รองศาสตราจารย์ ดร. ฉวีวรรณ เพ็ชรศิริ

รองศาสตราจารย์ ดร. ฉวีวรรณ   เพ็ชรศิริ

การศึกษา

 • ​วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551
 • M.Sc. (Computer Science) Mississippi State University, USA, 2527
 • M.S. (Food Science & Food Technology), Mississippi State University, USA, 2523
 • วท.บ. (วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2519

บทความวิจัยและบทความวิชาการ

 • Chaveevan Pechsiri , Narongdech Keeratipranon, “Problem Event Extraction to Develop Causal Loop Representation from Texts” 5th International Conference on Science in Information Technology, Indonesia. 23-24 October 2019
 • Chaveevan Pechsiri , Titirut Mekbunditkul, “Extraction of cause-effect-concept pair series from web documents” Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science Vol. 18, No. 2, May 2020,ISSN: 2502-4752, DOI: 10.11591/ijeecs.v18.i2.pp970-978
 • Chaveevan Pechsiri , Narongdech Keeratipranon,Intaka Piriyakul, “Causal Web Determination from Texts”Journal of Advances in Information Technology, Vol.11, No.2, May 2020, P.64 May 2020
 • Chaveevan  Pechsiri, Sumran  Phainoun. “Event-Concept Pair Series Extraction to Represent Medical Complications from Texts” Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science (IJEECS) Volume 12, No.3,pp.1320-1333 December 2018
 • Chaveevan Pechsiri, Renu Sukharomana, Intaka Piriyakul “Extracting a Sequence of Cause-Effect concept Pairs from Texts” The 6th International Conference on Enterprise  Systems (ES 2018). 1-2 Oct 2018
 • C Pechsiri, S Phainoun, R Piriyakul. “Determination of Event-Pair Relation: Property-Usage Pair Relation from Web Documents” Advanced Science Letters Volume 24, Number 11, November 2018, pp. 8613-8621(9)
 • อ.ปิยลักษณ์ พงษ์ทวีวิรัตน์ และ รศ.ดร.ฉวีวรรณ เพ็ชรศิริ “การประยุกต์ใช้การทำเหมืองข้อมูลกับพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟนของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์” งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 "Digital Technology for Sustainable Wellbeing and Smart Society" 21 มิถุนายน 2562
 • Pechsiri, C. and Sukharomana, R.,2018. “Extraction of Problem Events from Web  Documents to Construct Cause-Effect Loop” Vol 10, No 2-8 Embracing The 4th Industrial Revolution: Innovation in Telecommunication, Electronic & Computer Engineering IV (JTEC)
 • Pechsiri, C. and Phinoun, S.,2017. “Extraction of ObjectProperty-UsageMethod Relation from Web Documents.”  Journal of Information Processing Systems, Vol.13, No. 5, pp. 1103-1125. (Scopus) 
 • Pechsiri, C. and Sukharomana, R.,2017. “Chain of causation determination from texts.” International Journal of Machine Learning and Computing, 2017,Vol.7, No.5, pp. 94-99 (Scopus) 

 • Pechsiri, C., Phinoun, S., and Piriyakul, R., “Cause-Effect Series Determination from Web Documents”. 2017 International Conference on Information and Communication Technology Convergence (ICTC), p285-289, 18-20 Oct. 2017
 • Pechsiri,C. and Sukharomana, R. 2017. “Comparative Study of Using Word Co-occurrence to Extract Disease Symptoms from Web Documents”. International Symposium on Knowledge and Systems Sciences, Springer, Singapore, pp. 91-100. 
 • Pechsiri, C., Phinoun, S., and Piriyakul, R “Extraction of Problem Events from Web  Documents to Construct Cause-Effect Loop” The 8th International Conference on ICT Convergence, October 18-20, 2017 / Jeju Island, Korea,pp, 285-289