หลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์

Logistics Engineering

วิศวกรรมโลจิสติกส์

ข้อมูลทั่วไป

 • ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  วิศวกรรมโลจิสติกส์)
 • ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering (Logistics Engineering)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

 • หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ) มี จำนวน 128 หน่วยกิต
 • หลักสูตร 4 ปี (ภาคพิเศษ เรียนเสาร์-อาทิตย์) มี จำนวน 128 หน่วยกิต
 • หลักสูตร 3 ปี (ภาคปกติ) มี จำนวน 98 หน่วยกิต
 • หลักสูตร 3 ปี (ภาคพิเศษ เรียนเฉพาะวันอาทิตย์) มี จำนวน 98 หน่วยกิต
 • สามารถกู้ยื่มกองทุน กรอ. และกยศ. ได้ พร้อมรับสิทธิ 
  Human Capital ลดเงินต้น 30%

วิศวกรรมโลจิสติกส์ เปิดรับนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระบบ ม.6 ปวช. ทุกสาขาวิชา ในภาคปกติ หลักสูตร 4 ปี ในหลักสูตร 4 ปี ภาคพิเศษ เรียนเสาร์-อาทิตย์ และ ปวส. ในหลักสูตรเทียบโอนภาคปกติ 3 ปี และภาคพิเศษ เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ เข้าศึกษาต่อในระบดับปริญญาตรี สามารถกู้ กรอ. และกยศ. ได้ (สำหรับผู้กู้รายเก่ามอบตัวไม่ต้องสำรองจ่าย ผู้กู้รายใหม่มอบตัวชำระ 2,000 บาท นักศึกษาที่ไม่ประสงค์จะกู้กรอ และกยศ. มอบตัว 10,000 บาท ส่วนต่างสามารถผ่อนจ่ายได้ 3 งวด)

ทำไมต้องวิศวกรรมโลจิสติกส์

วิศวะ “โลจิสติกส์” ที่นี่เรามุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ทั้งด้านการขนส่ง และการกระจายสินค้าทั่วโลกตลอดจน การออกแบบและปรับปรุงกระบวนการผลิต ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ความรู้ทางด้านการผลิต Supply Chain ระบบสารสนเทศ ERP ความรู้พื้นฐานด้านการบัญชี การสร้างนวัตกรนำความสำเร็จสู่ภาคธุรกิจยุค 4.0 เราพร้อมดูแล เพื่อให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาทุกคนก้าวไปเป็นวิศวกรที่มีคุณภาพมีความเชี่ยวชาญระดับสากล เพื่อผลักดันธุรกิจ และพัฒนาประเทศชาติ โดยบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถศึกษาต่อ ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ด้านวิศวกรรมการจัดการ วิศวกรรมโลจิสติกส์ วิศวกรรมอุตสาหการบริหารธุรกิจสาขาต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ

วิศวะ “โลจิสติกส์”

 

 

ที่นี่โลจิสติกส์ไม่ใช่แค่การขนขนส่งแต่เป็นการวิเคราะห์ และแก้ปัญหาทั้งกระบวนการในอุตสาหกรรม

เรียนกับตัวจริง ผู้เชียวชาญด้านโลจิสติกส์

“ไม่ใช่เรียนแค่ในตำรา แต่ที่นี่เราเรียนรู้ในการออกแบบ และแก้ปัญหาจริงในงานโลจิสติกส์ และการผลิตในภาคอุตสาหกรรม” จากประสบการณ์คณาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์ และซัพพลายเชนกว่า 200 โรงงานชั้นนำทั่วประเทศ บรูณาการณ์ความรู้และประสบการณ์ ด้านโลจิสติกส์ การขนส่งและกระจายสินค้า การจัดการด้านการผลิต และเทคโนโลยีในอนาคตสำหรังานโลจิสติกส์ เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญด้านงานโลจิสติกส์ พร้อมเป็น Coach เพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรด้านโลจิสติกส์ที่ขาดแคลนเป็นจำนวนมาก สายงานด้านโลจิสติกส์ยังมี Career Path (เส้นทางอาชีพ) ที่ก้าวหน้าสามารถเติบโตในสายงาน ไม่ว่าจะเป็นอาชีพรับราชการ บริษัทเอกชน วิศวกร งานด้านการผลิต งานด้านบริหารจัดการการขนส่ง และคลังสินค้า “วิศวกรรมโลจิสติกส์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ เราพร้อม Coach ให้คุณก้าวออกไปเป็นบุคลากรด้านโลจิสติกส์ที่มีคุณภาพ พร้อมทำงานจริงและมีอนาคตที่ดี”

เพราะดีกว่า... จึงกล้าพูด

 1. "เพราะโลจิสติกส์ ไม่ใช่แค่เรื่องของการขนส่ง" เพราะที่นี้เราสอนให้โลจิสติกส์ ไม่ใช่แค่การขนส่งแต่เป็นการแก้ปัญหาทั้งกระบวนการในอุตสาหกรรม บรูณาการณ์ความรู้ด้านวิศวกรรมอุตสาหการ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทั้งด้านการขนส่ง, การกระจายสินค้าทั่วโลก, ความรู้ทางด้านการผลิต, Supply Chain, ระบบสารสนเทศ ERP, ความรู้พื้นฐานด้านการบัญชี และตลอดจนการออกแบบกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการสร้างนวัตกรนำความสำเร็จสู่ภาคธุรกิจยุค 4.0
 2. "Move the World" เนื้อหาการเรียนการสอนและความร่วมมือกับบริษัทภายนอกในการพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพด้านการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการระหว่างประเทศ และทั่วโลก โดยมีประสิทธิภาพ และต้นทุนที่ต่ำ จากคณาจารย์ผู้เชียวชาญ และวิทยากรจากภายนอก ได้แก่ บริษัท ไอ อาร์ พี ซี จำกัด(มหาชน) นักวิชาการจากกรมศุลกากร ร่วมถึงความร่วมมือในการรับนักศึกษาฝึกงานจาก บริษัท วีพรอมท์ จำกัด ผู้ให้บริการขนส่งทางทะเล
 3. "มากกว่าการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน" ฝึกทักษะการวิเคราะห์ปัญหา และเทคนิคการลดต้นทุน จากการเรียนรู้ปัญหาจริงที่พบในอุตสาหกรรมการผลิต และการบริการ จากคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาให้แก่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และกรมโรงงานอุตสาหกรรม"
 4. "ตัวชี้วัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์ในภาคอุตสาหกรรมในปี 2561 ได้รับความไว้วางใจจาก กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในการจัดทำตัวชี้วัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์ในภาคอุตสาหกรรม พร้อมกับจัดทำระบบการประมวลผล
 5. "Logistics 4.0การนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในกิจกรรมต่าง ๆ ของการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ในการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็นระบบแบบจำลองคลังสินค้าอัตโนมัติ นระบบ ERP การได้ทดลองออกแบบระบบ ERP ตามโจทย์ของอุตสาหกรรม โดยทีมคณาจารย์มีประสบการณ์ทางด้านพัฒนาระบบ ERP ให้กับองค์กรต่างๆ ร่วมถึงพื้นฐานการออกแบบระบบเทคโนโลยีอัตโนมัติในงานด้านโลจิสติกส์

5 อาชีพสุดฮิต