นักศึกษาสามารถเลือกแผนการเรียน เป็นแผน ก หรือ ข ได้ดังต่อไปนี้
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรรวม 36 หน่วยกิต ประกอบด้วย

แผน ก (ทำวิทยานิพนธ์)
วิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
วิชาเลือก  9 หน่วยกิต
วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์  12 หน่วยกิต
  36 หน่วยกิต
แผน ข (การศึกษารายบุคคล)
วิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
วิชาเลือก  12 หน่วยกิต
วิชาเลือกเสรี 9 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์  3 หน่วยกิต
  36 หน่วยกิต

แผน ก : วิทยานิพนธ์

แผน ข : (การศึกษารายบุคคล)

รหัส
Code
วิชา
Course
หน่วยกิต
Credit
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
EM 501 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทางวิศวกรรม
Introduction to Engineering
0(3-0-12)
ไม่นับหน่วยกิต ให้ผลการเรียนเป็น S หรือ U เท่านั้น
วิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
EM 601 หลักการจัดการทางวิศวกรรม
Principle of Engineering Management
3(3-0-12)
EM 602 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
Project Feasibility Studies
3(3-0-12)
EM 604 การจัดการโครงการ
Project Management
3(3-0-12)
EM 606 ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการทางวิศวกรรม
Research Methodology in Engineering Management
3(3-0-12)
หมวดวิชาเลือก
  แผน ก แบบ ก2 ให้เลือก 3 รายวิชา 9 หน่วยกิต  
  แผน ข ให้เลือก 4 รายวิชา 12 หน่วยกิต  
หมวดวิชาเลือกจัดเป็น 4  กลุ่ม
1. กลุ่มการจัดการการผลิตและเทคโนโลยี
EM 621 การจัดการผลิตและการดำเนินการ
Production and Operation Management 
3(3-0-12)
EM 622 วิศวกรรมอุตสาหกรรมและระบบ
Industrial and Systems Engineering
3(3-0-12)
EM 623 การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
Total Quality Management
3(3-0-12)
EM 626 การบริหารระบบบำรุงรักษาและความน่าเชื่อถือ
Maintenance and Reliability Management
3(3-0-12)
EM 627 การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรม
Design of Engineering Experiment
3(3-0-12)
 EM 628 หัวข้อพิเศษทางการจัดการการผลิตและเทคโนโลยี
Special Topics on Production and Technology Management 
3(3-0-12)
EM 629 เทคนิคการจำลองสถานการณ์
Simulation Techniques
3(3-0-12)
2. กลุ่มการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
EM 631 การจัดการโลจีสติกส์และโซ่อุปทาน
Logistic and Supply Chain Management
3(3-0-12)
EM 632 การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร
Enterprise Resource Planning
3(3-0-12)
EM 633 การบริหารสินค้าคงคลังในงานอุตสาหกรรม
Industrial Inventory Management
3(3-0-12)
EM 634 การจัดการระบบขนส่งและการกระจายสินค้า
Transportation and Distribution Management
3(3-0-12)
EM 635 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
Information Technology for Logistics and Supply Chain
3(3-0-12)
EM 637 หัวข้อพิเศษทางการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
Special Topics on Logistic and Supply Chain Management
3(3-0-12)
EM 638 ตัวแบบการตัดสินใจสำหรับการจัดการโซ่อุปทาน
Decision Models for Supply Chain Management 
3(3-0-12)
3. กลุ่มการจัดการทรัพยากรอาคารและพลังงาน
EM 643 การจัดการระบบไฟฟ้า เครื่องกลและพลังงานในอาคาร
Electrical, Mechanical and Energy Systems Management in Buildings
3 (3-0-12)
EM 644 การตรวจสอบอาคารBuilding Inspection 3 (3-0-12)
EM 648 การจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับอาคาร
Environmental Management for Buildings
3(3-0-12)
EM 649 หัวข้อพิเศษทางการจัดการทรัพยากรอาคาร
Special Topics on Building Facility Management
3(3-0-12)
EM 650 เทคโนโลยีแบบบูรณาการสำหรับอาคารประสิทธิภาพสูง
Integrated Technology for High-performance Buildings
3(3-0-12)
EM 658 นโยบายและการวางแผนพลังงาน
Energy Policy and Planning
3(3-0-12)
EM 659 แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของอาคาร
Computer Simulations for Building Environmental Analysis
3(3-0-12)
4. กลุ่มการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนในอุตสาหกรรม
EM 661 การวิเคราะห์ข้อมูลในกระบวนการผลิต
Data Analytics in Manufacturing
3(3-0-12)
EM 662 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรม
Management Information Systems for Industry
3(3-0-12)
EM 663 ระบบควบคุมในอุตสากรรม
Industrial Control Systems
3(3-0-12)
EM 664 หัวข้อพิเศษด้านการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรม
Special Topics on Information Technology for Smart Industry
3(3-0-12)
หมวดวิชาเลือกเสรี
  แผน ก แบบ ก2 เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาเลือก กลุ่มของตนเองหรือหมวดวิชาเลือก กลุ่มอื่นก็ได้  
  แผน ข เลือก 3 รายวิชา 9 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาเลือก กลุ่มของตนเองหรือหมวดวิชาเลือก กลุ่มอื่นก็ได้  
หมวดวิทยานิพนธ์/แบบไม่ทำวิทยานิพนธ์
EM 710 วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก2)
Thesis
12 หน่วยกิต
EM 701 การศึกษารายบุคคล (แผน ข)
Individual Study
3 หน่วยกิต