โครงสร้างหลักสูตร

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงสร้างหลักสูตร เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก (แบบ ก 1 และ ก 2) และแผน ข ดังนี้

 
แผน ก (แบบ ก 1) เน้นการวิจัยและสร้างองค์ความรู้ใหม่
วิชาปรับพื้นฐาน - (ไม่นับหน่วยกิต)
วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
รวม 36 หน่วยกิต
แผน ก (แบบ ก 2) เน้นการวิจัย
วิชาปรับพื้นฐาน - (ไม่นับหน่วยกิต)
วิชาบังคับ 21 หน่วยกิต
วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
รวม 36 หน่วยกิต
แผน ข เน้นการศึกษางานรายวิชา
วิชาปรับพื้นฐาน - (ไม่นับหน่วยกิต)
วิชาบังคับ 21 หน่วยกิต
วิชาเลือก หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต
รวม 36 หน่วยกิต