คณาจารย์ และ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำสาขา


ผศ.ดร.ศุภรัชชัย วรรัตน์
 

ผศ.ดร.ศุภรัชชัย วรรัตน์
ผู้อำนวยการหลักสูตร

 • ตึกวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 2
 • โทร. 02-9547300 ต่อ 600
 • อีเมล. vorarat@dpu.ac.th

ผศ.ดร.ศุภรัชชัย วรรัตน์
 

ผศ.ดร.ศุภรัชชัย วรรัตน์

NATIONAL JOURNAL/CONFERENCE PUBLICATIONS

 • นายชัชกรณ์ ศรัณย์เวชกุล , ผศ.ดร.ศุภรัชชัย วรรัตน์ (2561).การลดต้นทุนความสูญเสียในโว่อุปทานความเย็น โดยใช่หลักการควบคุมกระบวนการ : กรณีศึกษาโรงงานผลิตขนมหวาน .การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 .7-9  สิงหาคม 2561
 • นายสุปรีชา  เหมยเป็ง , ผศ.ดร.ศุภรัชชัย วรรัตน์ (2561).การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตด้วยระบบแขนกล :กรณีศึกษาการผลิตขึ้นรูปพลาสติกด้วยระบบสุญญากาศ.การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ระดับชาติ ครั้งที่ 8.21 มิถุนายน 2561
 • Suparatchai Vorarat,Aumnad Phdungsilp,Nattapat Areerakulkan,Chetnarong Kueankaeo (2561).Smart Indoor Environmental Quality (IEQ) Online Monitoring Mobile Unit ‚ s Architecture.ในงาน ประชุมวิชาการ Asian Conference on Engineering and Natural Sciences ระหว่างวันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ Osaka ประเทศญี่ปุ่น 
 • Suparatchai Vorarat,Kerkrat Tangvonguthai (2561).A Review on Tools of Maintenance Management Systems in Buildings.ในงาน ประชุมวิชาการ Asian Conference on Engineering and Natural Sciences ระหว่างวันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ Osaka ประเทศญี่ปุ่น 
 • Total cost of ownership analysis of alternative gasoline and gasoline hybrid electric vehicle in Thailand ในงานประชุมวิชาการ Annual Conference on Engineering and Applied Science  ระหว่างวันที่ 6 – 9  พฤศจิกายน 2560 ณ Fukuoka ประเทศญี่ปุ่น
 • ศุภรัชชัย วรรัตน์,เมษ วรรณบุปผา (2560).การลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตกระจกหน้ารถยนต์ โดยใช้หลักควบคุมคุณภาพร่วมกับกระบวนการทางซิกส์ ซิกมา.ในการประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 มหาวิทลัยแม่โจ้ 
 • ศุภรัชชัย วรรัตน์,เจษฎา สัตย์วินิจ (2560).การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนทำช่องทางรับชำระเงิน (Payment Gayeway) ในหลวงนครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว.ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2560.

 • ศุภรัชชัย  วรรัตน์,นวพร ฝอยพิกุล (2560).การลดต้นทุนการบริหารสินค้าคงคลังในโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง ด้วยวิธีการทางโลจิสติกส์.ในการประชุมวิชาการวลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 6 (น.708-720)  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.

 • Life Cycle Cost Model for Estimating and Forecasting Future Budget Needs for Machinery ในงานประชุมวิชาการ Asian Conference on Engineering and Natural Sciences ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2560 ณ Sapporo Convention Center ประเทศญี่ปุ่น
 • ศุภรัชชัย  วรรัตน์,อนุวัฒน์  จันมะโน (2559).การประยุกต์ใช้เทคนิค TOPSIS ในการคัดเลือกตำแหน่งที่ตั้งชุมสาย กรณีศึกษา ชุมสายสาขาย่อย เกตเวย์ หนองคาย ของบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด.ในการประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 1 (น.228-234).นนทบุรี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.

 • ศุภรัชชัย  วรรัตน,บุญชัย แซ่ลิ้ว,จักรพงษ์ เพ็งแจ่มแจ้ง(2559).การออกแบบและพัฒนาเครื่องล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเพื่อลดต้นทุนในการบำรุงรักษา.ในการประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 1 (น.299-306).นนทบุรี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 • ศุภรัชชัย  วรรัตน์,ไกรวัฒน์  พิมพ์พัทนี (2559).การพัฒนาโปรแกรมการวางแผนและควบคุมกระบวนการขึ้นรูปชิ้นส่วนเซฟ กรณีศึกษา  :  โรงงานผลิตตู้เซฟนิรภัย.ในการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6.กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยศิลปากร

 • ผศ.ดร.ศุภรัชชัย วรรัตน์,น.ส.วัชรากร  อรุณวิราม(2558,8 พฤษภาคม).การลดเวลาสูญเปล่าและของเสียในกระบวนการขึ้นรูปพลาสติกด้วยระบบสุญญากาศ.ในการประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 5(น.F394-โ408).นนทบุรี : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์.

 • ผศ.ดร.ศุภรัชชัย วรรัตน์,นายภานุสิทธิ์  กำปั่นทอง(2557).การออกแบบและพัฒนาเครื่องตัดแผ่นฉนวนกันความร้อน ประสิทธิภาพสูงเพื่อลดต้นทุนในกระบวนการผลิต.ใน การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหกรรม(น.116).สมุทรปราการ.

 • ผศ.ดร.ศุภรัชชัย วรรัตน์,นายอฐิลักษณ์  เตียวติ(2557).การปรับปรุงกระบวนการการผลิตเพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิต โดยใช้หลักควบคุมคุณภาพ 7 อย่าง : กรณีศึกษาการผลิตขึ้นรูปพลาสติกด้วยระบบสุญญากาศ.ในการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหกรรม IE Network Conference 2014(น.119)สมุทรปราการ.

 • ผศ.ดร.ศุภรัชชัย วรรัตน์,นายรุ่งเพชร  สุวรรณ(2557).การออกแบบและพัฒนาเครื่องบรรจุน้ำเพื่อเพิ่มผลิตภาพในกระบวนการผลิต : กรณีศึกษาในโรงงานผลิตน้ำนมข้าวโพด.ในการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหกรรม IE Network Conference 2014(น.118)สมุทรปราการ.

 • ผศ.ดร.ศุภรัชชัย วรรัตน์,นายอัษฎาวุฒิ  นฤภัย(2557).การศึกษาอัตราการใช้เชื้อเพลิงจริงของรถบรรทุกที่ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงและการศึกษาการลดต้นทุนการใช้เชื้อเพลิงด้วยระบบเชื้อเพลิงร่วม.ใน การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหกรรม(น.57)สมุทรปราการ.

 • ผศ.ดร.ศุภรัชชัย วรรัตน์,นายจิรวัฒน์  กิติชาติพยัคฆ์(2557).การปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกเพื่อลดการคืนงาน.ใน การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหกรรม (น.89)สมุทรปราการ.

 • ผศ.ดร.ศุภรัชชัย วรรัตน์, ดอกเตอร์อนุกูล  ตันติมาสน์ (2557,สิงหาคม-พฤศจิกายน).การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทดแทนบนรถคุ้มครองของโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2.วารสารบัณฑิตศึกษา ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ (3)(1), 1262-1273


ดร.ประศาสน์ จันทราทิพย์
 

ดร.ประศาสน์ จันทราทิพย์
อาจารย์ประจำหลักสูตร

 • วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • M.S.EE. (Electrical Engineering), University of Texas, AUSTIN
 • Ph.D. (Applied Physics), Steven Institute of technology

 


ดร.ประศาสน์ จันทราทิพย์
 

ดร.ประศาสน์ จันทราทิพย์

 SCHOLARLY ACTIVITY

 • อาจารย์พิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อาจารย์พิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย
 • ประธานกรรมการสาขาช่างไฟฟ้า สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมแรงงาน
 • กรรมการมาตรฐานอุตสาหกรรมหลายคณะ ส.ม.อ.
 • กรรมการ กว. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • ประธานสหพันธ์สมาคมไฟฟ้า กลุ่มประเทศอาเซียน (AFEEC) ASEAN
 • ประธานวิชาการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
 • ทีปรึกษาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย สาขาไฟฟ้า
 • ประธานที่ปรึกษาช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
 • ประธานกรรมการวิชาการ คณะที่ 129 และคณะที่ 195 ส.ม.อ. กระทรวงอุตสาหกรรม
 • ผู้ชำนาญการพิเศษ สภาวิศวกร
 • ที่ปรึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

อาจารย์นิตยา จันทร์เรือง มหาผล
 

อาจารย์นิตยา จันทร์เรือง มหาผล
อาจารย์ประจำหลักสูตร

 • วศ.บ. (อุตสาหการโรงงาน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • M.P.H. (Public Health Engineering), University of Michigan, U.S.A.

 


อาจารย์นิตยา จันทร์เรือง มหาผล
 

อาจารย์นิตยา จันทร์เรือง มหาผล

NATIONAL JOURNAL PUBLICATIONS/TEXTBOOKS

 • แผนและยุทธศาสตร์ของไทยในสามทศวรรษ: เมตาบอลิกซินโดรม , 2554, 20, 2, วารสารวิชาการสาธารณสุข
 • โมเดลคาดการณ์ความต้องการแพทย์เฉพาะทางในประเทศพัฒนา , 2553, 19, 1, วารสารวิชาการสาธารณสุข
 • เบาหวานในไทย : บทเรียนจากนโยบายของประเทศพัฒนา, 2550, 1, 2,วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข
 • ความเป็นธรรมในระบบสุขภาพไทย: ประสบการณ์ของผู้บริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข, 2548, 14, 3, วารสารวิชาการสาธารณสุข
 • ภาวะมลพิษในน้ำพุร้อนธรรมชาติ-แก้ไขได้ , 2547, 13, วารสารวิชาการสาธารณสุข
 • กลุ่มอาการอาคารป่วย-โรคเหตุความศิวิไลซ์, 2546, 12, วารสารวิชาการสาธารณสุข
 • สถานพักผ่อนเสริมสุขภาพ (สปา) และน้ำพุธรรมชาติ , 2546, 12, วารสารวิชาการสาธารณสุข
 • ความรู้ปัจจุบันเกี่ยวกับกัญชา , 2446, 12, วารสารวิชาการสาธารณสุข
 • สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องมลพิษทางอากาศและปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับสากล เล่มที่ 15
 • ตำรา มลภาวะทางอากาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พิมพ์ครั้งที่ 5)
 • ตำรา กฏหมายควบคุมมลพิษทางอากาศ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ตำรา กฏหมายควบคุมมลพิษทางน้ำ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ตำรา วิทยาศาสตร์สุขภาพ: มลพิษทาอากาศและเสียง  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ตำรา Air pollution control มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี
 • ตำรา การทบทวนเบื้องต้นสถานการณ์มลพิษทางอากาศ สำนักงานคณะกรรมการระบาดวิทยา
 • ตำรา โลกร้อน-กรมอนามัย
 • ตำรา Thailand country profile on drinking water supply and sanitation (องค์การอนามัยโลก)
 • ตำรา Solid waste management in Thailand (องค์การอนามัยโลก)
 

 


ผศ.ดร.อำนาจ ผดุงศิลป์
 

ผศ.ดร.อำนาจ ผดุงศิลป์
อาจารย์ประจำหลักสูตร

 • Tekn. Dr. (Building Service and Energy Systems) KTH Royal Institute of Technology, Sweden
 • Ph.D.(Industrial Engineering) King Mongkut's University of Technology North Bangkok, Thailand
 • Certificate (Development) Hiroshima University, Japan
 • Tekn. Lic. (Energy Technology) KTH Royal Institute of Technology, Sweden
 • M.Sc. (Sustainable Energy Engineering) KTH Royal Institute of Technology, Sweden
 • Post Grad Certificate (Renewable Energy Systems) IIT-Delhi, India
 • B.Ind.Tech (Mechanical Engineering) Sripatum University, Thailand

ผศ.ดร.อำนาจ ผดุงศิลป์
 

ผศ.ดร.อำนาจ ผดุงศิลป์

NATIONAL JOURNAL/CONFERENCE PUBLICATIONS

 • นายเชษฐณรงค์ เขื่อนแก้ว ,ผศ.ดร.อำนาจ ผดุงศิลป์ผศ.ดร.ศุภรัชชัย วรรัตน์,ดร.ณัฐพัชร์ อารีรัชกุลกานต์.(2018).Smart indoor environmental quality online monitoring mobile unit's architecture.ประชุมวิชาการ Asian Conference on Engineering and Natural Sciences .6 - 8  กุมภาพันธ์ 2561

 • ผศ.ดร.อำนาจ ผดุงศิลป์.(2018).Energy Planning Framework Based on Multi-objective Optimization Approach for University Campus Building .ประชุมวิชาการ International Conference on Engineering,Science and Applications .16-18  สิงหาคม 2560

 • นายเด่นชัย  มณีนูญ, ผศ.ดร.อำนาจ ผดุงศิลป์ (2018).Study on the evacuation time of high-rise buildings in Thailand by simulation model.ประชุมวิชาการ International Conference on Engineering,Science and Applications .16-18  สิงหาคม 2560

 • นายพนิต ศุภศิริลักษณ์,ผศ.ดร.อำนาจ ผดุงศิลป์ (2018).Study on the Energy Usage in Water Treatment Plant by Sankey Diagram.ประชุมวิชาการ International Conference on Engineering,Science and Applications .16-18  สิงหาคม 2560

 • นายอรรถกร เภรีฤกษ์ ,ผศ.ดร.อำนาจ ผดุงศิลป์ (2559).การศึกษาแรงลมของอาคารสูงในบริเวณศูนย์กลางของกรุงเทพมหานคร ด้วยการทดลองแบบจำลองในอุโมงค์ลม (NIRC 2017).ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 45 .2 -3  ธันวาคม 2560  

 • นายอรรถกร เภรีฤกษ์ ,ผศ.ดร.อำนาจ ผดุงศิลป์ (2559).การศึกษาการสั่นไหวของอาคารสูงเนื่องจากแรงลมในบริเวณศูนย์กลางของกรุงเทพมหานครด้วยการทดสอบแบบจำลองในอุโมงค์ลม . การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครั้งที่  3 .24 -25 พฤษภาคม 2561

 •  ผศ.ดร.อำนาจ ผดุงศิลป์ ,ดร.ณัฐพัชร์ อารีรัชกุลกานต์ (2018).'The Contribution of Wooden Buildings to the Sustainable Development Goals .ประชุมวิชาการ The 14th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium (EMSES2018).3- 6 เมษายน 2561 

 • เรืออากาศเอกนนทรัฐ  ระหงษ์,ผศ.ดร.อำนาจ ผดุงศิลป์ (2018).การประเมิณและปรับปรุงสมรรถนะทางด้านพลังงานของอาคารที่พักอาศัยของกองทัพอากาศ.ประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14.13-15 มิถุนายน 2561

 • Phdungsilp, A.(2017).Towards the Development of Nearly Zero Energy Buildings in Thailand and Policy Implications.13th Eco-Energy and Materials Science and Engineering SymposiumUdonthani, Thailand .1-4 ธ.ค.2559

 • นายคมสัน วิสาวะโท,ผศ.ดร.อำนาจ ผดุงศิลป์.(2017).Analysis of Energy Performance Improvements and Economic Impacts for Discovery Learning Libraries of Bangkok Metropolitan Administration.Proceedings of the 5th International Electrical Engineering Congress,277-280.8–10 March 2017

 • นายเชษฐณรงค์ เขื่อนแก้ว,ผศ.ดร.อำนาจ ผดุงศิลป์,(2017).Recent Trends and Pathways in the UN Sustainable Development Goal 7 in Thailand.International Conference on Economics and Management Innovations Bangkok, Thailand.15-16 July 2017

 • นายเด่นชัย  มณีนูญ ,ผศ.ดร.อำนาจ ผดุงศิลป์.(2017).A Proposed Framework for a Water-Energy Nexus in Water Treatment Plants.2nd International Conference on Economics and Management Innovations Bangkok, Thailand.15–16 July 2017

 • นายพนิต ศุภศิริลักษณ์, ผศ.ดร.อำนาจ ผดุงศิลป์ .(2017).Evacuation Times of High-Rise Buildings in Thailand.2nd International Conference on Economics and Management Innovations Bangkok, Thailand.15–16 July 2017

 • Phdungsilp, A. and Martinac, I., (2016). Distributed energy resources systems towards carbon-neutral urban development: A review and application. International Journal of Energy and Environment 7(1), pp. 77–88.

 • Phdungsilp, A. and Martinac, I., (2016). A Multi-objective Energy Planning Framework towards Sustainable Campus Development, In: Proceedings of the International Conference on “Engineering & Technology, Computer, Basic & Applied Sciences” – ECBA-2016, 20–21 July 2016, Hong Kong.

 • Phdungsilp, A. and Areerakulkan, N., (2016). A Fuzzy TOPSIS Approach to Assessing Energy Security of Thailand’s Energy Scenarios, In: Proceedings of the Seoul International Conference on Applied Science and Engineering, 5–7 July 2016, Seoul, South Korea.

 • Phdungsilp, A. and Nawong,M.,(2016). Design of Boost Converters for Photovoltatic and Battery Hybrid Power Sources, In: Proceedings of the Seoul International Conference on Applied Science and Engineering, 5–7 July 2016, Seoul, South Korea.

 • ผศ.ดร.อำนาจ ผดุงศิลป์,สุธาสินี ไหมทอง (2559).การศึกษาการจัดการด้านอัคคีภัยในอาคารโรงเรียนอนุบาล :กรณีศึกษาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยลัยรังสิต.วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 • ผศ.ดร.อำนาจ ผดุงศิลป์,สุธี  ศุขะบุตร(2559).การสร้งจุดควบคุมทางดิ่งในพื้นที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 • ผศ. ดร.อำนาจ ผดุงศิลป์,นางสาวคุณากร ปาลสวัสดิ์ (เดือนเมษายน - กรกฎาคม).การวิเคราะห์และเปรียบเทียบการใช้ปั๊มความร้อนเพื่อประหยัดพลังงานในโรงพยาบาล.วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 • ผศ.ดร.อำนาจ ผดุงศิลป์(2015). The Role of Energy Efficiency in Decarbonizing Thailand’s Energy System. In Proceedings of the 7th PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology (ICET2015), Phuket, Thailand.

 • ผศ.ดร.อำนาจ ผดุงศิลป์(2015). Assessing energy security performance in Thailand under different scenarios and policy implications. Accepted for Publication in Energy Procedia, Elsevier.

 • Phdungsilp, A., (2015). MSW-based Combined Cooling, Heating and Power Systems: Technology and Policy Options, In: Proceedings of the 13th International Symposium on East Asian Resources Recycling Technology (EARTH2015), 1–4 November 2015, Pattaya, Thailand.  

 • Phdungsilp, A., (2015). Assessing energy security performance in Thailand under different scenarios and policy implications. Energy Procedia 79, pp. 982–987.

 • Phdungsilp, A. and Khemapatapan, C., (2015). A Study on Strategic Urban Energy Use and Carbon Management towards Low-Carbon City in Thailand. Naresuan University Engineering Journal 10(2), pp. 47–54.

 • ผศ.ดร.อำนาจ ผดุงศิลป์(2014). The Effect of Policy on Photovoltaic Competitiveness: Analysis on household on-grid application in rural Thailand. In Proceedings of the 9th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems,Venice – Istanbul.

ดร.สัณห์ รัฐวิบูลย์
 

ดร.สัณห์ รัฐวิบูลย์
อาจารย์ประจำหลักสูตร

 • วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • D.Eng (Industrial and System Engineering) Asian Institute of Technology, AIT

 


ดร.สัณห์ รัฐวิบูลย์
 

ดร.สัณห์ รัฐวิบูลย์

 • A multiple-criteria decision-making model for evaluating sustainability of business enterprises, by San Rathviboon; Mario T. Tabucanon; Muttucumaru Sivakumar, International Journal of Industrial and Systems Engineering (IJISE), Vol. 14, No. 3, 2013.

 • Vendor Evaluation System for a Sustainable Supply Chain Management, by Rathviboon, S., Tabucanon, M.T., and Sivakumar, M., International Journal of Logistics and Supply Chain Management Systems, Vol. 3, No. 1, May 2009, p 80-86.

 • A Conceptual Framework of an Evaluation System for Faculty in Sustainability Context, San Rathviboon, National and International Conference North-Eastern University NEUNIC 2018.

 • AHP Technique in Secondary School Decision Making, San Rathviboon, Annual Industrial Engineering Network Conference 2018.

 • Case study in “PACS system” for decision management, by San Ratviboon, Office of the Higher Education Commission, 2011.

ดร.สมหญฺิง งามพรประเสริฐ
อาจารย์ประจำหลักสูตร

 • วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปร.ด.(เทคโนโลยีพลังงาน), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

ดร.สมหญฺิง งามพรประเสริฐ

NATIONAL JOURNAL/CONFERENCE PUBLICATIONS

 • สมหญิง งามพรประเสริฐ, การเพิ่มผลิตภาพการทำงานของบุคลากรด้วยการจัดสภาพแวดล้อมการทำงาน, การประชุมวิชาการการบริหารและการจัดการ, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 17 - 18 ตุลาคม2549.
 • สมหญิง งามพรประเสริฐ และ สุปราณี คำเอี่ยม, ผลกระทบต่อระบบกล้ามเนื้อและสายตาจากการเล่นอินเตอร์เน็ตและเกมออนไลน์ในวัยรุ่น, การประชุมวิชาการการบริหารและการจัดการ, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 17 - 18 ตุลาคม2549.
 • สมหญิง งามพรประเสริฐ,การเพิ่มผลผลิตของกระบวนการผลิตยางพาราแผ่น:กรณีศึกษาสวนยางจังหวัดชุมพร, การประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกต์ประจำปี 2549 วันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2549.
 • สมหญิง งามพรประเสริฐ, กรอบการวิเคราะห์เสนอแนะสำหรับการวิเคราะห์ต้นทุนวัฎจักรชีวิตของอาคารที่พักอาศัย , การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2547 วันที่ 20-22 ตุลาคม2547.
 • สมหญิง งามพรประเสริฐ, ความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนโยบายความปลอดภัยสารสนเทศองค์การในทรรศนะของบุคลากร:กรณีศึกษา", การประชุมวิชาการการบริหารและการจัดการ, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 20 - 21 ต.ค. 2548.
 • สมหญิง งามพรประเสริฐ, ;การประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลองเชิงวิศวกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตของกระบวนการการผลิตยางพาราแผ่น: กรณีศึกษาของสวนยางจังหวัดชุมพร", การประชุมข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการประจำปีพุทธศักราช 2548, ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ 3 - 5 ต.ค. 48.
 • สมหญิง งามพรประเสริฐ และ ชูเวช ชาญสง่าเวช, ความสัมพันธ์ในด้านลูกโซ่การป้อนชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย:การประชุมข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปีพุทธศักราช 2541, ขอนแก่น.
 • อัมพิกา ไกรฤทธิ์ และคณะฯ, "การบริหารการเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย", สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, กรุงเทพฯ, 2541.

อาจารย์ อรดี พฤติศรันยนนท์
 

อาจารย์ อรดี พฤติศรันยนนท์
อาจารย์ประจำหลักสูตร

 • บธ.บ.(ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540
 • วท.ม. (การจัดการระบบสารสนเทศ), เกียรตินิยม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2543
 • Ph.D.(Information Technology) Murdoch University, AUS, 2556

 


อาจารย์ อรดี พฤติศรันยนนท์
 

อาจารย์ อรดี พฤติศรันยนนท์

 NATIONAL JOURNAL/CONFERENCE PUBLICATIONS

 • อรดี พฤติศรัณยนนท์, การวิเคราะห์ระดับความก้าวหน้าของการดำเนินงานแบบลีน (An Evaluation of the Maturity Levels of Lean Implementation), การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ, 7-8 กรกฎาคม 2559.
 • Oradee Preutisrunyanont, Chris Hicks, Tom McGovern, and Adrian Small. An analysis of the development of the capability to implement and sustain Lean: a case study based approach, 25th Annual Australian and New Zealand Academy of Management Conference, Wellington, New Zealand, 7-9 December 2011.
 • Oradee Preutisrunyanont, Christian Hicks and Tom McGovern, A Resource-based View Perspective on Lean Production: A Case Study, 24th Annual Australian & New Zealand Academy of Management Conference, December 2010.
 • Oradee Preutisrunyanont, Christian Hicks and Tom McGovern, The development of a resource based framework for evaluating the implementation of Lean Production, Sixteenth International Working Seminar on Production Economics, 1-5 March 2010.
 • ประยุทธ ดันไหม ติกะ บุนนาค, อรดี พฤติศรัณยนนท์ และ ประพนธ์ ยวงบุญเยี่ยม, ความเป็นไปได้ของการใช้พัดลมเย็นแบบระเหยน้ำ, “วารสารสุทธิปริทัศน์”, 2549, เล่มที่ 20, ฉบับที่ 60, หน้า 91-101.
 • ธนากร เลาหรัชตธานินทร์, สุภัทรชัย จามพัฒน์ และ อรดี พฤติศรัณยนนท์, การประชุมวิชาการเรื่อง "การลดต้นทุนโดยใช้เทคนิควิศวกรรมคุณค่า: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมการผลิตตัวยึดปั๊มหัวฉีด", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2547 วันที่ 20-22 ตุลาคม 2547.
 • อรดี พฤติศรัณยนนท์, การตื่นตัวสู่ความเป็นหนึ่งด้วย Agile Manufacturing, “Engineering Today”, กรกฎาคม 2547, ปีที่ 2 ฉบับที่ 19 หน้า 100