ผศ.ดร.ศุภรัชชัย วรรัตน์
ผู้อำนวยการหลักสูตร

 • ตึกวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 2
 • โทร. 02-9547300 ต่อ 600
 • อีเมล. vorarat@dpu.ac.th

ดร.ประศาสน์ จันทราทิพย์
อาจารย์ประจำหลักสูตร

 • วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • M.S.EE. (Electrical Engineering), University of Texas, AUSTIN
 • Ph.D. (Applied Physics), Steven Institute of technology

อาจารย์นิตยา จันทร์เรือง มหาผล
อาจารย์ประจำหลักสูตร

 • วศ.บ. (อุตสาหการโรงงาน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • M.P.H. (Public Health Engineering), University of Michigan, U.S.A

อาจารย์ อรดี พฤติศรันยนนท์
อาจารย์ประจำหลักสูตร

 • บธ.บ.(ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540
 • วท.ม. (การจัดการระบบสารสนเทศ), เกียรตินิยม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2543
 • Ph.D.(Information Technology) Murdoch University, AUS, 2556

ดร.สัณห์ รัฐวิบูลย์
อาจารย์ประจำหลักสูตร

 • วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • D.Eng (Industrial and System Engineering) Asian Institute of Technology, AIT

ดร.สมหญฺิง งามพรประเสริฐ
อาจารย์ประจำหลักสูตร

 • วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปร.ด.(เทคโนโลยีพลังงาน), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผศ.ดร.อำนาจ ผดุงศิลป์
อาจารย์ประจำหลักสูตร

 • วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Tekn. Dr. (Building Service and Energy Systems) KTH Royal Institute of Technology, Sweden
 • Ph.D.(Industrial Engineering) King Mongkut's University of Technology North Bangkok, Thailand
 • Certificate (Development) Hiroshima University, Japan
 • Tekn. Lic. (Energy Technology) KTH Royal Institute of Technology, Sweden
 • M.Sc. (Sustainable Energy Engineering) KTH Royal Institute of Technology, Sweden
 • Post Grad Certificate (Renewable Energy Systems) IIT-Delhi, India
 • B.Ind.Tech (Mechanical Engineering) Sripatum University, Thailand