แนะนำหลักสูตร

 

กลุ่มวิชาเสริมพื้นฐาน
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
IT504 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้
Computer Programming and Applications
-(2-2-12)
IT507 ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Computer Systems and Network Technology
-(3-0-12)
วิชาภาษาอังกฤษ 1 รายวิชา (เฉพาะผู้ไม่มีผลทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ) 
LA500 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
English for Graduate Study
-(3-0-12)
 
     
 
กลุ่มวิชาบังคับ
IT611 การพัฒนาแอปพลิเคชัน
Applications Development
3(2-2-12)
IT612 การออกแบบและบริหารระบบเครือข่ายงานคอมพิวเตอร์
Computer Networking Design and Management
3(3-0-12)
IT613 วิทยาการข้อมูล
Data Science
3(2-2-12)
IT614 การวิเคราะห์งานระบบวางแผนบริหารทรัพยากรองค์การ
System Analysis for Enterprise Resource Planning
3(3-0-12)
IT615 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์
Strategic Information Technology Project Management
3(2-2-12)
IT616 สถาปัตยกรรมองค์การและการบริหารจัดการ
Enterprise Architecture Management
3(3-0-12)

IT607
 

IT608

สัมมนาการวิจัย1
Research Seminar1

สัมมนาการวิจัย2
Research Seminar2

-(1-0-12)

-(1-0-12)

 

กลุ่มวิชาเลือก 
แผน ก  ลงเรียนวิชาเลือก 2 วิชา ( 6  หน่วยกิต )
แผน ข  ลงเรียนวิชาเลือก 4 วิชา ( 12 หน่วยกิต )
  กลุ่มวิชาธุรกิจดิจิทัล
 
IT631 การออกแบบกระบวนการทางธุรกิจใหม่
Business Process Redesign
3(3-0-12)
IT632 การตรวจสอบทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Auditing
3(3-0-12)
IT633 การจัดการธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Business Management
3(3-0-12)
IT650 หัวข้อปัจจุบันทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
Current Topics in Information Technology
3(3-0-12)
  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายสังคม
 
IT635 เทคโนโลยีด้านความมั่นคงสำหรับองค์กร
Security Technologies for Organizations
3(3-0-12)
IT636 สื่อทางสังคมและการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมสำหรับธุรกิจ
Social Media and Social Network Analysis for Business
3(3-0-12)
IT637 การตลาดบนอินเตอร์เน็ตสำหรับผู้ประกอบการสมัยใหม่
Internet Marketing fot Modern Entrepreneurs
3(3-0-12)
IT649 กฎหมายและจริยธรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Laws and Ethics
3(3-0-12)
IT653 การประมวลผลแบบคลาวด์และบริการ
Cloud Computing and Services
3(2-2-12)
  กลุ่มวิชาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
 
IT654 การเขียนโปรแกรมขั้นสูงด้วยภาษาไพธอน
Advanced Programming with Python
3(2-2-12)
IT655 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์มือถือ
Mobile Applications Development
3(2-2-12)
IT656 ประสบการณ์ผู้ใช้และการออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้
User Experience and User Interface Design
3(2-2-12)
IT657 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันขั้นสูงสำหรับงานธุรกิจ
Advanced Web Applications for Business
3(2-2-12)
  กลุ่มวิชาการจัดการข้อมูลและวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
 
IT642 การวิเคราะห์เชิงธุรกิจและการทำเหมืองข้อมูล
Business Analytics and Data Mining
3(3-0-12)
IT643 ปัญญาประดิษฐ์
Artificial Intelligence
3(3-0-12)
IT648 สถาปัตยกรรมการจัดการองค์การ
Enterprise Architecture
3(3-0-12)
IT658 การบริหารจัดการฐานข้อมูลขั้นสูง
Advanced Database Management Systems
3(2-2-12)
   
 
  กลุ่มวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง
 
  แผน ข.
 
IT701

สารนิพนธ์

Thematic Paper

6(0-0-18)
  กลุ่มวิชาวิทยานิพนธ์  
 

 

 
IT710

วิทยานิพนธ์

Thesis

12(0-0-24)