมในการสมัครเรียนคนละ 500 บาท
 1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลแล้ว
 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 4 รูป
 3. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล (หากมีการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ ชื่อสกุล)
 4. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จำนวน 1 ชุด
 5. สำหรับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ต้องนำสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับอนุปริญญา ปวส. หรือ ปวท. มาด้วย 1 ชุด
 6. ในกรณีนักศึกษาปีสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรีให้ใช้หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา และสำเนาใบแสดงผลการศึกษา เพื่อยืนยันว่ากำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีจริง
 • คุณจินดาวรรณ ถาวรพรชัย
  • เบอร์ตรง 02-954-7300 ต่อ 444, 602
  • เบอร์โทรศัพท์ 081-492-8069, 081-431-1414