การอบรม ครูผู้สอนด้านเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.1

#ตัวจริงด้านเทคโนโลยี

วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ โดยภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดอบรม "ครูผู้สอนด้านเทคโนโลยี" ระดับชั้น ม. 1 ในกลุ่ม สาระวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 1 ให้แก่ครูในเขตกรุงเทำ นนทบุรี และปทุมธานี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ