แผนการศึกษา ก

ปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1 (9 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
IT611 การพัฒนาแอปพลิเคชัน
3
IT612 การออกแบบและบริหารระบเครือข่ายงานคอมพิวเตอร์
3
IT613 วิทยาการข้อมูล
3
IT607 สัมมนาการวิจัย1
-
ภาคการศึกษาที่ 2 (9 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
IT614 การวิเคราะห์งานเพื่อระบบวางแผนบริหารทรัพยากรองค์การ
3
IT615 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์
3
IT616
IT608

การบริหารจัดการสถาปัตยกรรมองค์การ
สัมมนาวิจัย2

3
-
ภาคการศึกษาที่ 3 (3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ITxxx วิชาเลือก
3
   
 
   
 

ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1 (9 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ITxxx วิชาเลือก
3
IT710 วิทยานิพนธ์
6
     
   
 
ภาคการศึกษาที่ 2 (6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
IT710 วิทยานิพนธ์
6
     
   
 
 
     
   
 

 

แผนการศึกษา ข

ปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1 (9 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
IT611 การพัฒนาแอปพลิเคชัน
3
IT612 การออกแบบและบริหารระบบเครือข่ายงานคอมพิวเตอร์
3
IT613 วิทยาการข้อมูล
3
IT607 สัมมนาการวิจัย1
-
ภาคการศึกษาที่ 2 (9 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
IT614 การวิเคราะห์งานเพื่อระบบวางแผนบริหารทรัพยากรองค์การ
3
IT615 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์
3

IT616
IT608

การบริหารจัดการสถาปัตยกรรมองค์การ
สัมมนาวิจัย2
3
-
ภาคการศึกษาที่ 3 (3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ITxxx วิชาเลือก
3
     
   
 

ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1 (9 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ITxxx วิชาเลือก
3
ITxxx วิชาเลือก
3
ITxxx วิชาเลือก
3
   
 
ภาคการศึกษาที่ 2 (6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
IT701 สารนิพนธ์
6
     
     
   
 

หมายเหตุ

การสอบวิชาภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
การเรียนภาษาอังกฤษให้เรียนวิชา LA500 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา ในภาคการศึกษาที่่เปิดเรียน