กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเป็นผู้สอนวิชาเทคโนโลยี

               ตามที่ในปีการศึกษา 2561 สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจะต้องนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ไปใช้แทนมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเดิม โดยในปีการศึกษา 2561 ให้ใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่  1 และ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 นั้น
                ในการนี้ตามโครงการมหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง และเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเสนอการอบรมจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์  ที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนในวิชาด้านเทคโนโลยีด้วย  Active Learning  จนทำให้สำนักพิมพ์ประสานมิตร ได้เชิญให้   ผศ.ดร.เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ และ อ.นุชนาถ สัตย์วินิจ อาจารย์ประจำภาควิชาฯ แต่งตำราสำหรับการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์สำหรับมาตรฐาน ว.8 ด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะ ทางวิทยาลัยฯจึงเห็นว่าความรู้ความสามารถของอาจารย์ทั้งสองน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ในมาตรฐาน ว.8 ด้านเทคโนโลยีในโรงเรียนของท่าน ซึ่งจะทำให้การเตรียมตัวของครูผู้สอนวิชาดังกล่าวทำได้อย่างรวดเร็วและประหยัดงบประมาณ จึงขอเชิญครูที่จะเป็นผู้สอนในวิชาดังกล่าวในปีการศึกษา 2561 เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้
                1. การอบรมการเป็นผู้สอนวิชาเทคโนโลยี ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 27-28 มีนาคม 2561 
                2. การอบรมการเป็นผู้สอนวิชาเทคโนโลยี ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 24-25 เมษายน 2561
โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับการอบรมแบบลงมือปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ ยังได้รับตำราจากสำนักพิมพ์ประสานมิตร แผนการสอน เอกสารประกอบการสอน( ไฟล์ PowerPoint Slide) เฉลยแบบฝึกหัด และช่องทางการรับคำปรึกษาออนไลน์จากวิทยากรทั้งสองท่าน ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการสอนตลอดปีการศึกษา
 
มัครออนไลน์

จดหมายเชิญ