แผนการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 

แผนการศึกษา

ปีที่ 1  
ภาคการศึกษาที่ 1 (7 หน่วยกิต) ภาคการศึกษาที่ 2 (10 หน่วยกิต)
รหัสวิชา  ชื่อ หน่วยกิต รหัสวิชา  ชื่อ หน่วยกิต
EM811 ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการวิศวกรรม 3 EM902 สัมมนาการวิจัย 2  1
EM813 การจัดการทางวิศวกรรมคุณภาพ 3 EM8xx วิชาเลือก   2 วิชา 6
EM901 สัมมนาการวิจัย 1 1 EM901 วิทยานิพนธ์ 3
ปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1 (7 หน่วยกิต) ภาคการศึกษาที่ 2 (7 หน่วยกิต)
รหัสวิชา  ชื่อ หน่วยกิต รหัสวิชา  ชื่อ หน่วยกิต
EM903 สัมมนาการวิจัย 3     1 EM904 สัมมนาการวิจัย 4 1
EM901 วิทยานิพนธ์ 6 EM901 วิทยานิพนธ์ 6
ปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1 (10 หน่วยกิต) ภาคการศึกษาที่ 2 (10 หน่วยกิต)
รหัสวิชา  ชื่อ หน่วยกิต รหัสวิชา  ชื่อ หน่วยกิต
EM905 สัมมนาการวิจัย 5    1 EM906 สัมมนาการวิจัย 6 1
EM901 วิทยานิพนธ์ 9 EM901 วิทยานิพนธ์ 9
                                                      ภาคฤดูร้อน (3 หน่วยกิต)      
EM901 วิทยานิพนธ์ 3