ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท

 • แบบฟอร์มวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์/ สารนิพนธ์/ งานค้นคว้าอิสระ (ปริญญาโท)
  • บศท.01 แบบฟอร์มขออนุมัติหัวข้อ
  • บศท.02 แบบฟอร์มขอนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
  • บศท.03 แบบฟอร์มการอนุมัติสอบ
  • บศท.04 แบบฟอร์มการส่งเค้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับแก้ไข
  • บศท.05 แบบฟอร์มการส่งรูปเล่มฉบับสมบูรณ์

 • คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ เริ่ม ปี 2552
 • ปฏิทินวิทยานิพนธ์
 • รูปแบบการพิมพ์บทความสำหรับนักศึกษารหัสนำหน้า 48 เป็นต้นไป
 • แบบฟอร์มวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์/ สารนิพนธ์/ งานค้นคว้าอิสระ (ปริญญาโท)
  • บว.02 แบบฟอร์มขออนุมัติการจองหัวข้อวิทยานิพนธ์
  • บว.03 แบบฟอร์มขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
  • แบบฟอร์มแต่งตั้งอาจารย์ผู้ช่วยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
  • บว.04 แบบฟอร์มขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าเค้าโครงวิทยานิพนธ์
  • บว.05 แบบฟอร์มการส่งเค้าโครงฉบับสมบูรณ์
  • บว.07 แบบฟอร์มขอรับการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์/ ภาคนิพนธ์
  • บว.08 แบบฟอร์มขออนุมัติสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์
  • บว.09 แบบฟอร์มรับรองการแก้ไขฉบับสมบูรณ์วิทยานิพนธ์/ ภาคนิพนธ์/ สารนิพนธ์

คลายปัญหาข้อสงสัยหรับการทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

1. สำหรับคนที่จบคอร์สเวริคแล้วหรือกำลังเรียนคอร์สเวิร์คตัวสุดท้ายและมีหัวข้อที่จะทำการวิจัยอย่างชัดเจนต้องมาเขียน บว.02 ขอจองหัวข้อ และ บว.03 ขอแต่งตั้งที่ปรึกษากับทางสาขาวิชาก่อนเพื่อป้องกันที่อื่นๆเค้าเอาชื่อมาเขียนซ้ำ ปกติต้องตรวจสอบแล้วรออนุมัติด้วยซ้ำถึงจะทำการวิจัยต่อได้ ถ้าเกิดเรื่องเรามีชื่อซ้ำหรือคล้ายๆใครจะต้องเปลี่ยนหัวข้อ และเอกสารที่ต้องใช้แนบก็คือใบโครงสร้างหลักสูตรและนักศึกษาต้องมีเกรดเฉลี่ยที่ 3.00 และผ่านวิชาภาษาอังกฤษหรือมีผลสอบเทียบเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

2.สำหรับผู้ที่ทำการวิจัยไปแล้วและอาจารย์ที่ปรึกษามีความเห็นว่าสมควรเปิดเล่มได้ให้เขียน บว.04 ขอสอบโครงร่าง (เปิดเล่ม) ต้องแนบเอกสารคือใบแจ้งการลงทะเบียนรายวิชาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ก่อนโดยที่ค่าสอบ1500บาทนั้นทางระบบของมหาวิทยาลัยได้เก็บพร้อมกับรายวิชาเค้าโครงเรียบร้อย พร้อมกับทำเล่มมาส่งทั้งหมด 5 เล่ม โดยที่ หนึ่งเล่มเพื่อทำเรื่องส่งบัณฑิตวิทยาลัย อีกสี่เล่มเพื่อส่งคณะกรรรมการ

3.เมื่อยื่นเอกสารขอสอบวิทยานิพนธ์พร้อมเล่ม สาขาวิชามีความจำเป็น ต้องใช้เวลาในการทำเรื่องสอบประมาณ 3 วัน เพื่อดำเนินการต่างๆเช่นการเบิกค่าสอบให้กรรมการ เบิกค่าอาหารว่าง จองห้อง ทำจดหมายเชิญกรรมการซึ่งต้องผ่านหลายฝ่ายที่รับผิดชอบ หากใครมาขอส่งเอกสารวันเสาร์ก็จะมีค่าเท่ากับส่งวันอังคารถัดไป เนื่องจาก ไม่มีใครเซ็นอนุมัติงานต่อไปได้ ฉะนั้นเข้าใจโดยทั่วกันด้วยนะคะ


ตัวอย่างวิทยานิพนธ์

 • ความคิดเห็นของพนักงานโรงพยาบาลนนทเวชที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานภายหลังได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001: 2000 Abstract
 • การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย Abstract
 • ความคิดเห็นต่อนโยบายการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Abstract
 • ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารไทยของผู้บริโภค กรณีศึกษา เขต Miami - Dade County มลรัฐฟลอริด้าประเทศสหรัฐอเมริกา Abstract
 • ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคนมแคลเซียมสูงในกลุ่มผู่สูงอายุ ในเขตกรุงเทพมหานคร Abstract