โครงสร้างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 

วิชาปรับพื้นฐาน
- ไม่นับหน่วยกิต
วิชาบังคับ
12 หน่วยกิต
วิชาสัมมนา
 6  หน่วยกิต
วิชาเลือก
6  หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
36  หน่วยกิต
รวม
54  หน่วยกิต