หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์

วิศวะ “โลจิสติกส์” ที่นี่เรามุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ทั้งด้านการขนส่ง และการกระจายสินค้าทั่วโลกตลอดจนการออกแบบกระบวนการผลิต ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ความรู้ทางด้านการผลิต Supply Chain ระบบสารสนเทศ ERP ความรู้พื้นฐานด้านการบัญชี การสร้างนวัตกรนำความสำเร็จสู่ภาคธุรกิจยุค 4.0 เราพร้อมดูแล เพื่อให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาทุกคน ก้าวไปเป็นวิศวกร ที่มีคุณภาพมีความเชี่ยวชาญระดับสากล เพื่อผลักดันธุรกิจ และพัฒนาประเทศชาติ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ด้านวิศวกรรมการจัดการ วิศวกรรมโลจิสติกส์ วิศวกรรมอุตสาหการ บริหารธุรกิจสาขาต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์

ชื่อปริญญา

ชื่อปริญญา  ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์)
ชื่อย่อ(ภาษาไทย)                     วศ.บ. (วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์)
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ)                Bachelor of Engineering (Management and Logistics Engineering)
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ)                 B.Eng. (Management and Logistics Engineering)

คุณสมบัติด้านการศึกษา

ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 (ทุกสาย) หรือ ปวช. ปวส. (ทุกสาขาวิชา) หรือเทียบเท่าที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

 • หลักสูตรภาคปกติ ระดับปริญญาตรี (4 ปี) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 (ทุกสาย) หรือ ปวช. ทุกสาขาวิชา 

 • หลักสูตรเทียบโอน ระดับปริญญาตรี (3 ปี) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา 

 • หลักสูตรเทียบโอน ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี (3 ปี) ภาค เสาร์-อาทิตย์  สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา หรือต้องการปริญญาใบที่สอง
ทำไมน่าเรียน?

เพราะปัจจุบันประเทศไทย มีความต้องการบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านงานโลจิสติกส์จำนวนมาก เนื่องจากประเทศไทยมีการค้าขายระหว่างประเทศมากขึ้น ทำให้โอกาสตกงานแทบไม่มี นอกจากนี้จะเป็นสาขาที่เรียนจบมาไม่ตกงานแล้ว งานสายนี้ยังเป็นงานที่มี Career Path(เส้นทางอาชีพ) ที่ก้าวหน้าได้ไกล สามารถเติบโตได้เรื่อยๆ ทำให้มีเงินเดือนหรือค่าตอบแทนที่สูงตามไปด้วย    กลัวตกงาน อยากมีรายได้สูง ลองเลือกเรียนสาขานี้สิ เรียนกับเรา สู้กับเรา วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ เราพร้อม Coach ให้คุณก้าวออกไปเป็นบุคลากรด้าน   โลจิสติกส์ที่มีคุณภาพ พร้อมทำงานจริงและมีอนาคตที่ดี

รายวิชาที่น่าสนใจ
 • การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การศึกษาเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์ในระบบบูรณาการ  ซึ่งสามารถแข่งขันได้ในระดับโลกในด้านต่างๆ ได้แก่ การจัดซื้อ การผลิต การบริหารวัสดุคงคลัง การขนส่ง การกระจายสินค้า การประมวล ข้อมูลจัดซื้อต่างๆ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโซ่อุปทานของ

 • การบริหารสินค้าคงคลังและออกแบบคลังสินค้า การบริหารสินค้าคงคลังและออกแบบคลังสินค้าที่ได้มีการจัดเก็บ ในส่วนของค่าใช่จ่ายที่เกิดขึ้น การเลือกสถานที่ตั้งและการวางผังคลังสินค้า การวิเคราะห์ความสำคัญของสินค้า อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงคลัง การบันทึกสินค้าคงคลัง การจัดการของเสียและพัสดุ การออกแบบการจัดเก็บ 

 • การวางแผนทรัพยากรองค์กรและกระบวนการทางธุรกิจ ERP บทบาทและความสำคัญของระบบการวางแผนทรัพยากรสำหรับองค์กร(อีอาร์พี) ที่มีต่อธุรกิจอุตสาหกรรม องค์ประกอบของระบบอีอาร์พีได้แก่ ระบบการวางแผนและควบคุมการผลิต ระบบการควบคุมการจัดจำหน่าย ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง ระบบต้นทุนการผลิต ระบบทางบัญชีและการเงิน และระบบงานอื่นๆ ในระบบอีอาร์พี 

 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์และพิธีการศุลกากร กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับโลจิสติกส์ การซื้อขายและการชำระค่าสินค้าระหว่างประเทศ การปริวรรตเงินตราระหว่างประเทศ การรับขนของทางทะเล ทางอากาศ ทางบก การประกันภัย การระงับข้อพิพาทในสัญญาการค้าระหว่างประเทศ การขัดกันของกฎหมาย และการศึกษาพิธีการทางศุลกากร การนำสินค้าเข้าและส่งออก กฎหมายศุลกากร กฎหมายพิกัดอัตราศุลกากร กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนศัพท์เฉพาะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในทางการค้าระหว่างประเทศ

 • การขนส่งและการกระจายสินค้า บทบาทของการขนส่งและการกระจายสินค้าที่มีต่อ เศรษฐกิจ องค์ประกอบของระบบการขนส่ง รูปแบบการขนส่ง และประเภทของผู้ประกอบการขนส่ง ข้อพิจารณาทางเศรษฐกิจและการบริการของรูปแบบการขนส่งแบบต่างๆ การเลือกผู้ประกอบการขนส่ง การเลือกเส้นทางและตารางการขนส่ง การวางแผนใช้เวลาในการขนส่ง กระบวนการร้องเรียนเมื่อเกิดความเสียหาย และบทบาทของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ตามสัญญา

 • การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ รูปแบบการขนส่งสินค้าด้วยวิธีการผสมผสานการขนส่งหลายรูปแบบจากสถานที่หนึ่งหรือจากผู้ส่งสินค้าต้นทางไปสู่สถานหนึ่งหรือต่อเนื่องไปจนถึงสถานที่หรือผู้รับสินค้าปลายทาง    ตลอดจนศึกษาวิธีการขนส่งสินค้าแบบเบ็ดเสร็จที่ครอบคลุมการขนส่งทุกประเภท 

 • การควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองค์กร  การบริหารและการรับรองคุณภาพทั่วทั้งองค์กรหลักการและแนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ เช่น  การตรวจสอบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ และบริหารคุณภาพและการบูรณาการเข้ากับธุรกิจ  

 • การวางแผนและควบคุมการผลิต ระบบการผลิต การพยากรณ์ความต้องการและการกำหนดปัจจัยการผลิต เพื่อกำหนดกำลังการผลิตการกำหนดการผลิต การวางแผนและควบคุมวัตถุดิบและผลผลิต การจัดการของคงคลัง การจ่ายและตามงานเพื่อให้การผลิตเป็นไปตามแผน การวิเคราะห์และควบคุมต้นทุนการผลิต การติดตามและการรายงาน

 • กรรมวิธีการผลิต ทฤษฎีและแนวความคิดของกรรมวิธีการผลิต เช่น การหล่อ การขึ้นรูปร้อนและเย็นการผลิตด้วยเครื่องจักร คุณสมบัติของวัสดุ การเชื่อม การปรับปรุงคุณสมบัติด้วยความร้อน ความสัมพันธ์ระหว่างวัสดุและกรรมวิธีการผลิต และการหาต้นทุนการผลิตเบื้องต้น

จบแล้วทำอะไร?
 • วิศวกรควบคุมคุณภาพ

 • วิศวกรออกแบบและวางระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร

 • อาจารย์

 • ที่ปรึกษา

ทุนการศึกษา 
 • ทุนเรียนดี ไสว-สนั่น 

 • ทุนเรียนดีพระสิทธิธาดา 

 • ทุนเสริมโอกาส

 • ทุนความสามารถทางด้านวิชาการ

 • ทุนความสามารถพิเศษ

 • ทุน กรอ./กยศ.

แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร