Research Day [EP.1]

พี่ๆ น้องๆ ป.เอก สาขาไอที มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แชร์ประสบการณ์การการทำวิจัย พี่ใหญ่ได้แนะแนวทางการแก้ปัญหา และการผ่าฟันอุปสรรคต่างๆ รุ่นน้องได้ไอเดียไปต่อยอด 

1 2 3

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ :