นักศึกษาสามารถเลือกแผนการเรียน เป็นแผน ก หรือ ข ได้ดังต่อไปนี้
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรรวม 36 หน่วยกิต ประกอบด้วย

แผน ก (ทำวิทยานิพนธ์)
วิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
วิชาบังคับ 12  หน่วยกิต
วิชาเลือก  12  หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์  12  หน่วยกิต
  36  หน่วยกิต
แผน ข (สารนิพนธ์)
วิชาปรับพื้นฐาน - (ไม่นับหน่วยกิต)
วิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
วิชาเลือก  18 หน่วยกิต
สารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต
  36 หน่วยกิต

แผนการศึกษา

ปีที่ 1  วิชาปรับพื้นฐาน  (ไม่มีหน่วยกิต)
รหัสวิชา  ชื่อ หน่วยกิต
EM501* ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทางวิศวกรรม 3*

 แผน ก (วิทยานิพนธ์)

ปีที่ 1  
ภาคการศึกษาที่ 1 (6 หน่วยกิต) ภาคการศึกษาที่ 2 (9 หน่วยกิต)
รหัสวิชา  ชื่อ หน่วยกิต รหัสวิชา  ชื่อ หน่วยกิต
EM601 หลักการจัดการทางวิศวกรรม 3 EM604 การจัดการโครงการ 3
EM602 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 3 EM616 ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการทางวิศวกรรม        3
      EMxxx วิชาเลือก 3
ภาคฤดูร้อน    ( 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา  ชื่อ หน่วยกิต
EMxxx วิชาเลือก 3
ปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 (9 หน่วยกิต) ภาคการศึกษาที่ 2 (6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา  ชื่อ หน่วยกิต รหัสวิชา  ชื่อ หน่วยกิต
EMxxx วิชาเลือก 6 EM701 วิทยานิพนธ์ 6
EM701 วิทยานิพนธ์ 3      
ภาคฤดูร้อน    ( 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา  ชื่อ หน่วยกิต
EM701 วิทยานิพนธ์ 3

แผน ข (สารนิพนธ์)

ปีที่ 1  
ภาคการศึกษาที่ 1 (6 หน่วยกิต) ภาคการศึกษาที่ 2 (9 หน่วยกิต)
รหัสวิชา  ชื่อ หน่วยกิต รหัสวิชา  ชื่อ หน่วยกิต
EM601 หลักการจัดการทางวิศวกรรม 3 EM604 การจัดการโครงการ 3
EM602 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 3 EM616 ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการทางวิศวกรรม        3
      EMxxx วิชาเลือก 3
ภาคฤดูร้อน    ( 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา  ชื่อ หน่วยกิต
EMxxx วิชาเลือก 3
ปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 (9 หน่วยกิต) ภาคการศึกษาที่ 2 (6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา  ชื่อ หน่วยกิต รหัสวิชา  ชื่อ หน่วยกิต
EMxxx วิชาเลือก 6 EMxxx วิชาเลือก 6
      EM703 สารนิพนธ์ 3
ภาคฤดูร้อน    ( 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา  ชื่อ หน่วยกิต
EM703 สารนิพนธ์ 3

 

 วิชาปรับพื้นฐาน 2 รายวิชา (ไม่นับหน่วยกิต) ประเมินผลการเรียนเป็น S หรือ U

วิชาปรับพื้นฐาน
รหัส
วิชา
Course
หน่วยกิต
Credit
EM501
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทางวิศวกรรม
(Introduction to Engineering)
หลักการและทฤษฎีพื้นฐานทางวิศวกรรม วัสดุวิศวกรรม  อุณหพลศาสตร์  การถ่ายเทความร้อน และกลศาสตร์ของไหล เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเบื้องต้นและกรรมวิธีการผลิต  
 -(3-0-9)
LA500
ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา    
(English for Graduate Studies)
ศัพท์สำนวนและโครงสร้างในตัวบททางวิชาการ ทักษะการอ่านและการฟังเพื่อการย่อความจากข้อความในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางวิชาการ ทักษะเบื้องต้นในการนำเสนอทางวิชาการ
-(3-0-9)

 

วิชาบังคับ 
EM601
หลักการจัดการทางวิศวกรรม
(Principle of Engineering Management)
หลักการจัดการทางวิศวกรรมการจัดการในระบบการผลิตและบริการ รวมถึงระบบโลจิสติกส์อันประกอบไปด้วยการจัดการอุปสงค์ การเพิ่มผลิตภาพ การวางแผนความต้องการวัสดุการผลิตแบบ Lean แบบจำลองการจัดการสินค้าคงคลังและกระจายสินค้าเบื้องต้น การจัดการระบบ Enterprise Resource Planning  เบื้องต้น การจัดการเชิงกลยุทธ์ของการตลาดแบบบูรณาการ การออกแบบ การเงิน การผลิตและการจัดจำหน่าย
 
3(3-0-9)
EM602
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
(Project Feasibility Studies)
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม มูลค่าของเงินปัจจุบันสุทธิ การวิเคราะห์ผลตอบแทนภายในของโครงการ การหาระยะคืนทุน การหาจุดคุ้มทุน  งบกระแสเงินสด  การวิเคราะห์การตลาด  การวิเคราะห์ทางวิศวกรรม การวิเคราะห์การบริหาร การวิเคราะห์การเงิน การวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ความไวของโครงการ และการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
3(3-0-9)
EM604
การจัดการโครงการ
(Project Management)
การประเมินผลโครงการ การรายงานผลโครงการ การจัดพนักงาน การจูงใจ การมอบหมายการใช้อำนาจ การจัดการความขัดแย้ง การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อบริหารโครงการ และกรณีศึกษาการจัดการโครงการ
3(3-0-9)
EM616
ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการทางวิศวกรรม
(Research Methodology in Engineering Management)
การอ่านและทำความเข้าใจบทความทางวิชาการ วิธีค้นคว้าหาความรู้ใหม่อย่างเป็นระบบ  การคิดตั้งปัญหา การวิเคราะห์ การคิดค้นหาคำตอบ การทดสอบหรือการทดลอง การพิสูจน์ผลของคำตอบในปัญหางานวิจัย การเขียนวิทยานิพนธ์ และการนำเสนอผลงานวิจัย
3(3-0-9)
วิชาเลือก
  แผน ก (แบบ ก 2) เลือกเรียนจากกลุ่มวิชาเลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 3 รายวิชา 9 หน่วยกิต และเลือกเรียนอีก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาเลือก หรือจากวิชาเลือกในระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์  
  แผน ข เลือกเรียนจากกลุ่มวิชาเลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 4 รายวิชา 12 หน่วยกิต และเลือกเรียนอีก 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาเลือก หรือจากวิชาเลือกในระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์  
กลุ่มวิชาเลือกจัดเป็น 3 กลุ่ม
1. กลุ่มวิชาการจัดการการผลิตและการเทคโนโลยี
EM621
การจัดการผลิตและการดำเนินการ
(Production and Operations Management)
ความสัมพันธ์ของกลยุทธ์ทางธุรกิจและกลยุทธ์การดำเนินงาน แนวความคิดและความสำคัญของการจัดการการผลิต แผนการในการดำเนินงานของธุรกิจ ปัจจัยของการบริหารการดำเนินงานในโรงงานอุตสาหกรรมและเทคนิคการเลือกใช้เทคโนโลยีในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ความสัมพันธ์ระหว่างการผลิตกับองค์ประกอบของการดำเนินธุรกิจ ระบบการผลิต การพยากรณ์และการวางแผนการผลิต การขนถ่ายวัตถุดิบ  การเลือกทำเลที่ตั้ง การจัดการและการดำเนินงานการผลิตสมัยใหม่  คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบและการผลิต (CAD /CAM) และการวิเคราะห์กรณีศึกษา   
3(3-0-9)
EM622
วิศวกรรมอุตสาหกรรมและระบบ
(Industrial and System Engineering)
วิศวกรรมอุตสาหกรรมและระบบเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการการออกแบบระบบการผลิตและบริการ การดำเนินงาน รวมถึงการคิดเชิงระบบ การสร้างแบบจำลองและการจำลองระบบ ความไม่แน่นอนทางวิศวกรรม ความเสี่ยง และการตัดสินใจในสภาพแวดล้อมที่แน่นอนและไม่แน่นอน     
3(3-0-9)
EM626
การบริหารระบบบำรุงรักษาและความน่าเชื่อถือ
(Industrial and System Engineering)
ทฤษฎีความน่าจะเป็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาความน่าเชื่อถือ หลักการของความน่าเชื่อถือ คุณลักษณะของความน่าเชื่อถือ การวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ของความน่าเชื่อถือ อัตราการชำรุด การทดสอบความน่าเชื่อถือ ระบบการบำรุงรักษาและกลยุทธ์การบำรุงรักษา ความสามารถในการบำรุงรักษาและการจัดตั้ง การบำรุงรักษาระบบแบบแก้ไขและป้องกัน การวิเคราะห์กรณีศึกษา
3(3-0-9)
EM627
การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรม
(Design of Engineering Experiment)
การประยุกต์การออกแบบการทดลองกับงานวิศวกรรม หลักการสำคัญของการออกแบบการทดลอง การเลือกปัจจัยสำหรับการทดลอง การกำหนดขนาดตัวอย่าง การทดสอบสมมติฐานและการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและสองทาง การออกแบบการทดลองแบบแฟ็คทอเรียล การออกแบบการทดลองแบบ 2k การออกแบบการทดลองแบบแฟ็คทอเรียลบางส่วน การหาค่าเหมาะสมของกระบวนการโดยวิธีการพื้นผิวตอบสนอง และการวิเคราะห์กรณีศึกษา    
3(3-0-9)
EM629
เทคนิคการจำลองสถานการณ์
(Simulation Techniques) 
เทคนิคการจำลองสถานการณ์ การสร้างตัวเลขสุ่ม การทดสอบตัวเลขสุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูล การจำลองสถานการณ์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้กับปัญหาทางอุตสาหกรรม
3(3-0-9)
EM630
วิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงคุณภาพในอุตสาหกรรม   
(Data Science for Industrial Quality Improvement)
การใช้เครื่องมือและเทคนิคในการจัดการวัดคุณภาพ สถิติและความน่าจะเป็น การวิเคราะห์ความผันแปรของกระบวนการ  การควบคุมกระบวนการทางสถิติ การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการของผลิตภัณฑ์ และระบบการวัด  วิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการเพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดของลูกค้า  การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบการทดลอง (DOE) การปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพ การประเมินโอกาสและปัญหาของกระบวนการ
3(3-0-9)
EM671
หัวข้อพิเศษทางการจัดการทางวิศวกรรม    
(Special Topics on Engineering  Management) 
หัวข้อที่น่าสนใจและทันเหตุการณ์ ในด้านงานวิจัยหรือการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการทางวิศวกรรม ในสาขาต่างๆ เช่น การผลิตและเทตโนโลยี โลจิสติกส์และโซ่อุปทานทรัพยากรอาคารและพลังงาน   
 
3(3-0-9)
2. กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
EM631
การจัดการโลจีสติกส์และโซ่อุปทาน
(Logistics and Supply Chain Management)
การจัดการโลจิสติกส์ในระบบบูรณาการ  ความสำคัญของปฏิบัติการโลจิสติกส์ต่อองค์การธุรกิจ ธุรกิจการให้บริการโลจิสติกส์ โลจิสติกส์ย้อนกลับ โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของกิจกรรมโลจิสติกส์เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ การวัดผลปฏิบัติการโลจิสติกส์ในองค์การธุรกิจ การจัดโครงสร้างองค์การเพื่อการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการโซ่อุปทาน ตัวอย่างกรณีศึกษา
3(3-0-9)
EM632
การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร
(Enterprise Resource Planning)
องค์ประกอบของระบบ ERP ระบบการวางแผนและควบคุมการผลิต ระบบการควบคุมการจัดจำหน่าย ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง ระบบต้นทุนการผลิต ระบบทางบัญชีและการเงิน ระบบบัญชีบริหาร การออกแบบระบบERP  การนำระบบERPมาใช้ในองค์กร  การบำรุงรักษาระบบERP และการวิเคราะห์กรณีศึกษา          
3(3-0-9)
EM633
การบริหารสินค้าคงคลังในงานอุตสาหกรรม
(Industrial Inventory Management)
แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ และประเภทของคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง และผู้ให้บริการด้านการกระจายสินค้า กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง หน่วยงานรับผิดชอบเรื่องคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ การวางแผนและการจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด        
3(3-0-9)
EM634
การจัดการระบบขนส่งและการกระจายสินค้า
(Transportation and Distribution Management)  
บทบาทของการขนส่งและการกระจายสินค้าที่มีต่อเศรษฐกิจ องค์ประกอบของระบบการขนส่ง รูปแบบการขนส่ง และประเภทของผู้ประกอบการขนส่ง ข้อพิจารณาทางเศรษฐกิจและการบริการของรูปแบบการขนส่งแบบต่างๆ การเลือกผู้ประกอบการขนส่ง การเลือกเส้นทางและตารางการขนส่ง การวางแผนใช้เวลาในการขนส่ง ตัวแบบสำหรับเครือข่ายการขนส่ง ปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่ง การแก้ปัญหาโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การพิจารณาความเหมาะสมของต้นทุนค่าขนส่ง  การติดตามอัตราค่าระวางการขนส่งสินค้า กระบวนการร้องเรียนเมื่อเกิดความเสียหาย และบทบาทของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ตามสัญญา         
3(3-0-9)
EM635
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
(Information Technology for Logistics and Supply Chain)
การออกแบบและการวางแผนนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการตัดสินใจ การคำนวณต้นทุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในโซ่อุปทานและโลจิสติกส์  การวางแผนทรัพยากรในองค์กร  การวางแผนระบบCRM  การพิจารณาเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ                         
3(3-0-9)
EM638
ตัวแบบการตัดสินใจสำหรับการจัดการโซ่อุปทาน
(Decision Models for Supply Chain Management)
วิธีการสร้างแบบจำลองที่ใช้ในการตัดสินใจสำหรับการจัดการโซ่อุปทาน   การตัดสินใจที่มีเกณฑ์การติดสินใจเชิงเดี่ยวและการตัดสินใจพหุเกณฑ์ วิธีหาคำตอบที่ดีที่สุดหรือวิธีออพติไมเซชั่น วิธีจำลองแบบปัญหา บทบาทและความสำคัญของการจำลองแบบปัญหาสำหรับการจัดการโซ่อุปทาน เทคนิคและหลักการของการจำลองแบบปัญหา การจำลองแบบปัญหาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ วิธีมอนติ-คาร์โล การวิเคราะห์ข้อมูลนำเข้าและผลลัพธ์ที่ได้จากการจำลองแบบปัญหา และการวิเคราะห์กรณีศึกษา
3(3-0-9)
3. กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรอาคารและพลังงาน
EM643
การจัดการระบบไฟฟ้า เครื่องกลและพลังงานในอาคาร
(Electrical, Mechanical and Energy Management in Buildings)
ระบบไฟฟ้าในอาคาร อุปกรณ์ต่าง ๆ ทางไฟฟ้าภายในอาคารและภายนอกอาคาร ระบบส่องสว่าง ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ ระบบระบายอากาศ ระบบควบคุมควัน ระบบปรับอากาศ ระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน การอนุรักษ์และการสร้างจิตสำนึกด้านพลังงาน การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานในอาคารและการจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อนในอาคาร
3(3-0-9)
EM644
การตรวจสอบอาคาร
(Building Inspection)
การตรวจสอบอาคารตามหลักสูตรของกรมโยธาธิการและผังเมืองพระราชบัญญัติควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม หลักการและแนวทางการตรวจสอบอาคาร และอุปกรณ์ประกอบอาคาร การตรวจสอบระบบอำนวยความสะดวกและระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย แนวทางการตรวจสอบตามมาตรฐานอาคารเขียวรวมถึงมีภาคปฏิบัติจริงที่มุ่งเน้นการตรวจสอบสภาพอาคารและระบบความปลอดภัย การวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปผลการตรวจสอบ
3(3-0-9)
EM648
การจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับอาคาร
(Environmental Management for Buildings)
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมสำหรับอาคาร กฎหมายสิ่งแวดล้อมสำหรับอาคาร เทคโนโลยีสะอาด ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม การตรวจสอบและประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับอาคาร  สุขภาพของผู้ใช้อาคาร คุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคารและความสะดวกสบายเชิงความร้อน วัฎจักรวงจรชีวิตของอาคาร
3(3-0-9)

 

EM650
เทคโนโลยีแบบบูรณาการสำหรับอาคารประสิทธิภาพสูง
(Integrated Technology for High-performance Buildings)
สถาปัตยกรรมและอาคาร นิยามและแนวคิดของอาคารที่มีสมรรถนะสูง งานระบบอาคารกับการออกแบบอาคาร การวิเคราะห์สมรรถนะของอาคารและมาตรฐานอาคารแบบต่าง ๆ เทคโนโลยีแบบบูรณาการและเทคนิคการวิเคราะห์เพื่อสิ่งแวดล้อมในอาคารที่ดีและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การออกแบบและการปรับปรุงอาคารโดยวิธีทางธรรมชาติและโดยการใช้เครื่องกล การบูรณาการเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนเข้ากับอาคาร
3(3-0-9)
EM659
แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของอาคาร
(Computer Simulations for Building Environmental Analysis)
พฤติกรรมทางความร้อนของกรอบอาคาร การถ่ายเทความร้อน การระบายอากาศ และการให้แสงสว่างในอาคาร การจำลองระบบพลังงานและสมรรถนะการใช้พลังงานในอาคาร การใช้แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของสภาพแวดล้อมของอาคาร
3(3-0-9)
EM659
ปัญญาประดิษฐ์ อาคารและพลังงาน     
(Artificial Intelligence, Building and Energy)
แนวคิดและรูปแบบของปัญญาประดิษฐ์ ซอฟต์แวร์และเครื่องมือของปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องสำหรับอาคารและระบบพลังงาน การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องสำหรับการจัดการสมรรถนะต่างๆ ของอาคารและการวางแผนพลังาน
3(3-0-9)
วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
EM710
วิทยานิพนธ์ 
(Thesis)
 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งด้านการจัดการทางวิศวกรรม เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงองค์ความรู้ใหม่ภายใต้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา มีการนำเสนอหัวข้อวิจัยที่แสดงวัตถุประสงค์ ขั้นตอน และวิธีดำเนินการวิจัย รายงานความก้าวหน้า และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ และเขียนเป็นรายงานในรูปวิทยานิพนธ์
12หน่วยกิต
EM703
สารนิพนธ์
(Thematic Paper)
การศึกษาค้นคว้าเฉพาะด้านเกี่ยวกับการจัดการทางวิศวกรรม เพื่อวิเคราะห์หรือแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการทางวิศวกรรม ภายใต้ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา การนำเสนอหัวข้อศึกษาที่แสดงวัตถุประสงค์ ขั้นตอน และวิธีดำเนินการศึกษา ทำรายงานศึกษาค้นคว้าฉบับสมบูรณ์ในรูปแบบสารนิพนธ์
6 หน่วยกิต