แชมป์ชมแชมป์!!

แชมป์ชมแชมป์!!
การร่วมมือทางด้านวิชาการด้านหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ “ABU Robocon Technical and Passion Sharing” วิศวกรรมหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ Lac Hong University Vietnam แลกเปลี่ยนองค์ความรู้แนวทางการพัฒนาหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ และการบริหารจัดการ การแลกเปลี่ยนนวัตกรรมทางด้านการเรียนการสอน รวมถึงเทคนิคการจัดอบรม และการสอนหุ่นยนต์ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยมีสถาบันอาชีวศึกษาที่สนใจเข้าร่วม 20 สถาบัน ในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม 
5-2 (ห้องสมภพ โหตระกิตย์) อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

โดยทีมหุ่นยนต์ Lac Hong จากประเทศเวียดนาม เป็นทีมหุ่นยนต์ชั้นนำจากประเทศเวียดนามในการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ROBOT CONTEST เป็นการการแข่งขันหุ่นยนต์ของนักเรียน นักศึกษาในระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยจะมีประเทศที่เป็นสมาชิกของเอบียูหมุนเวียนจัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพในทุกปี ซึ่งทีมลูกเจ้าแม่คลองประปา วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นตัวแทนประเทศไทย 6 สมัยซ้อนในการแข่งขันกิจกรรมดังกล่าว