“60 Minutes Future Talk ตอน Learning Style สร้างคนอาชีวะยุค 4.0 ”

Word Didac ร่วมกับ วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ จัดเสวนาวิชาการครั้งที่ 5 “60 Minutes Future Talk ตอน Learning Style สร้างคนอาชีวะยุค 4.0 ” การเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองกับคณาจารย์อาชีวศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิกับเครือข่ายภาคเอกชนในการพัฒนานักเรียนอาชีวะเพื่อรองรับผู้ประกอบการและอุตสาหกรรม 4.0 อาธิเช่น คุณธเนศ เมฆลาย ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5 จ.ขอนแก่น กระทรวงอุตสาหกรรม ดร.มงคลชัย สมอุดร ที่ปรึกษาด้านมาตราฐานอาชีวศึกษาเกษตกรรมและประมง สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ผศ.ดร.ณรงค์เดช กีรติพรานนท์ คณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ คุณประวัฒน์ เปรมธีรสมบูรณ์  กรรมการผู้จัดการ บ.ทีทีเอส แอสเซสเซอร์รี่ จำกัด โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์ รองอธิการบดีสายงานสื่อสารแบรนด์ เป็นประธานในวันนี้