โครงการ Robotics Summer Camp ECAM@DPU

       ทางวิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ  Robotics Summer Camp ECAM@DPU  โดย ผศ.ดร.ณรงค์เดช กีรติพรานนท์ หัวหน้าหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics and Automation Engineering) ร่วมกับคณาจารย์วิทยาลัยฯ เป็นผู้ดำเนินการอบรม และให้ความรู้แก่น้องๆ  ECAM จากประเทศฝรั่งเศส, นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้  ระหว่าง วันที่ 20 - 24 มิถุนายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์