วิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
IT504 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการประยุกต์
Computer Programming and Applications
- (3-0-9)
IT507 ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Computer Systems and Network Technology
- (3-0-9)
วิชาบังคับ (สำหรับแผน ก แบบ ก2 และ แผน ข)
นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาบังคับทั้ง 8 วิชา รวม 21 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
IT611 การพัฒนาแอปพลิเคชัน
Applications Development
3(3-0-9)
IT613 วิทยาการข้อมูล
Data Science
3(3-0-9)
IT660 การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Governance
3(3-0-9)
IT616 สถาปัตยกรรมองค์การ
Enterprise Architecture
3(3-0-9)
IT622 การบริหารระบบเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์
Networks Administration and Computer Infrastructure
3(3-0-9)
IT624 การวิเคราะห์งานเพื่อการปรับเปลี่ยนทางด้านดิจิทัล
System Analysis for Digital Transformation
3(3-0-9)
IT607 สัมมนาการวิจัย 1
Research Seminar 1
1(1-0-3)
IT608 สัมมนาการวิจัย 2
Research Seminar 2
2(1-0-7)
วิชาเลือก
แผน ก (แบบ ก 2) (เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต)
แผน ข (เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 3 รายวิชา 9 หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาต่างๆ)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาธุรกิจดิจิทัล  
IT631 การออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ
Business Process Design
3(3-0-9)
IT633 การจัดการธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Business Management
3(3-0-9)
IT650 หัวข้อปัจจุบันทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
Current Topics in Information Technology
3(3-0-9)
IT615 การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์
Strategic Information Technology Project Management
3(3-0-9)
  กลุ่มวิชาธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
IT632 การตรวจสอบทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Auditing
3(3-0-9)
IT649 กฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Laws and Ethics
3(3-0-9)
IT661 การกำกับดูแลด้านข้อมูลในองค์กร
Data Governance
3(3-0-9)
  กลุ่มวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจและเครือข่ายสังคม  
IT636 สื่อสังคมและการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมสำหรับธุรกิจ
Social Media and Social Network Analysis for Business
3(3-0-9)
IT637 การตลาดบนอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้ประกอบการสมัยใหม่
Internet Marketing for Modern Entrepreneurs
3(3-0-9)
IT642 การวิเคราะห์เชิงธุรกิจและการทำเหมืองข้อมูล
Business Analytics and Data Mining
3(3-0-9)
IT663 เทคโนโลยีด้านความมั่นคงสำหรับองค์กรและข้อมูลส่วนบุคคล
Security Technologies for Organizations and Personal Privacy
3(3-0-9)
  กลุ่มวิชาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์  
IT655 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
Mobile Applications Development
3(3-0-9)
IT656 ประสบการณ์ผู้ใช้และการออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้
User Experience and User Interface Design
3(3-0-9)
IT662 การใช้ภาษาไพธอนเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
Python Language for Data Analytics
3(3-0-9)
IT664 ปัญญาประดิษฐ์สำหรับธุรกิจ
Artificial Intelligence for Business
3(3-0-9)
สารนิพนธ์และวิทยานิพนธ์
  (สำหรับนักศึกษาที่เลือกศึกษาแผน ข)  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
IT701 สารนิพนธ์
Thematic Paper
6
  (สำหรับนักศึกษาที่เลือกศึกษาแผน ก แบบ ก 1)  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
IT720 วิทยานิพนธ์
Thesis
36
  (สำหรับนักศึกษาที่เลือกศึกษาแผน ก แบบ ก 2)  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
IT710 วิทยานิพนธ์
Thesis
12