แผน ก (แบบ ก 1) เน้นการวิจัยและสร้างองค์ความรู้ใหม่

ปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1 (9 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
IT720 วิทยานิพนธ์ 9
ภาคการศึกษาที่ 2 (9 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
IT720 วิทยานิพนธ์ 9

ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1 (9 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
IT720 วิทยานิพนธ์ 9
ภาคการศึกษาที่ 2 (6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
IT720 วิทยานิพนธ์ 9

 

แผน ก (แบบ ก 2) เน้นการวิจัย

ปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1 (9 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
IT611 การพัฒนาแอปพลิเคชัน 3
IT613 วิทยาการข้อมูล 3
IT624 การวิเคราะห์งานเพื่อการปรับเปลี่ยนทางด้านดิจิทัล 3
ภาคการศึกษาที่ 2 (10 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
IT622 การบริหารระบบเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ 3
IT660 การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
IT616 สถาปัตยกรรมองค์การ 3
IT607 สัมมนาการวิจัย 1 1
ภาคฤดูร้อน (2 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
IT608 สัมมนาการวิจัย 2 2

ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1 (9 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
IT6xx วิชาเลือก 3
IT710 วิทยานิพนธ์ 6
ภาคการศึกษาที่ 2 (6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
IT710 วิทยานิพนธ์ 6

 

แผน ข เน้นการศึกษางานรายวิชา

ปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1 (9 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
IT611 การพัฒนาแอปพลิเคชัน 3
IT613 วิทยาการข้อมูล 3
IT624 การวิเคราะห์งานเพื่อการปรับเปลี่ยนทางด้านดิจิทัล 3
ภาคการศึกษาที่ 2 (10 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
IT622 การบริหารระบบเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ 3
IT660 การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
IT616 สถาปัตยกรรมองค์การ 3
IT607 สัมมนาการวิจัย 1 1
ภาคฤดูร้อน (2 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
IT608 สัมมนาการวิจัย 2 2

ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1 (9 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
IT6xx วิชาเลือก 3
IT6xx วิชาเลือก 3
IT6xx วิชาเลือก 3
ภาคการศึกษาที่ 2 (6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
IT710 สารนิพนธ์ 6

หมายเหตุ

การสอบวิชาภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
การเรียนภาษาอังกฤษให้เรียนวิชา LA500 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา ในภาคการศึกษาที่่เปิดเรียน