ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเทศมีการปรับตัวเพื่อเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ซึ่งมีการนำนวัตกรรม เข้ามาช่วยในการทำงานทั้งอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม กลไกที่สำคัญที่จะผลักดันให้ เกิดนวัตกรรมได้นั้น จำเป็นต้องมี องค์ประกอบหลักอย่าง “เทคโนโลยีสารสนเทศ” (Information Technology : IT) ซึ่ง เป็นหัวใจสำคัญ และเป็นเสาหลักของการพัฒนา ดังนั้น การศึกษาทางด้าน IT จึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่คนทุกๆ แขนงจำเป็นต้องมีความรู้ และปฏิเสธไม่ได้ว่า IT คือ Core หลักสำหรับเศรษฐกิจแห่งอนาคต

ติดต่อเรา 081-4311414, 02-954-7300 ต่อ 444, 601

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อปริญญา

ชื่อปริญญา  ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)       วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อย่อ(ภาษาไทย)                       วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ)                  Master of Science (Information Technology)
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ)                   M.Sc. (Information Technology)

คุณสมบัติด้านการศึกษา

ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง

ทำไมน่าเรียน?

เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้าน IT แบบใหม่สำหรับคนรุ่นใหม่ ไม่จำเป็นว่าจะต้องมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ หรือจบทางด้านคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศมาก่อน แต่ว่าทุกๆ คนจำเป็นต้องรู้ว่า IT จะสามารถเข้ามาช่วยงานทุกๆ ด้านอย่างไรได้บ้าง เป็นศาสตร์ที่มีความทันสมัยและสามารถประยุกต์เข้าได้กับทุกๆ ศาสตร์ รวมถึงมีวิชาที่ทันสมัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ผสมผสานระหว่างองค์ความรู้ทางด้านเทคนิค และองค์ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการ IT ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับโลกในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

รายวิชาที่น่าสนใจ
 • การพัฒนาแอปพลิเคชัน (Applications Development) : เรียนเรื่องแนวคิดและหลักการในการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อระบบงานของธุรกิจ เช่น เว็บไซต์บนอุปกรณ์มือถือ และเว็บไซต์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล การสร้างแอปพลิเคชันทำงานร่วมกับโปรแกรมประยุกต์อื่น โครงสร้างการออกแบบและการเขียนโปรแกรมสมัยใหม่ การสร้างรูปแบบของการแสดงผลแบบยืดหยุ่น การพัฒนาระบบเพื่อรองรับแพลตฟอร์มการใช้งานและการตอบสนองต่ออุปกรณ์ปลายทางที่หลากหลาย รวมถึงเฟรมเวิร์กในการพัฒนาระบบ
 • วิทยาการข้อมูล (Data Science) : เรียนเรื่องแนวคิดการจัดการทรัพยากรทางด้านข้อมูลในองค์การ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง โครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลขององค์การ เช่น ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) กระบวนการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ เครื่องมือที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ตัวแบบการวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอข้อมูล
 • การวิเคราะห์งานระบบวางแผนบริหารทรัพยากรองค์การ    (System Analysis for Enterprise Resource Planning) : เรียนหลักการทำงานของระบบวางแผนบริหารทรัพยากรองค์การ ขั้นตอนการดำเนินงานทางธุรกิจ ระบบบัญชีแยกประเภท ระบบจัดซื้อ ระบบขาย ระบบเจ้าหนี้ ระบบลูกหนี้ การวิเคราะห์ระบบงาน วิธีการและกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์และการพัฒนาข้อกำหนดสำหรับระบบสารสนเทศ เครื่องมือที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ระบบงาน รวมถึงการนำเสนอขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบงานสำหรับระบบวางแผนบริหารทรัพยากรองค์การ
 • สถาปัตยกรรมองค์การและการบริหารจัดการ (Enterprise Architecture Management) : เรียนเรื่องหลักการและแนวคิดของสถาปัตยกรรมองค์การ ตัวแบบและกรอบการทำงาน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ในองค์การ แนวทางการสร้างสถาปัตยกรรมองค์การ สถาปัตยกรรมองค์การทางด้านธุรกิจ สถาปัตยกรรมสารสนเทศ สถาปัตยกรรมแอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์ สถาปัตยกรรมเทคโนโลยี การวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการทางธุรกิจ การออกแบบกระบวนการธุรกิจ การบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เข้ากับกระบวนการทางธุรกิจ
 • สื่อทางสังคมและการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมสำหรับธุรกิจ (Social Media and Social Network Analysis for Business) : เรียนเรื่องแนวคิดการใช้สื่อทางสังคมสำหรับองค์กรสมัยใหม่  การวิเคราะห์และการรายงานผลของการใช้สื่อทางสังคม เครื่องมือเทคโนโลยีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสื่อทางสังคม  กรณีศึกษาการใช้สื่อทางสังคมขององค์กรสมัยใหม่  วิวัฒนาการของการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม  การเตรียมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์  ความน่าเชื่อถือของข้อมูล  การจัดการกับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน  ความลำเอียงของข้อมูล  วิธีการวิเคราะห์เครือข่ายรูปแบบต่างๆ  การใช้เครื่องมือสำเร็จรูปสำหรับการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม
 • การตลาดบนอินเตอร์เน็ตสำหรับผู้ประกอบการสมัยใหม่  (Internet Marketing for Modern Entrepreneurs) : เรียนเรื่องแนวคิดการตลาดบนอินเทอร์เน็ต  สภาพแวดล้อมทางธุรกิจสำหรับการทำการตลาดบนอินเทอร์เน็ต การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด  การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย  ส่วนประสมทางการตลาดบนอินเทอร์เน็ต  แนวทางการทำการตลาด  การประเมินผลของการทำการตลาดผ่านสื่อออนไลน์  กรณีศึกษาขององค์ธุรกิจในการทำการตลาดบนอินเทอร์เน็ต
 • ประสบการณ์ผู้ใช้และการออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้  (User Experience and User Interface Design) :  เรียนแนวคิดการการออกแบบเพื่อผู้ใช้ วิธีการออกแบบ เครื่องมือที่ใช้สำหรับการนำเสนอส่วนติดต่อกับผู้ใช้ กรณีศึกษาการออกแบบเพื่อผู้ใช้ การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้ การออกแบบปฏิสัมพันธ์ผ่านการมอง การสัมผัส และการได้ยินได้ฟัง ศึกษาความต้องการของผู้ใช้ หลักการเกี่ยวกับการทดสอบใช้ประโยชน์และการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้
 • การพัฒนาเว็บแอปลิเคชันขั้นสูงสำหรับงานธุรกิจ (Advanced Web Applications for Business) : หลักการพัฒนาเว็บไซต์ การทำงานและสถาปัตยกรรมของเว็บไซต์  พื้นฐานการสร้างเว็บเพจ การสร้างเว็บเพจด้วยเฟรมเวิร์ก การสร้างเว็บเพจด้วยสไตล์ชีท การขียนโปรแกรมสำหรับฝั่งลูกข่ายด้วย HTML5 และภาษาจาวาสคริปต์ การเขียนโปรแกรมบนเว็บเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล เช่น การใช้เว็บเซอร์วิส หรือ JSON การนำเว็บเพจไปไว้บนเครื่องบริการเว็บ
 • การวิเคราะห์เชิงธุรกิจและการทำเหมืองข้อมูล  (Business Analytics and Data Mining) : เรียนแนวคิด หลักการ และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ กระบวนการสร้างคลังข้อมูล กฎแห่งความสัมพันธ์  การจำแนกและการจัดกลุ่ม กระบวนการทำเหมืองข้อมูล การทำเหมืองเว็บ การทำเหมืองข้อความ สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ และเทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงเทคนิคของเหมืองข้อมูล
จบแล้วทำอะไร?
 • นักพัฒนาระบบ
 • นักวิเคราะห์ระบบ
 • เจ้าของธุรกิจดิจิทัล
 • ผู้จัดการโครงการทางด้าน IT
 • Chief Information Officer (CIO)
 • อาจารย์
ทุนการศึกษา 
 • ทุนเรียนดี
 • ทุนสำหรับบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ทุนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจและวิสาหกิจเอกชน
 • ทุนข้าราชการในราชสำนัก
 • ทุนนักกีฬาดีเด่น
 • ทุนศิลปินและสื่อมวลชน
โครงสร้างหลักสูตร