โครงสร้างหลักสูตร

 

หลักสูตวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มี 2 แผน คือ
แผน ก (ทำวิทยานิพนธ์)  แผน ข (ทำสารนิพนธ์)  จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต ตามตารางโครงสร้าง ดังนี้
 

แผน ก
   
วิชาภาษาอังกฤษ  (เฉพาะผู้ไม่มีผลทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ)  - หน่วยกิต
วิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
วิชาเลือก    6 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
   
แผน ข  
   
วิชาภาษาอังกฤษ  (เฉพาะผู้ไม่มีผลทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ) - หน่วยกิต
วิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
วิชาเลือก      12 หน่วยกิต
สารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต