หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

การพัฒนาต่อยอดของประเทศ เพื่อให้ประเทศมีความก้าวหน้าไปสู่ ยุคที่มีองค์ความรู้และนวัตกรรมเป็นสิ่งนำพาประเทศ เพื่อให้รองรับกับสภาพการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป และให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ เสาหลักของประเทศในด้านนี้ อย่าง “เทคโนโลยีสารสนเทศ” (Information Technology : IT) จึงมีบทบาทสำคัญอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ประเทศไทย ยังขนาดผู้เชี่ยวชาญทางด้าน IT อีกมาก ซึงจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาบุคลากรด้านนี้ เพื่อให้รองรับกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยจะได้ก้าวทัน โดยบุคลกรทางด้าน IT เหล่านี้จะเป็นผู้วิจัยและพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมเพื่อนำมาให้ภาคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมหรือพาณิชย์สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและนำหน้าประเทศอื่นๆ ได้

ติดต่อเรา 081-4311414, 02-954-7300 ต่อ 444, 602

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อย่อ(ภาษาไทย)
ปร.ด.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ)
Doctor of Philosophy (Information Technology)
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ)
Ph.D. (Information Technology)

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 

คุณสมบัติด้านการศึกษา
ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง และเคยลงทะเบียนเรียนในรายวิชาทางคอมพิวเตอร์ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทรวมกันมากกว่าหรือเท่ากับ 15 หน่วยกิต สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาในแบบ ๑.๑ ต้องเคยมีผลงานที่ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทำไมน่าเรียน?
เพื่อพัฒนาต่อยอดการเรียนทางด้านการสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ IT ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับคนรุ่นใหม่ โดยไม่จำเป็นจะต้องมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ หรือจบทางด้านคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศมาก่อน แต่ว่าทุกๆ คนจำเป็นที่จะต้องนำความรู้ทางด้าน IT ไปประยุกต์ใช้กับศาสตร์ต่างๆ และเพื่อพัฒนางานวิจัยที่เป็นระบบ โดยมีการนำ IT เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาประเทศ ให้มีบุคลากรของประเทศที่มีองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี กระบวนการคิด และวิธีการคิดในการแก้ปัญหาที่มีระบบและสร้างนวัตกรรมต่อยอดต่อไปได้ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร

ค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 510,000 บาท 

- เหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา 85,000 บาท 2 เทอมต่อปี

- หลักสูตร 3 ปี 

- มอบตัว 9000 บาท

- ค่าเทอมสามารถแบ่งผ่อนชำระเงิน ได้ 3 งวด

รายวิชาที่น่าสนใจ

  • ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
    มีการเรียนการสอนทางด้านระเบียบวิธีการทำวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการค้นหาปัญหาสำหรับงานวิจัย การพัฒนางานวิจัย การออกแบบการทดลอง การเขียนรายงานการวิจัย การสรุปผลการวิจัย รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้องานวิจัย โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีผลงานทางวิจัยอย่างต่อเนื่อง และได้รับทุนการวิจัยจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

จบแล้วทำอะไร?

  • นักพัฒนาระบบ
  • นักวิเคราะห์ระบบ
  • เจ้าของธุรกิจดิจิทัล
  • ผู้จัดการโครงการทางด้าน IT
  • Chief Information Officer (CIO)
  • อาจารย์