Programmer..ขาดแคลน เรียนฟรี ...จบมารับทำงานเลย !!!

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมรุ่น 3 รอบ 2 โครงการ Programmer Bootchamp#3 (คลิก)

================================================

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการ Programmer Bootcamp#3 รอบ 2 (คลิก)

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์โครงการ Programmer Bootcamp รุ่น 3 รอบ 2 (คลิก)

Update 24/07/62 

====================================================

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าอบรมโครงการ Programmer Bootcamp รุ่นที่ 3 รอบ 2(ไม่เลือกสอบเขียนโปรแกรม)  (คลิก)
 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าอบรมโครงการ Programmer Bootcamp รุ่นที่ 3 รอบ 2(เลือกสอบเขียนโปรแแกรม)  (คลิก)
 

รายละเอียดและการเตรียมตัวสอบ (คลิก)

Update 21/07/62 (ประกาศผล 20:00 น.)

================================================

โครงการ "DPU & HWC" Programmer Bootcamp #3 รอบที่ 2

รับสมัครถึง วันที่ 20 กรกฏาคม 2562 

เพื่อสรรหา Programmer ที่มีคุณภาพเข้าสู่องค์กร บริษัท Hatari Wireless ร่วมกับ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดตั้งโครงการ “ Programmer Bootcamp #3 ”

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก Programmer Bootcamp #3 รอบที่ 1 (Click)

รายละเอียดโครงการ (Click)

Hatari Wireless Company Profile (Click)

Presentation Hatari Wireless Company Profile (Click)

ตำแหน่งงาน และสวัสดิการของพนักงาน (Click)

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการจะได้รับสิทธิประโยชน์ดังนี้
1.บริษัท Hatari Wireless ให้ทุนค่าเล่าเรียนมูลค่า 100,000 บาท ฟรี โดยมีเงื่อนไขตามหมายเหตุ*A

2.เมื่อผ่านการอบรมตามเกณฑ์ที่กำหนด จะได้บรรจุเป็นพนักงานทดลองงานของบริษัท Hatari Wireless หรือบริษัทในเครือ ด้วยตำแหน่ง Programmer Analyst หรือ Software Engineer ที่เงินเดือนเริ่มต้น 25,000 – 40,000 บาท (พิจารณาตามผลงานและทักษะ) และได้รับเงินสดตั้งต้นการทำงาน มูลค่ารวม 40,000 บาท*B

3. หากสามารถผลิตผลงานและพัฒนาทักษะได้ผ่านเกณฑ์ของช่วงทดลองงาน 4 เดือนจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ โดยจะรับการพิจารณาตำแหน่งงานและเงินเดือนจากผลงานและทักษะอีกครั้ง พร้อมกับได้รับสิทธิ์สวัสดิการทั้งหมดตามตำแหน่งพนักงานประจำของบริษัทฯ*C

หมายเหตุ
*A ผู้เข้าอบรมที่ผ่านเกณฑ์การอบรม ผ่านเกณฑ์พนักงานทดลองงาน จนได้รับคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานประจำของ บริษัท Hatari Wireless หรือบริษัทในเครือจะต้องทำงานเพื่อชดใช้ทุนของโครงการ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี

เงื่อนไขการชดใช้ทุนของโครงการเป็นดังตาราง
ก. เมื่อผู้สมัครอยู่ในช่วงการอบรมและการฝึกงาน

ช่วงเวลาอบรม

กรณีที่ผลประเมินไม่ผ่านเกณฑ์

กรณีที่ผู้สมัครขอลาออก

1. ช่วงอบรม 3 เดือนแรก

ไม่ต้องชดใช้ทุน แต่ห้ามเปิดเผยข้อมูล หรือนำข้อมูลโครงการไปใช้งาน ตามข้อตกลง NDA ที่ลงนามไว้

ไม่ต้องชดใช้ทุน แต่ให้ดำเนินการตาม NDA

2. ช่วงฝึกงานจริง 2 เดือนถัดมา

จะต้องชดใช้ทุนเป็นจำนวนเงิน 50,000 บ. และให้ดำเนินการตาม NDA


ข. เมื่อผู้สมัครได้รับบรรจุเป็นพนักงานทดลองงานของ Hatari Wireless หรือ บริษัทในเครือ แล้ว

สถานะการเป็นพนักงาน

เงื่อนไขของการชดใช้ทุน

กรณีที่ผู้สมัครขอลาออก

เป็นพนักงานทดลองงานระยะเวลา 4 เดือน

ไม่ต้องชดใช้ทุน แต่ห้ามเปิดเผยข้อมูล หรือนำข้อมูลโครงการไปใช้งาน ตามข้อตกลง NDA ที่ลงนามไว้

จะต้องชดใช้ทุนเป็นจำนวนเงิน 200,000 บ. และ ให้ดำเนินการตาม NDA


ค. เมื่อผู้สมัครได้รับบรรจุเป็นพนักงานประจำของ Hatari Wireless หรือ บริษัทในเครือ แล้ว

สถานะการเป็นพนักงาน

เงื่อนไขของการชดใช้ทุน

กรณีที่ผู้สมัครขอลาออก

ขณะที่เป็นพนักงานประจำแล้ว

จะต้องทำงานเพื่อชดใช้ทุนของโครงการ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี (ชดเชยนับเฉพาะเวลาทำงาน ได้เงินเดือนตามปกติ)

จะต้องชดใช้ทุนเป็นจำนวนเงิน 200,000 บ. โดยจำนวนเงินจะลดลงตามสัดส่วนเวลาที่ทำงานในช่วงการเป็นพนักงานประจำ และ ให้ดำเนินการตาม NDA

*ฺB เงินสดตั้งต้นการทำงาน มูลค่า 40,000 บาท จะได้รับหลังจากถูกบรรจุเข้าเป็นพนักงานทดลองงานของบริษัท Hatari Wireless หรือ บริษัทในเครือ แล้ว
(เมื่อผ่านการอบรม 3 เดือน และการฝึกงาน 2 เดือน)

*C หากผลการประเมิน “ผลงานและทักษะการทำงานในช่วงพนักงานทดลองงาน” ของผู้เข้าอบรม สูงกว่ามาตรฐานของตำแหน่งงานในช่วงเป็นพนักงานทดลองงาน เมื่อได้รับการพิจารณาเป็นพนักงานประจำ ก็จะมีผลต่อการปรับขึ้นของตำแหน่งงาน และเงินเดือนทันที

                                                                  รายละเอียดโครงการ

รูปแบบการอบรม : วันจันทร์ - ศุกร์ (วันละ 8 ชั่วโมง )

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร : 5 เดือน ( 20 สัปดาห์ )  เริ่มต้นอบรม 1 สิงหาคม 2562
ช่วง 3 เดือนแรก - อบรม ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หากผลการอบรมจาก 3 เดือนแรกผ่าน จะได้เข้าฝึกงานในช่วงที่ 2 เป็นเวลา 2 เดือน
โดยฝึกงาน ณ ไซต์งานจริง กับบริษัท Hatari Wireless เป็นเวลา 2 เดือน  โดยสถานที่ฝึกงานมี 2 ที่ คือ ย่านพระราม 3 และย่านจตุจักร
*สำหรับการฝึกงานตามไซต์งานกับบริษัท Hatari Wireless จะสามารถเบิกค่าเดินทางส่วนเพิ่มจากการเดินทางไปอบรมที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้

จำนวนผู้เข้าอบรมต่อรุ่น : 25 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. จบปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
2. มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานในสายงาน Programmer  
3. สามารถเข้าอบรมแบบ Full Time ในวัน จันทร์ - ศุกร์  เวลา 9.00 – 18.00  

กำหนดการการรับสมัคร การสอบคัดเลือก และการประกาศผล

1. เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่วันนี้  ถึงวันที่ 20 กรกฏาคม 2562

2. ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
วันที่ 21 กรกฏาคม 2562   
    
3. สอบคัดเลือก aptitude test + programming(optional)  
วันที่ 23 กรกฏาคม 2562    (09:00 - 13:00)  

4. ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
วันที่ 24 กรกฏาคม 2562     

5. สอบสัมภาษณ์
วันที่ 26 กรกฏาคม  2562     

5. ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก 
วันที่ 29 กรกฏาคม 2562     

6. ปฐมนิเทศ และ เซ็นสัญญา
วันที่ 1 สิงหาคม 2562     

เอกสารประกอบการยืนยันการสมัคร
1. รูปถ่าย 1 รูป
2. รีซูเม่ (Resume)
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาใบเเสดงผลการเรียน, สำเนา Transcript
6. สำเนารับรองวุฒิ (ถ้ามี)
7. (สำหรับผู้เข้าสมัครเพศชาย) สำเนาเอกสารที่เเสดงว่าพ้นภาระทางทหารเรียบร้อยเเล้ว, ผ่านการเกณณ์ทหาร หรือผ่านการเรียน รด. อย่างน้อย 3 ปี
8.อื่น ๆ ที่แสดงความสามารถหรือความถนัดที่มี (ถ้ามี)

หากท่านสนใจสมัคร สามารถส่งหลักฐานการสมัครมาที่ 
https://forms.gle/xCJ3V6ypMBHqEfKVA

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 

คุณ พรพรรณ พึ่งพิทักษ์ (ผึ้ง)
Ms. Pornpan Puengpitak
HRD Supervisor, Hatari Wireless Co.,ltd.
email: [email protected]
Mobile: 063-446-8951

ผศ.ดร.เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
email: [email protected]
โทร: 02-954-7300 ต่อ 498, 594