หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

การพัฒนาต่อยอดของประเทศ เพื่อให้ประเทศมีความก้าวหน้าไปสู่ ยุคที่มีองค์ความรู้และนวัตกรรมเป็นสิ่งนำพาประเทศ เพื่อให้รองรับกับสภาพการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป และให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ เสาหลักของประเทศในด้านนี้ อย่าง “เทคโนโลยีสารสนเทศ” (Information Technology : IT) จึงมีบทบาทสำคัญอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ประเทศไทย ยังขนาดผู้เชี่ยวชาญทางด้าน IT อีกมาก ซึงจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาบุคลากรด้านนี้ เพื่อให้รองรับกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยจะได้ก้าวทัน โดยบุคลกรทางด้าน IT เหล่านี้จะเป็นผู้วิจัยและพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมเพื่อนำมาให้ภาคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมหรือพาณิชย์สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและนำหน้าประเทศอื่นๆ ได้

ติดต่อเรา 081-4311414, 02-954-7300 ต่อ 444, 602

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อย่อ(ภาษาไทย)
ปร.ด.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ)
Doctor of Philosophy (Information Technology)
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ)
Ph.D. (Information Technology)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 

คุณสมบัติด้านการศึกษา
ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง และเคยลงทะเบียนเรียนในรายวิชาทางคอมพิวเตอร์ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทรวมกันมากกว่าหรือเท่ากับ 15 หน่วยกิต สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาในแบบ ๑.๑ ต้องเคยมีผลงานที่ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทำไมน่าเรียน?
เพื่อพัฒนาต่อยอดการเรียนทางด้านการสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ IT ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับคนรุ่นใหม่ โดยไม่จำเป็นจะต้องมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ หรือจบทางด้านคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศมาก่อน แต่ว่าทุกๆ คนจำเป็นที่จะต้องนำความรู้ทางด้าน IT ไปประยุกต์ใช้กับศาสตร์ต่างๆ และเพื่อพัฒนางานวิจัยที่เป็นระบบ โดยมีการนำ IT เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาประเทศ ให้มีบุคลากรของประเทศที่มีองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี กระบวนการคิด และวิธีการคิดในการแก้ปัญหาที่มีระบบและสร้างนวัตกรรมต่อยอดต่อไปได้ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร

ค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 510,000 บาท

- เหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา 85,000 บาท 2 เทอมต่อปี

- หลักสูตร 3 ปี 

- มอบตัว 10,000 บาท

- ค่าเทอมสามารถแบ่งผ่อนชำระเงิน ได้ 3 งวด

จบแล้วทำอะไร?

  • นักพัฒนาระบบ
  • นักวิเคราะห์ระบบ
  • เจ้าของธุรกิจดิจิทัล
  • ผู้จัดการโครงการทางด้าน IT
  • Chief Information Officer (CIO)
  • อาจารย์

รายวิชาที่น่าสนใจ

  • ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
    มีการเรียนการสอนทางด้านระเบียบวิธีการทำวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการค้นหาปัญหาสำหรับงานวิจัย การพัฒนางานวิจัย การออกแบบการทดลอง การเขียนรายงานการวิจัย การสรุปผลการวิจัย รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้องานวิจัย โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีผลงานทางวิจัยอย่างต่อเนื่อง และได้รับทุนการวิจัยจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงสร้างหลักสูตร เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก แบบ 1.1 และแบบ 2.1 ดังนี้

แบบ 1.1 เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่
ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาปรับพื้นฐาน - (ไม่นับหน่วยกิต)
วิทยานิพนธ์ 48
รวม 48
แบบ 2.1 เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ
ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาปรับพื้นฐาน - (ไม่นับหน่วยกิต)
วิชาบังคับ 12
วิทยานิพนธ์ 36
รวม 48

แบบ 1.1 เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่

ปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1 (6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
IT920 ดุษฎีนิพนธ์ 6
ภาคการศึกษาที่ 2 (6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
IT920 ดุษฎีนิพนธ์ 6

ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1 (6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
IT920 ดุษฎีนิพนธ์ 6
ภาคการศึกษาที่ 2 (6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
IT920 ดุษฎีนิพนธ์ 6

ปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1 (12 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
IT920 ดุษฎีนิพนธ์ 12
ภาคการศึกษาที่ 2 (12 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
IT920 ดุษฎีนิพนธ์ 12

แบบ 2.1 เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ

ปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1 (6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
IT802/td> ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
IT827 หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
ภาคการศึกษาที่ 2 (6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
IT803 สัมมนาวิจัย 3
IT828 หัวข้อปัจจุบันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3

ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1 (6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
IT920 ดุษฎีนิพนธ์ 6
ภาคการศึกษาที่ 2 (6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
IT920 ดุษฎีนิพนธ์ 6

ปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1 (12 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
IT921 ดุษฎีนิพนธ์ 12
ภาคการศึกษาที่ 2 (12 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
IT921 ดุษฎีนิพนธ์ 12
วิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
นักศึกษาที่คณะกรรมการหลักสูตร เห็นสมควรให้ศึกษาวิชาเสริมพื้นฐานเพิ่มเติมภายใน 1 ปี ต้องศึกษาจากรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
IT613 วิทยาการข้อมูล
Data Science
3 (3-0-9)
IT616 สถาปัตยกรรมองค์การ
Enterprise Architecture
3 (3-0-9)
คณะกรรมการหลักสูตรอาจพิจารณาให้ลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต จากรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ผลการเรียนเป็น S หรือ U หรือรายวิชาที่หลักสูตรได้เปิดสอน โดยให้ผลการเรียนเป็น S หรือ U
วิชาบังคับ (4 วิชา 12 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
IT802 ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Research Methodology in Information Technology
3 (3-0-12)
IT803 สัมมนาการวิจัย
Research Seminar
3 (3-0-12)
IT827 หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Special Topics in Information Technology
3 (3-0-12)
IT828 หัวข้อปัจจุบันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Current Issues in Information Technology
3 (3-0-12)
วิทยานิพนธ์
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
IT920 ดุษฎีนิพนธ์ *(สำหรับ แบบ 1.1)
Dissertation
48
IT921 ดุษฎีนิพนธ์ *(สำหรับ แบบ 2.1)
Dissertation
36