กองทุนกยศ./กรอ.

 

PRO BIG GANG
"สำหรับน้องๆๆ จบ ปวส.  มาเป็นแก๊งค์ เก่งยกก๊วน" กับโปรโมชั่นสุดปัง กับ วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ สาขาใดก็ได้ โดยมาจากโรงเรียนเดียวกัน

  • มาเรียน จำนวน 2 คน  รับส่วนลด คนละ 3,000 บาท 
  • มาเรียน จำนวน 3 คน  รับส่วนลด คนละ 5,000 บาท

    *** สำหรับน้องๆๆที่จบ ม. 6 และปวช. สามารถรับ โปร BIG GANG ของมหาวิทยาลัยได้  ***

กองทุนกยศ./กรอ.
หลักสูตรระดับปริญญาตรี วิทายาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ ที่สามารถกู้ กองทุน กยศ./กรอ.ได้

• สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ (กยศ./กรอ.)
• สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (กยศ./กรอ.)
• สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์ (กยศ./กรอ.)
• สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (กยศ.)

คุณสมบัติผู้ขอกู้ กรอ. นักศึกษาใหม่

• เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1
• อายุต้องไม่เกิน 30 ปี ในวันที่ 1 มกราคม (ปีที่สมัครเรียนและสมัครกู้)
• ไม่เคยกู้ กยศ. มาก่อน หรือ ต้องเป็นผู้กู้ กรอ. ต่อเนื่องจากสถาบันเดิม
• ไม่จำกัดรายได้ผู้ปกครอง
• เป็นผู้มีสัญชาติไทย
• ศึกษาที่สถาบันการศึกษาในประเทศไทย
• ไม่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาใด ๆ
• ไม่เป็นผู้ทำงานประจำในระหว่างศึกษาเล่าเรียน
• มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 2.00
• เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม อย่างน้อย 3 ชั่วโมง

จำนวนเงินที่กู้ได้

1. กู้เป็น ค่าเล่าเรียน
    จำนวนเงินกู้ได้ตามโครงสร้างหลักสูตร แต่ ไม่เกินวงเงินที่ สกอ. กำหนด และจำนวนเงินที่จัดสรรให้มหาวิทยาลัย (ประมาณ 70,000 บาท/ปี)
2. กู้เป็น ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
    กู้ได้เดือนละ 2,200 บาท (รายได้ครอบครัวต้องไม่เกิน 200,000 บาท/ปี)

คำถามที่พบบ่อย ???

ถ้าต้องการลงเรียน ภาคเรียนที่ 3 (summer) โดยไม่มีในหลักสูตร จะกู้ได้หรือไม่ ?
กู้ไม่ได้ ถ้าไม่มีในโครงสร้างหลักสูตร ต้องชำระเงินเอง แต่ ถ้ามีในโครงสร้างหลักสูตร สามารถกู้ได้ ทั้งนี้จำนวนเงินที่กู้รวมแล้วทั้งปีต้องไม่เกินวงเงินตามโครงสร้างหลักสูตร

สมมุติว่า วงเงินทั้งปี ตามโครงสร้างหลักสูตร คือ 50,000 บาท ลงทะเบียน ภาค 1  25,000 บาท และ ภาค 2   20,000 บาท  เท่ากับวงเงินเหลือที่สามารถลงเรียน summer ได้ 5,000 บาท ทั้งนี้ในโครงสร้างหลักสูตรต้องระบุว่า นศ.มีสิทธิ์ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 3 หรือ summer ด้วย 

นักศึกษามีสิทธิ์กู้ได้กี่ปี ?
ระดับ อุดมศึกษา กู้ได้ 4 ปี ตามหลักสูตร(ไม่เคยกู้ระดับอุดมศึกษา หรือ ระดับปริญญาตรี หรือระดับ ปวส.) และกู้ได้ 2 ปี (จบและกู้จาก ปวส. 2 ปีแล้ว)

ถ้ากู้ครบตามหลักสูตรแล้วยังไม่จบ กู้ได้อีกหรือไม่ ?
กู้ไม่ได้

สอบถามรายละเอีดเพิ่มเติม 02-954-7300 ต่อ 594

Update 17-06-2021