คณะวิศวกรรมศาสตร์ตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการต่างที่เกิดขึ้นในโรงงานและภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเช่น การผลิตโรงงานคลังสินค้าและโลจิสติกส์ พลังงานและสิ่งแวดล้อมในอาคารและโรงงาน เป็นต้น  ซึ่งต้องบูรณาการระหว่างกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงได้พัฒนาหลักสูตรนี้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ที่ทำงานในโรงงานภาคอุตสาหกรรม และที่เกี่ยวข้อง สะท้อนต่อกระบวนการทำงานที่เกิดขึ้น โดยมุ่งสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถที่ผสมผสานระหว่าง งานด้านวิศวกรรมและด้านธุรกิจ เพื่อนำไปปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ พร้อมเป็นผู้นำในการบริหารงานด้านอุตสาหกรรมหรือด้านรัฐวิสาหกิจได้อย่างเหมาะสม โดยมีการแบ่งกลุ่มวิชาเรียนแยกเป็น 4 กลุ่มวิชาดังนี้

 • การจัดการการผลิตและเทคโนโลยี
 • การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • การจัดการทรัพยากรอาคารและพลังงาน
 • การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรม

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 • ชื่อเต็ม(ภาษาไทย) วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทางวิศวกรรม)
 • ชื่อย่อ(ภาษาไทย) วศ.ม. (การจัดการทางวิศวกรรม)
 • ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ) Master of Engineering in Engineering Management
 • ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ) M.Eng. (Engineering Management)

ค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร

ค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 189,000 บาท
- เหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา 31,500 บาท 3 เทอมต่อปี
- หลักสูตร 2 ปี
- มอบตัว 9,000 บาท
ค่าเทอมสามารถแบ่งผ่อนชำระเงิน ได้ 3 งวด

ระบบการศึกษา

เรียนเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียว โดยการจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค ซึ่ง 1 ปีการศึกษาประกอบด้วยภาคการศึกษาปกติ 2 ภาค คือภาคต้น และภาคปลาย มีระยะเวลาเรียนแต่ละภาค 15 สัปดาห์ และภาคการศึกษาฤดูร้อนมีระยะเวลาเรียนประมาณ 8 สัปดาห์ โดยมีจำนวนชั่วโมงเรียนของแต่ละวิชาเทียบเท่ากับจำนวนชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น.

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยภายในประเทศหรือมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองแล้วจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ในสาขาต่างๆ ดังนี้
 • วิศวกรรมศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • สาขาวิชาอื่นๆ ซึ่งต้องมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับการวิศวกรรมอย่างน้อย 1 ปี หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ของหลักสูตร

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาใช้การสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ของหลักสูตร