ปริญญาเอก

พ.ศ.2560 

พนิต ศุภศิริลักษณ์ (2560).Evacuation Times of High-Rise Buildings in Thailand.2nd International Conference on Economics and Management Innovations.

เด่นชัย  มณีนูญ (2560).A Proposed Framework for a Water-Energy Nexus in Water Treatment Plants.2nd International Conference on Economics and Management Innovations.

เชษฐณรงค์ เขื่อนแก้ว(2560).Recent Developments in Indoor Environmental Quality Mobile Units.2nd International Conference on Economics and Management Innovations.

ปริญญาโท

  ปีการศึกษา 2561

 • นายธีรนันท์ สุธาธรรมรัตน์ หัวข้อ การลดของเสียในกระบวนการผลิตแผงหน้าต่างอลูมิเนียมระบบผนังกระจกสำเร็จรูป
 • นางสาวลภัสรดา ลิ่มศิลา หัวข้อ การลดต้นทุนสินค้าคงคลังโดยใช้หลักการ ABC – VED Analysis : กรณีศึกษาโรงงานเครื่องผลิตสำอาง
 • นายปิยวัจน์ บุญเยี่ยม หัวข้อ การวิเคราะห์ต้นทุนวงจรชีวิตของรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลในประเทศไทย

  ปีการศึกษา 2560

 • นายชัชกรณ์ ศรัณย์เวชกุล หัวข้อ การลดต้นทุนความสูญเสียในโว่อุปทานความเย็น โดยใช่หลักการควบคุมกระบวนการ : กรณีศึกษาโรงงานผลิตขนมหวาน
 • นายสุปรีชา  เหมยเป็ง  หัวข้อ การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตด้วยระบบแขนกล :กรณีศึกษาการผลิตขึ้นรูปพลาสติกด้วยระบบสุญญากาศ.
 • นายอรรถกร เภรีฤกษ์ หัวข้อ การศึกษาแรงลมและการตอบสนองของอาคารสูงในบริเวณศูนย์กลางของกรุงเทพมหานคร ด้วยการทดสอบแบบจำลองในอุโมงค์ลม
 • นายเมษ วรรณบุปผา หัวข้อ การลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตกระจกหน้ารถยนต์ โดยใช้หลักควบคุมคุณภาพ ร่วมกับกระบวนการทางซิกส์ ซิกมา
 • นางสาววิชรา วงศ์สามัญ  หัวข้อ การศึกษาเทคนิคการพยากรณ์ยอดขายที่เหมาะสมสำหรับบริษัทผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • นายจุลพงษ์   ซอหะซัน หัวข้อ การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคลินิกกายภาพบำบัดในพื้นที่เขตหนองจอก
 • นายเจษฎา สัตย์วินิจ หัวข้อ การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนทำช่องทางรับชำระเงิน (Payment Gateway)ในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 • นายกฤษณะ   สุรินทร์   หัวข้อ การลดปริมาณของเสียในกระบวนการผลิตเลนส์ถ่ายภาพ     
 • ร.อ.นนทรัฐ ระหงษ์ หัวข้อ  การประเมินและปรับปรุงสมรรถนะทางด้านพลังงานของอาคารที่พักอาศัยของกองทัพอากาศ   

  ปีการศึกษา 2559

 • นางสาวนวพร  ฝอยพิกุล หัวข้อ การลดต้นทุนการบริหารสินค้าคงคลังในโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง ด้วยวิธีการทางโลจิสติกส์       
 • นายสุเมธ  ศรีสัมพันธ์ หัวข้อ การจัดเส้นทางการขนส่งสินค้าสำหรับบริษัทจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา บริษัทเอโอเอฟ อิเล็กทริคแอนด์ดีไซน์ จำกัด 
 • นายจักรพงษ์  เพ็งแจ่มแจ้ง  หัวข้อ  การปรับปรุงการบำรุงรักษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สำหรับเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
 • นายคมสัน วิสาวะโท   หัวข้อ การศึกษามาตรการการประหยัดพลังงานและประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของอาคารประเภทห้องสมุด : กรณีศึกษาอาคารห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ของกรุงเทพมหานคร
 • นายอนุวัฒน์  จันมะโน หัวข้อ การประยุกต์ใช้เทคนิค TOPSIS ในการคัดเลือกตำแหน่งที่ตั้งชุมสายกรณีศึกษาชุมสายสาขาย่อยเกตเวย์หนองคายของบริษัทยูไนเต็ดอินฟอร์เมชั่นไฮเวย์จำกัด
 • นางสาวอุลัยพร  หลังแก้ว หัวข้อ การเปรียบเทียบการสร้างคลังสินค้าอาหารแช่เย็นกับการใช้ผู้ให้บริการบริษัทในเครือ