กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเป็นผู้สอนวิชาเทคโนโลยี ชั้น ม.2 และ ม.5

 
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม คลิก
 
***************************************************************************************************************************
 
ประกาศ มัธยมศึกษาปีที่ 2 เต็มแล้ว (หากสนใจรบกวนส่งเอกสารการสมัครสำรองไว้ที่ Email : [email protected]) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 08-6984-4496
 
**************************************************************************************************************************
ตามที่ในปีการศึกษา 2562 สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจะต้องนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ไปใช้แทนมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเดิม โดยในปีการศึกษา 2562 ให้ใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่  2 และ ปีที่ 
                ในการนี้วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเสนอการอบรมจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนในวิชาด้านเทคโนโลยีด้วย  Active Learning  จนทำให้สำนักพิมพ์ประสานมิตร ได้เชิญให้   ผศ.ดร.เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ และ อ.นุชนาถ สัตย์วินิจ อาจารย์ประจำภาควิชาฯ แต่งตำราสำหรับการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์สำหรับมาตรฐาน ว.8 ด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะ ทางวิทยาลัยฯจึงเห็นว่าความรู้ความสามารถของอาจารย์ทั้งสองน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ในมาตรฐาน ว.8 ด้านเทคโนโลยีในโรงเรียนของท่าน ซึ่งจะทำให้การเตรียมตัวของครูผู้สอนวิชาดังกล่าวทำได้อย่างรวดเร็วและประหยัดงบประมาณ จึงขอเชิญครูที่จะเป็นผู้สอนในวิชาดังกล่าวในปีการศึกษา 2562 เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้
                1. การอบรมการเป็นผู้สอนวิชาเทคโนโลยี ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ในวันที่ 22-23 เมษายน 2562
                2. การอบรมการเป็นผู้สอนวิชาเทคโนโลยี ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 ในวันที่ 29 มีนาคม 2562 
โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับการอบรมแบบลงมือปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช่องทางการรับคำปรึกษาออนไลน์จากวิทยากรทั้งสองท่าน ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการสอนตลอดปีการศึกษา
 
สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ
1. ใบประกาศเข้าร่วมการอบรม
2. ตำราจากสำนักพิมพ์ประสานมิตร
3. แผนการสอน เอกสารประกอบการสอน( ไฟล์ PowerPoint Slide)
4. แบบฝึกหัดพร้อม เฉลย
 
หมายเหตุ จำกัดครูเข้าร่วมอบรม สถานบันการศึกษาละ 2 ท่าน ทางวิทยาลัยได้จัดเตรียมอาหารกลางวัน
และ อาหารว่างให้แก่ผู้เข้าอบรมทุกท่าน
 
++สมัครเข้าร่วมอบรมออนไลน์++